Frontiers of Optoelectronics

Year: 2008

<Volume: 1, Issue: 3>

28 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Applications of scanning femtosecond laser-induced ionization microscopy in biological imaging

Youbo ZHAO, Yanmei LIANG, and Xiaonong ZHU

Vol. 1, Issue 3, 201 (2008)

Analysis of flash lamp structure using Monte Carlo photon tracing method

Liefeng ZHAO, Huajun FENG, and Zhihai XU

Vol. 1, Issue 3, 205 (2008)

Micro Fabry Perot light modulator for flat panel display

Jiyong SUN, Shanglian HUANG, Jie ZHANG, Yi QIN, and Xuming SUN

Vol. 1, Issue 3, 210 (2008)

High efficient and narrow linewidth fiber laser based on fiber grating Fabry-Perot cavity

Bo WU, Yongzhi LIU, Qianshu ZHANG, Huimin YUE, and Zhiyong DAI

Vol. 1, Issue 3, 215 (2008)

2500 km-10 Gbps RZ transmission system based on dispersion compensation CFBGs without electric regenerator

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 1, Issue 3, 219 (2008)

A novel weight measurement method based on birefringence in fiber Bragg gratings

Yong ZHAO, Huawei ZHAO, and Jian YANG

Vol. 1, Issue 3, 226 (2008)

Four-core fiber-based bending sensor

Shigang ZHAO, Xue WANG, and Libo YUAN

Vol. 1, Issue 3, 231 (2008)

Laser detection by electronic instead of optical heterodyne using a two-frequency laser

Lei LI, Changming ZHAO, and Suhui YANG

Vol. 1, Issue 3, 237 (2008)

Small particle detection method based on laser feedback

Guoqiang SUN, Jihong ZHENG, Gang ZHENG, and Songlin ZHUANG

Vol. 1, Issue 3, 241 (2008)

Analyses and calculations of noise in optical coherence tomography systems

Xiaonong ZHU, Yanmei LIANG, Youxin MAO, Yaqing JIA, Yiheng LIU, and Guoguang MU

Vol. 1, Issue 3, 247 (2008)

Temperature dependence of photoluminescence of QD arrays

Guoliang LIU, Jianghong YAO, Jingjun XU, and Zhanguo WANG

Vol. 1, Issue 3, 258 (2008)

A genetic algorithm used in a 61-element adaptive optical system

Ping YANG, Bing XU, Wenhan JIANG, and Shanqiu CHEN

Vol. 1, Issue 3, 263 (2008)

Optical synthetic aperture circle-array optimization based on genetic algorithm

Yuntao HE, Yuesong JIANG, and Guangda LIU

Vol. 1, Issue 3, 268 (2008)

Daytime observation technology of a lidar using an atomic filter

Xuewu CHENG, Shunsheng GONG, Faquan LI, Yang DAI, Juan SONG, Jiamin WANG, and Fengyan LI

Vol. 1, Issue 3, 274 (2008)

A portable functional imaging instrument for psychology research based on near-infrared spectroscopy

Xiaohua LV, Yi ZHENG, Ting LI, Zhongxing ZHANG, and Hui GONG

Vol. 1, Issue 3, 279 (2008)

A new automatic exposure algorithm for video cameras using luminance histogram

Haitao YANG, Yilin CHANG, Jing WANG, and Junyan HUO

Vol. 1, Issue 3, 285 (2008)

Progress of super-resolution near-field structure in near-field optical storage technology

Xiaofei YANG, Qian LI, and Xiaomin CHENG

Vol. 1, Issue 3, 292 (2008)

SiC/Mg multilayer reflective mirror for He-II radiation at 30.4 nm and its thermal stability

Jingtao ZHU, Da XU, Shumin ZHANG, Wenjuan WU, Zhong ZHANG, Fengli WANG, Bei WANG, Cunxia LI, Yao XU, Zhanshan WANG, Lingyan CHEN, Hongjun ZHOU, and Tonglin HUO

Vol. 1, Issue 3, 305 (2008)

Photoresponse of ZnO single crystal films

Ying LI, Shiwei FENG, Ji YANG, Yuezong ZHANG, Xuesong XIE, Changzhi LV, and Yicheng LU

Vol. 1, Issue 3, 309 (2008)

AlGaAs/GaAs quantum well infrared photodetector focal plane array based on MOCVD technology

Xianjie LI, Yingbin LIU, Zhen FENG, Fan GUO, Yonglin ZHAO, Run ZHAO, Rui ZHOU, Chen LOU, and Shizu ZHANG

Vol. 1, Issue 3, 313 (2008)

Organic electroluminescent characteristics of PS:NPB composite hole transporting layer

Fan SUO, Junsheng YU, Jing DENG, Shuangling LOU, and Yadong JIANG

Vol. 1, Issue 3, 323 (2008)

Theoretical and experimental research on Er-doped and Yb-Er co-doped Al2O3 waveguide amplifiers

Shufeng LI, Chengren LI, and Changlie SONG

Vol. 1, Issue 3, 329 (2008)

Monolithically integrated long wavelength photoreceiver OEIC based on InP/InGaAs HBT technology

Xianjie LI, Yonglin ZHAO, Daomin CAI, Qingming ZENG, Yunzhang PU, Yana GUO, Zhigong WANG, Rong WANG, Ming QI, Xiaojie CHEN, and Anhuai XU

Vol. 1, Issue 3, 336 (2008)

Optical properties of InN films grown by MOCVD

Jieying KONG, Bin LIU, Rong ZHANG, Zili XIE, Yong ZHANG, Xiangqian XIU, and Youdou ZHENG

Vol. 1, Issue 3, 341 (2008)

Fringe-contoured-window sine/cosine filter for saw-tooth phase maps in ESPI

Sihua FU, Xuejun LONG, Hui LIN, and Qifeng YU

Vol. 1, Issue 3, 345 (2008)