Main > Chinese Optics Letters >  Volume 18 >  Issue 2 >  Page 021203 > Article
 • References
 • Abstract
 • Figures (9)
 • Tables (1)
 • Equations (6)
 • References (23)
 • Get PDF
 • View Full Text
 • Paper Information
 • Received: Sep. 16, 2019

  Accepted: Nov. 7, 2019

  Posted: Jan. 6, 2020

  Published Online: Jan. 7, 2020

  The Author Email: Tao Geng (gengtao_hit_oe@126.com)

  DOI: 10.3788/COL202018.021203

 • Get Citation
 • Copy Citation Text

  Cuiting Sun, Ran Wang, Xiren Jin, Zemin Wang, Weiliang Liu, Shuo Zhang, Yiwei Ma, Jingyu Lin, Yue Li, Tao Geng, Weimin Sun, Zhongquan Qu, Libo Yuan. A new phase-shifted long-period fiber grating for simultaneous measurement of torsion and temperature[J]. Chinese Optics Letters, 2020, 18(2): 021203

  Download Citation

 • Category
 • Optical Sensing, Measurements, and Metrology
 • Share

[1] Y. P. Li, L. Chen, Y. X. Zhang, W. G. Zhang, S. Wang, Y. S. Zhang, T. Y. Yan, W. Hu, X. Y. Li, P. C. Geng. Opt. Express, 25, 13448(2017).

[2] C. Y. Shen, Y. Zhang, W. J. Zhou, J. Albert. Appl. Phys. Lett., 104, 071106(2014).

[3] Q. Liu, B. Zhang, Q. Chai, Y. Tian, Y. L. Liu, J. Ren, C. Liu, J. Z. Zhang, E. Lewis, W. P. Zhang, S. Wang, Z. H. Liu, J. Yang, L. B. Yuan. IEEE Photon. Technol. Lett., 30, 654(2018).

[4] Y. Chen, Y. Semenova, G. Farrell, F. Xu, Y. Q. Lu. IEEE Photon. Technol. Lett., 27, 2579(2015).

[5] C. Liu, Y. J. Jiang, B. B. Du, T. Wang, D. Y. Feng, B. Q. Jiang, D. X. Yang. Sens. Actuators A, 290, 172(2019).

[6] X. R. Dong, Z. Xie, Y. X. Song, K. Yin, Z. Luo, J. Duan, C. Wang. Opt. Laser Technol., 97, 248(2017).

[7] Z. J. Zhang, W. K. Shi, K. Gao, Z. J. Fang. Chin. Opt. Lett., 2, 565(2004).

[8] R. Gao, Y. Jiang, L. Jiang. Opt. Express, 22, 15697(2014).

[9] M. Deng, J. S. Xu, Z. Zhang, Z. Y. Bai, S. Liu, Y. Wang, Y. Zhang, C. R. Liao, W. Jin, G. D. Peng, Y. P. Wang. Opt. Express, 25, 14308(2017).

[10] J. F. Xing, J. X. Wen, J. Wang, F. F. Pang, Z. Y. Chen, Y. Q. Liu, T. Y. Wang. Chin. Opt. Lett., 16, 100604(2018).

[11] H. L. Zhang, W. G. Zhang, L. Chen, Z. D. Xie, Z. Zhao, T. Y. Yan, B. Wang. IEEE Photon. Technol. Lett., 28, 1700(2016).

[12] Z. H. Han, C. T. Sun, X. R. Jin, H. Jiang, C. Yao, S. Zhang, W. L. Liu, T. Geng, F. Peng, W. M. Sun, L. B. Yuan. Chin. Opt. Lett., 16, 100601(2018).

[13] S. J. Duan, W. L. Liu, C. T. Sun, H. Jiang, C. Yao, K. Zhang, X. Y. Bai, W. Wang, C. L. Lu, T. Geng, F. Peng, L. B. Yuan. IEEE Photon. J., 10, 6804207(2018).

[14] F. Zhang, S. Liu, Y. Wang, Y. J. Huang, X. Z. Xu, C. L. Fu, T. S. Wu, C. R. Liao, Y. P. Wang. Appl. Phys. Express, 11, 042501(2018).

[15] C. L. Fu, Y. P. Wang, S. Liu, Z. Y. Bai, J. Tang, L. P. Shao, X. Y. Liu. Opt. Lett., 44, 1984(2019).

[16] J. Li, G. Y. Chen, P. Ma, L. P. Sun, C. Wu, B. O. Guan. Opt. Express, 26, 12903(2018).

[17] X. Wang, S. Q. Lou, X. Z. Sheng, S. Liang. Infrared Phys. Technol., 76, 603(2016).

[18] L. Y. Shao, X. P. Zhang, H. J. He, Z. Y. Zhang, X. H. Zou, B. Luo, W. Pan, L. S. Yan. Sensors, 16, 1774(2016).

[19] H. L. Zhang, Z. F. Wu, P. P. Shum, X. G. Shao, R. X. Wang, X. Q. Ding, S. N. Fu, W. J. Tong, M. Tang. Opt. Express, 26, 544(2018).

[20] K. Tian, Y. F. Xin, W. L. Yang, T. Geng, J. Ren, Y. X. Fan, G. Farrell, E. Lewis, P. F. Wang. J. Lightwave Technol., 35, 1725(2017).

[21] X. L. Li, W. G. Zhang, L. Chen, T. Y. Yan. IEEE Photon. Technol. Lett., 27, 1946(2015).

[22] Z. Y. Bai, M. Deng, S. Liu, Z. Zhang, J. S. Xu, J. Tang, Y. Wang, C. R. Liao, Y. P. Wang. IEEE Photon. J., 9, 7103708(2017).

[23] X. Y. Jiang, P. Lu, Y. Sun, H. Liao, D. M. Liu, J. S. Zhang, H. Liao. Chin. Opt. Lett., 16, 040602(2018).