Frontiers of Optoelectronics

Year: 2016

<Volume: 9, Issue: 2>

22 Article(s)

About the Cover:

COMMUNICATION

Dual-periodic-microstructure-induced color tunable white organic light-emitting devices

Yangang BI, Jinhai JI, Yang CHEN, Yushan LIU, Xulin ZHANG, Yunfei LI, Ming XU, Yuefeng LIU, Xiaochi HAN, Qiang GAO, and Hongbo SUN

Vol. 9, Issue 2, 283 (2016)

EDITORIAL

RESEARCH ARTICLE

Novel applications of space-division multiplexing

Christian CARBONI and Guifang LI

Vol. 9, Issue 2, 270 (2016)

Plasmonic light trapping for wavelength-scale silicon solar absorbers

Yinan ZHANG and Min GU

Vol. 9, Issue 2, 277 (2016)

Integrated coherent combining of angled-grating broad-area lasers

Yunsong ZHAO, Yeyu ZHU, and Lin ZHU

Vol. 9, Issue 2, 290 (2016)

Research on multi-kilowatts level tapered fiber bundle N×1 pumping combiner for high power fiber laser

Qirong XIAO, Yusheng HUANG, Junyi SUN, Xuejiao WANG, Dan LI, Mali GONG, and Ping YAN

Vol. 9, Issue 2, 301 (2016)

Influence of temperature and reverse bias on photocurrent spectrum and supra-bandgap spectral response of monolithic GaInP/GaAs double-junction solar cell

Zhuo DENG, Jiqiang NING, Rongxin WANG, Zhicheng SU, Shijie XU, Zheng XING, Shulong LU, Jianrong DONG, and Hui YANG

Vol. 9, Issue 2, 306 (2016)

Single crystal erbium compound nanowires as high gain material for on-chip light source applications

Zhicheng LIU, Hao SUN, Leijun YIN, Yongzhuo LI, Jianxing ZHANG, and Cun-Zheng NING

Vol. 9, Issue 2, 312 (2016)

Size-dependent optical properties of InGaN quantum dots in GaN nanowires grown by MBE

Yanxiong E, Zhibiao HAO, Jiadong YU, Chao WU, Lai WANG, Bing XIONG, Jian WANG, Yanjun HAN, Changzheng SUN, and Yi LUO

Vol. 9, Issue 2, 318 (2016)

Laser annealing of SiO2 film deposited by ICPECVD for fabrication of silicon based low loss waveguide

Ya’nan WANG, Yi LUO, Changzheng SUN, Bing XIONG, Jian WANG, Zhibiao HAO, Yanjun HAN, Lai WANG, and Hongtao LI

Vol. 9, Issue 2, 323 (2016)

Simple dynamic energy core equivalent rays method to design freeform surface for extended source

Kun WANG, Yanjun HAN, Hongtao LI, Yi LUO, Zhibiao HAO, Lai WANG, Changzheng SUN, Bing XIONG, and Jian WANG

Vol. 9, Issue 2, 330 (2016)

REVIEW ARTICLE

Frontier research of ultra-high-speed ultra-large-capacity and ultra-long-haul optical transmission

Daojun XUE, Shaohua YU, Qi YANG, Nan CHI, Lan RAO, Xiangjun XIN, Wei LI, Songnian FU, Sheng CUI, Demin LIU, Zhuo LI, Aijun WEN, Chongxiu YU, and Xinmei WANG

Vol. 9, Issue 2, 123 (2016)

Subwavelength electromagnetics

Xiangang LUO

Vol. 9, Issue 2, 138 (2016)

Novel optoelectronic characteristics from manipulating general energy-bands by nanostructures

Yidong HUANG, Kaiyu CUI, Fang LIU, Xue FENG, and Wei ZHANG

Vol. 9, Issue 2, 151 (2016)

Recent advances in microwave photonics

Ming LI and Ninghua ZHU

Vol. 9, Issue 2, 160 (2016)

Researches in microwave photonics based packages for millimeter wave system with wide bandwidth and large dynamic range

Xiaoping ZHENG, Shangyuan LI, Hanyi ZHANG, and Bingkun ZHOU

Vol. 9, Issue 2, 186 (2016)

Manipulating optical vortices using integrated photonics

Ning ZHANG, Kenan CICEK, Jiangbo ZHU, Shimao LI, Huanlu LI, Marc SOREL, Xinlun CAI, and Siyuan YU

Vol. 9, Issue 2, 194 (2016)

Review of design principles of 2D photonic crystal microcavity biosensors in silicon and their applications

Swapnajit CHAKRAVARTY, Xiangning CHEN, Naimei TANG, Wei-Cheng LAI, Yi ZOU, Hai YAN, and Ray T. CHEN

Vol. 9, Issue 2, 206 (2016)

Novel types of photonic band crystal high power and high brightness semiconductor lasers

Md. Jarez MIAH, Vladimir P. KALOSHA, Ricardo ROSALES, and Dieter BIMBERG

Vol. 9, Issue 2, 225 (2016)

Microwave photonics connected with microresonator frequency combs

Xiaoxiao XUE and Andrew M. WEINER

Vol. 9, Issue 2, 238 (2016)

Progress on mid-IR graphene photonics and biochemical applications

Zhenzhou CHENG, Changyuan QIN, Fengqiu WANG, Hao HE, and Keisuke GODA

Vol. 9, Issue 2, 259 (2016)