Photonic Sensors

Year: 2019

<Volume: 9, Issue: 3

10 Article(s)

About the Cover:

High Sensitivity Plasmonic Metal-Dielectric-Metal Device With Two Side-Coupled Fano Cavities

Yunqing LU, Jiong XU, Min XU, Ji XU, Jin WANG, and and Jiajin

Vol. 9, Issue 3, 205 (2019)

High Sensitive Methane Sensor With Temperature Compensation Based on Selectively Liquid-Infiltrated Photonic Crystal Fibers

Hai LIU, Haoran WANG, Wen ZHANG, Cancan CHEN, Qing WANG, Yi DING, and and Shoufeng

Vol. 9, Issue 3, 213 (2019)

Distributed Vibration Sensor With Laser Phase-Noise Immunity by Phase-Extraction φ-OTDR

Yuying SHAO, Huanhuan LIU, Peng PENG, Fufei PANG, Guoqin YU, Zhen CHEN, Na CHEN, and Tingyun WANG

Vol. 9, Issue 3, 223 (2019)

Broadband acoustic Vibration Sensor Based on Cladding-Mode Resonance of Double-Cladding Fiber

Guanghui SUI, Huanhuan LIU, Fufei PaNG, Jiajing CHENG, and Tingyun WaNG

Vol. 9, Issue 3, 230 (2019)

Black Phosphorus-Film With Drop-Casting Method for High-Energy Pulse Generation From Q-Switched Er-Doped Fiber Laser

Huanhuan LIU, Wei SONG, Ye YU, Qiao JIANG, Fufei PANG, and Tingyun WANG

Vol. 9, Issue 3, 239 (2019)

Optically Controlled Extraordinary Terahertz Transmission of Bi2Se3 Film Modulator

Junhu ZHOU, Tong ZHOU, Dongsheng YANG, Zhenyu WANG, Zhen ZHANG, Jie YOU, Zhongjie XU, Xin ZHENG, and Xiang-ai CHENG

Vol. 9, Issue 3, 268 (2019)

Young’s Modulus Measurement of Metal Wires Using FBG Sensor

Chunchan CHEN, Li LIANG, Wenwen QUAN, Liangzhang LIAO, and Junhui HU

Vol. 9, Issue 3, 277 (2019)