Frontiers of Optoelectronics

Year: 2009

<Volume: 2, Issue: 3>

22 Article(s)

About the Cover:

Research Article

Dynamic range criterion of THz spectrum for amino acids measurements

Zhaohui ZHANG, Zuxing ZHANG, Yixin YIN, Yuko UENO, Rakchanok RUNGSAWANG, and Katsuhiro AJITO

Vol. 2, Issue 3, 239 (2009)

Characterization of spectra of lignin from midribs of tobacco at THz frequencies

Tongfu SU, Bin YU, Pengyu HAN, Guozhong ZHAO, and Changrong GONG

Vol. 2, Issue 3, 244 (2009)

Portable muscle oxygenation monitor based on near infrared spectroscopy

Zhongxing ZHANG, Bangde WANG, Qing NIE, Qingming LUO, and Hui GONG

Vol. 2, Issue 3, 248 (2009)

Proposal for a novel and simple WDM NRZ-DPSK system

Yu YU, Xinliang ZHANG, Jose B. ROSAS-FERNaNDEZ, Dexiu HUANG, Richard V. PENTY, and Ian H. WHITE

Vol. 2, Issue 3, 253 (2009)

Experimental investigation on slow light via four-wave mixing in semiconductor optical amplifier

Yin ZHANG, Xinliang ZHANG, Xi HUANG, and Cheng CHENG

Vol. 2, Issue 3, 259 (2009)

High-power fiber laser combination technology

Xi CHEN, Wei LI, Chao YANG, and Ning YANG

Vol. 2, Issue 3, 264 (2009)

Q value analysis of microwave photonic filters

Lina ZHOU, Xinliang ZHANG, and Enming XU

Vol. 2, Issue 3, 269 (2009)

Novel algorithm for synthesis of fiber gratings

Bo LV, Ming CHEN, Dan LU, Taorong GONG, Tangjun LI, and Shuisheng JIAN

Vol. 2, Issue 3, 279 (2009)

A modified dual-wavelength matrix calculation method

Xin LIU, Deming LIU, Wei WU, and Zheng QIN

Vol. 2, Issue 3, 285 (2009)

Tapered photonic crystal fiber for supercontinuum generation in telecommunication windows

Yongzhao XU, Zhixin CHEN, Hongtao LI, and Yanfen WEI

Vol. 2, Issue 3, 293 (2009)

High-intensity laser-driven particle and electromagnetic wave sources for science, industry, and medicine

A. SAGISAKA, H. DAIDO, A. S. PIROZHKOV, M. MORI, A. YOGO, K. OGURA, S. ORIMO, M. NISHIUCHI, J. MA, H. KIRIYAMA, S. KANAZAWA, S. KONDO, Y. NAKAI, T. SHIMOMURA, M. TANOUE, A. AKUTSU, H. OKADA, T. MOTOMURA, T. KAWACHI, S. V. BULANOV, Timur Zh. ESIRKEPOV, S. NASHIMA, Makoto HOSODA, Hideo NAGATOMO, Y.J. OISHI, K. NEMOTO, Il Woo CHOI, S. LEE, and J. LEE

Vol. 2, Issue 3, 299 (2009)

Microring resonator for glucose sensing applications

Yao CHEN, Zhengyu LI, Huaxiang YI, Zhiping ZHOU, and Jun YU

Vol. 2, Issue 3, 304 (2009)

Simple technique to fabricate microscale and nanoscale silicon waveguide devices

Yao CHEN, Junbo FENG, Zhiping ZHOU, Christopher J. SUMMERS, David S. CITRIN, and Jun YU

Vol. 2, Issue 3, 308 (2009)

Effects of light propagation in middle intensity atmospheric turbulence

Mzee S. MNDEWA, Xiuhua YUAN, Dexiu HUANG, and Bangxu LI

Vol. 2, Issue 3, 312 (2009)

Technology for extending transmission distance of EPON system

Li ZHANG, Deming LIU, Chuanhao ZHANG, and Guangsheng WU

Vol. 2, Issue 3, 318 (2009)

Remote management framework of home network based on EPON

Shu ZHANG, Deming LIU, Guangsheng WU, and Yuguang CHANG

Vol. 2, Issue 3, 323 (2009)

Novel access technology based on hybrid Ethernet passive optical network and Ethernet passive electronic network

Guangsheng WU, Deming LIU, Shu ZHANG, Chuanhao ZHANG, and Yuguang CHANG

Vol. 2, Issue 3, 328 (2009)

Numerical investigation on machining glass with CO2 lasers

Junke JIAO and Xinbing WANG

Vol. 2, Issue 3, 334 (2009)

Study of UV fiber’s mechanical properties

Feng TU, Xinwei QIAN, Deming LIU, Shuqiang ZHANG, Jie LUO, Tao DENG, Chen YANG, and Jiangtao GUO

Vol. 2, Issue 3, 339 (2009)

Photon properties of light in semiconductor microcavities

Guangcun SHAN and Wei HUANG

Vol. 2, Issue 3, 345 (2009)

Structural and optical properties of AlxGa1-xN/AlyGa1-yN multiple quantum wells for deep ultraviolet emission

Baozhu WANG, Xiaoliang WANG, Xiaoyan WANG, Junxue RAN, Hongling XIAO, Cuimei WANG, and Guoxin HU

Vol. 2, Issue 3, 350 (2009)