Frontiers of Optoelectronics

Joint timing and frequency synchronization in coherent optical OFDM systems

Xinwei DU, Pooi-Yuen KAM, and Changyuan YU

Vol. 12, Issue 1, 4 (2019)

Fiber-based optical trapping and manipulation

Hongbao XIN and Baojun LI

Vol. 12, Issue 1, 97 (2019)

Multi-channel phase regeneration of QPSK signals based on phase sensitive amplification

Hongxiang WANG, Tiantian LUO, and Yuefeng JI

Vol. 12, Issue 1, 24 (2019)

Weakly-coupled mode division multiplexing over conventional multi-mode fiber with intensity modulation and direct detection

Juhao LI, Zhongying WU, Dawei GE, Jinglong ZHU, Yu TIAN, Yichi ZHANG, Jinyi YU, Zhengbin LI, Zhangyuan CHEN, and Yongqi HE

Vol. 12, Issue 1, 31 (2019)

Modulation of orbital angular momentum on the propagation dynamics of light fields

Peng LI, Sheng LIU, Yi ZHANG, Lei HAN, Dongjing WU, Huachao CHENG, Shuxia QI, Xuyue GUO, and Jianlin ZHAO

Vol. 12, Issue 1, 69 (2019)

Detection of photonic orbital angular momentum with micro- and nano-optical structures

Chenhao WAN, Guanghao RUI, Jian CHEN, and Qiwen ZHAN

Vol. 12, Issue 1, 88 (2019)