Frontiers of Optoelectronics

Year: 2010

<Volume: 3, Issue: 2>

13 Article(s)

About the Cover:

Research Article

One-dimensional nanostructures for electronic and optoelectronic devices

Guozhen SHEN and Di CHEN

Vol. 3, Issue 2, 125 (2010)

Nano materials for microelectronic and photonic packaging

Ching-Ping WONG, Wei LIN, Ling-Bo ZHU, Hong-Jin JIANG, Rong-Wei ZHANG, Yi LI, and Kyoung-Sik MOON

Vol. 3, Issue 2, 139 (2010)

Evaluation of Er,Cr:YSGG laser for hard tissue ablation: an in vitro study

Xianzeng ZHANG, Shusen XIE, Zhenlin ZHAN, Haibin ZHAO, Jian GUO, and Qing YE

Vol. 3, Issue 2, 163 (2010)

Underwater image restoration by means of blind deconvolution approach

Fan FAN, Kecheng YANG, Min XIA, Wei LI, Bo FU, and Wei ZHANG

Vol. 3, Issue 2, 169 (2010)

Photonic generation of ultrawideband signals using a delay interferometer

Fei WANG and Xinliang ZHANG

Vol. 3, Issue 2, 179 (2010)

Limit of accuracy in laser fabrication with metal powder

Xubao WANG and Tiechuan ZUO

Vol. 3, Issue 2, 190 (2010)

DFB LD manufactured by nanoimprint lithography

Lei WANG, Yiwen ZHANG, Fei QIU, Ning ZHOU, Dingli WANG, Zhimou XU, Yanli ZHAO, Yonglin YU, and Wen LIU

Vol. 3, Issue 2, 194 (2010)

Characteristics analysis of parasitic storage

Jincai CHEN, Jiang ZHOU, and Gongye ZHOU

Vol. 3, Issue 2, 198 (2010)

High voltage preparation, characterization, and optical properties of silver dendrites in PVA matrix

Biao DONG, Hongwei SONG, Lianxiang YU, Xue BAI, Yu WANG, Lin XU, and Jiansheng CHEN

Vol. 3, Issue 2, 205 (2010)

Design and fabrication of waveguide-based chip-to-chip optical interconnection network on printed circuit boards

Zhihua YU, Fengguang LUO, Xu DI, Qing TAO, Weilin ZHOU, Bin LI, Liangjia ZONG, and Guangjun WANG

Vol. 3, Issue 2, 211 (2010)