Frontiers of Optoelectronics

Year: 2011

<Volume: 4, Issue: 1>

16 Article(s)

About the Cover:

Research Article

A special issue on solar cells

Yi-Bing CHENG

Vol. 4, Issue 1, 1 (2011)

Intermediate-band solar cells based on dilute alloys and quantum dots

Weiming WANG, Jun YANG, Xin ZHU, and Jamie PHILLIPS

Vol. 4, Issue 1, 2 (2011)

Dye-sensitized solar cells based on ZnO nanotetrapods

Wei CHEN and Shihe YANG

Vol. 4, Issue 1, 24 (2011)

Electrolyte-dependent photovoltaic responses in dye-sensitized solar cells

Hong LIN, Feng HAO, and Jianbao LI

Vol. 4, Issue 1, 45 (2011)

Enhanced electron injection/transportation by surface states increment in mesoporous TiO2 dye-sensitized solar cells

Minghui DENG, Shuqing HUANG, Zhexun YU, Dongmei LI, Yanhong LUO, Yubai BAI, and Qingbo MENG

Vol. 4, Issue 1, 65 (2011)

Electron transportation and optical properties of microstructure TiO2 films: applied in dye-sensitized solar cells

Shuangying XU, Linhua HU, Jiang SHENG, Dongxing KOU, Huajun TIAN, and Songyuan DAI

Vol. 4, Issue 1, 72 (2011)

Effect of deoxycholic acid on performance of dye-sensitized solar cell based on black dye

Quanyou FENG, Hong WANG, Gang ZHOU, and Zhong-Sheng WANG

Vol. 4, Issue 1, 80 (2011)

Synthesis and photovoltaic property of pyrrole-based conjugated oligomer as organic dye for dye-sensitized solar cells

Qianqian LI, Wenjun WU, Aoshu ZHONG, Jianli HUA, Ming PENG, Jing HUANG, Jie SHI, He TIAN, Jingui QIN, and Zhen LI

Vol. 4, Issue 1, 87 (2011)

Studies of high-efficient and low-cost dye-sensitized solar cells

Qingqing MIAO, Mingxing WU, Wei GUO, and Tingli MA

Vol. 4, Issue 1, 103 (2011)

Flexible solar cells based on PCBM/P3HT heterojunction

Gentian YUE, Jihuai WU, Yaoming XIAO, Jianming LIN, and Miaoliang HUANG

Vol. 4, Issue 1, 108 (2011)

Surface-enhanced fluorescence from copper nanoparticles on silicon nanowires

Shujuan ZHUO, Mingwang SHAO, Liang CHENG, Ronghui QUE, Dorthy Duo Duo MA, and Shuit Tong LEE

Vol. 4, Issue 1, 114 (2011)