Frontiers of Optoelectronics

Year: 2015

<Volume: 8, Issue: 4>

11 Article(s)

About the Cover:

RESEARCH ARTICLE

Transmission of 200 Tb/s (375×3×178.125 Gb/s) PDM-DFTS-OFDM-32QAM super channel over 1 km FMF

Ming LUO, Qi MO, Xiang LI, Rong HU, Ying QIU, Cai LI, Zhijian LIU, Wu LIU, Huang YU, Wei DU, Jing XU, Zhixue HE, Qi YANG, and Shaohua YU

Vol. 8, Issue 4, 394 (2015)

Error compensation for three-dimensional profile measurement system

Xu YE, Haobo CHENG, Zhichao DONG, and Hon-Yuen TAM

Vol. 8, Issue 4, 402 (2015)

An improved noise reduction algorithm based on wavelet transformation for MEMS gyroscope

Jianguo YUAN, Yantao YUAN, Feilong LIU, Yu PANG, and Jinzhao LIN

Vol. 8, Issue 4, 413 (2015)

Influence of optical filtering on transmission capacity in single mode fiber communications

M. Venkata SUDHAKAR, Y. Mallikarjuna REDDY, and B. Prabhakara RAO

Vol. 8, Issue 4, 424 (2015)

Fiber up-taper assisted Mach-Zehnder interferometer for high sensitive temperature sensing

Lili MAO, Qizhen SUN, Ping LU, Zefeng LAO, and Deming LIU

Vol. 8, Issue 4, 431 (2015)

High efficiency yellow fluorescent organic light emitting diodes based on m-MTDATA/BPhen exciplex

Liping ZHU, Kai XU, Yanping WANG, Jiangshan CHEN, and Dongge MA

Vol. 8, Issue 4, 439 (2015)

REVIEW ARTICLE

Laser-based micro/nanofabrication in one, two and three dimension

Wei XIONG, Yunshen ZHOU, Wenjia HOU, Lijia JIANG, Masoud MAHJOURI-SAMANI, Jongbok PARK, Xiangnan HE, Yang GAO, Lisha FAN, Tommaso BALDACCHINI, Jean-Francois SILVAIN, and Yongfeng LU

Vol. 8, Issue 4, 351 (2015)

Optical approaches in study of nanocatalysis with single-molecule and single-particle resolution

Kun LI, Weiwei QIN, Yan XU, Tianhuan PENG, and Di LI

Vol. 8, Issue 4, 379 (2015)