Main > Chinese Optics Letters >  Volume 13 >  Issue 2 >  Page 020201 > Article
 • Cited By
 • Abstract
 • Figures (5)
 • Tables (0)
 • Equations (2)
 • References (12)
 • Cited By (3)
 • Get PDF
 • View Full Text
 • Paper Information
 • Received: Sep. 14, 2014

  Accepted: Nov. 14, 2014

  Posted: Jan. 23, 2019

  Published Online: Sep. 25, 2018

  The Author Email: Huadong Cheng (chenghd@siom.ac.cn), Liang Liu (liang.liu@siom.ac.cn)

  DOI: 10.3788/COL201513.020201

 • Get Citation
 • Copy Citation Text

  Jinyin Wan, Huadong Cheng, Yanling Meng, Ling Xiao, Peng Liu, Xiumei Wang, Yaning Wang, Liang Liu. Non-resonant magneto-optical effects in cold atoms[J]. Chinese Optics Letters, 2015, 13(2): 020201

  Download Citation

 • !Citations Alert
 • Category
 • Atomic and Molecular Physics
 • Share

CLP Journals

[1] Zhujun Zhang, Zhonghua Ji, Zhonghao Li, Jinpeng Yuan, Yanting Zhao, Liantuan Xiao, Suotang Jia. Space-adjustable dark magneto-optical trap for efficient production of heteronuclear molecules[J]. Chinese Optics Letters, 2015, 13(11): 110201

[2] Xueting Zhang, Guoqing Yang, Kang Dai, Ying Chen. Ultra-narrow parametric magnetic resonances in a miniature vapor cell[J]. Chinese Optics Letters, 2017, 15(7): 070201

[3] Qinfang Xu, Hui Liu, Benquan Lu, Yebing Wang, Mojuan Yin, Dehuan Kong, Jie Ren, Xiao Tian, Hong Chang. Observation of 1S0-3P0 transition of bosonic strontium in the Lamb-Dicke regime[J]. Chinese Optics Letters, 2015, 13(10): 100201

Please Enter Your Email: