Chinese Journal of Lasers

Year: 2013

<Volume: 40, Issue: 2>

40 Article(s)

About the Cover:

Materials and Thin Films

Properties of TiO2 Films Deposited by Pulsed Laser Deposition

Xiao Xing, Wenjun Wang, Shuhong Li, Yunlong Liu, Dong Zhang, Qiang Shi, Xuexi Gao, and Bingyuan Zhang

Vol. 40, Issue 2, 207001 (2013)

Measurement and Metrology

Laser Ranging System Based on High Speed Pseudorandom Modulation and Photon Counting Techniques

Fang Yang, Xin Zhang, Yan He, and Weibiao Chen

Vol. 40, Issue 2, 208001 (2013)

Measurement System for Dynamic Envelope Curve of High-Speed Train

Yin Guo, Changjie Liu, Jigui Zhu, Gang Liu, Fulai Gao, and Shenghua Ye

Vol. 40, Issue 2, 208002 (2013)

大气与海洋光学

Analysis of Beam Propagation Through a Relay Mirror System in Turbulent Atmosphere

Huiyun Wu, Jinbao Chen, and Zhenhai Sun

Vol. 40, Issue 2, 213001 (2013)

Spectroscopy

Raman Spectroscopic Analysis of Ethanol Fermentation at Various Initial pH Levels

Zhaojun Qin, Junzhuo Lai, Bin Liu, Junxian Liu, and Guiwen Wang

Vol. 40, Issue 2, 215001 (2013)

Study on the Liquid Jet Dual Pulse Laser-Induced Ca Plasma Emission Spectroscopy

Qiao Zhang, Zhenhua Hu, Lei Ding, Yingping Wang, Haiyang Zheng, and Li Fang

Vol. 40, Issue 2, 215002 (2013)

Beam Transmission and Control

[in Chinese]

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 40, Issue 2, 205001 (2013)

Optical Communication

Research on Dynamic Model of Digital Closed-Loop Fiber Optic Gyroscope

Xiaxiao Wang, Meng Zhang, Chuansheng Li, Aimin Wang, and Zhiqiang Peng

Vol. 40, Issue 2, 205002 (2013)

Interrogation Technology for High-Speed and High-Resolution Fiber Bragg Grating Sensing System

Yongjun Wang, Yongchao Liu, Jingtao Zhang, Zhaoyi Yang, and Zhi Wang

Vol. 40, Issue 2, 205003 (2013)

Design of Hollow-Core Bragg Fiber with Broadband Transmission for Trace-Gas Detection

Liang Shang, Lichun Zhang, and Limei Qi

Vol. 40, Issue 2, 205004 (2013)

Research on Fiber Grating Pressure/Temperature Monitoring Device of Distinguish Range and Double Sensitivity

Hongliang Pan, Huijuan Dong, Guangyu Zhang, and Jun He

Vol. 40, Issue 2, 205005 (2013)

All-Optical Switching in Silicon-on-Insulator Serially Coupled Double-Ring Resonator Based on Thermal Nonlinear Effect

Yi Liu, Xiaogang Tong, Jinlong Yu, Chenyang Xue, Wenrui Wang, Jingzhong Guo, Ju Wang, Bingchen Han, and Enze Yang

Vol. 40, Issue 2, 205006 (2013)

Positioning Accuracy of Spot-Detecting Camera in Acquisition, Tracking, Pointing System

Feng Qian, Jianjun Jia, Liang Zhang, and Jianyu Wang

Vol. 40, Issue 2, 205007 (2013)

Optical Design and Fabrication

Design of Micro-Cylindrical-Lens Array Used for Illumination Uniformization in Lithography Systems

Yanfen Xiao, Jing Zhu, Baoxi Yang, Zhonghua Hu, Aijun Zeng, and Huijie Huang

Vol. 40, Issue 2, 216001 (2013)

Laser Devices and Laser Physics

Femtosecond Laser Drilling of Micro-Holes

Bo Xia, Lan Jiang, Sumei Wang, Xueliang Yan, and Pengjun Liu

Vol. 40, Issue 2, 201001 (2013)

Research Status and Development Trends of Interaction between Laser and Graphene

Juan Jiang, Ting Huang, Minling Zhong, Xiaohui Ye, Zhe Lin, Jiangyou Long, and Lin Li

Vol. 40, Issue 2, 201002 (2013)

Laser Physics

Erbium-Doped Fiber Laser Based on Single-Layer Graphene Saturable Absorber

Wenyu Huang, Dejun Feng, Shouzhen Jiang, Wei Ji, Mingshun Jiang, and Qingmei Sui

Vol. 40, Issue 2, 202001 (2013)

Research on LD-End-Pumped 457 nm Laser with Straight Type Cavity

Hao Yin, Siqi Zhu, Qiguo Yang, Zhenqiang Chen, Qing He, Anming Li, and Zhen Li

Vol. 40, Issue 2, 202003 (2013)

Ring Semiconductor Laser with Multi-Ring Coupling Structure

Siyu Zhang, Zhongliang Qiao, Lu Zhou, Yunhua Wang, Baoshan Jia, Chunling Liu, Baoxue Bo, Xin Gao, and Yi Qu

Vol. 40, Issue 2, 202004 (2013)

Wavelength Switchable Passive Mode-Locking Fiber Laser Based on Single-Wall Carbon Nanotube

Pan Zhu, Mei Sang, Yang Gao, Xiaolong Wang, Ke Liu, Junlong Wang, and Tianxin Yang

Vol. 40, Issue 2, 202005 (2013)

Thulium-Doped All-Fiber Broadband Superfluorescent Source at 2 μm Wavelength

Jiang Liu, and Pu Wang

Vol. 40, Issue 2, 202006 (2013)

Simulation Study on Amplitude Stability in Nonlinear Polarization Rotation Mode-Locked Fiber Laser

Chao Li, Lei Zhao, Zhihua Huang, Honghuan Lin, Ying Deng, Xiaojun Huang, and Qihua Zhu

Vol. 40, Issue 2, 202007 (2013)

Properties of Vortex Beams with Plane Beam Oblique Incidence of Fork-Shaped Grating

Xiangjun Meng, Yanying Zhu, Zhiting Chen, Yong Wei, Lei Zhang, Baolin Zhao, and Xihua Guo

Vol. 40, Issue 2, 202008 (2013)

Laser Manufacturing

Effects of Laser Shock Processing on Cavitation Erosion Resistance of Laser Weldments

Lei Zhang, Kaiyu Luo, Jinzhong Lu, Yongkang Zhang, and Aixin Feng

Vol. 40, Issue 2, 203001 (2013)

A Micro-Damage Model of Laser Cladding Particle Reinforced Composite Coatings

Jun Lü, Guozhong Chai, Shengting Gu, and Yumei Bao

Vol. 40, Issue 2, 203003 (2013)

Study on Wear-Resistance and Scanning Path of Laser Alloying on End Cap Working Face

Shuyu Li, Xinguo Tian, and Chengbiao Li

Vol. 40, Issue 2, 203004 (2013)

Repair Welding Process and Properties of Double-Sided Laser Welding Defects for Aluminum Alloys T-Joints

Zhibin Yang, wang Tao, Liqun Li, Yanbin Chen, Yunlong Zhang, and Shen Liu

Vol. 40, Issue 2, 203005 (2013)

Thermo-Induced Regression of Microstructure of Laser-Shocked Surface Modification of 304 Austenitic Stainless Steel

Xinmin Luo, Guangtian Han, Kun Yang, Kangmin Chen, Yongkang Zhang, Xudong Ren, and Kaiyu Luo

Vol. 40, Issue 2, 203006 (2013)

Effects of Scanning Speed on Microstructures and Properties of Laser Cladding Fe-Based Amorphous Composite Coatings

Qinglong Lu, Yanfang Wang, Li Li, Lijun Xiao, Xinmian Li, Zhiguo Yu, and Zhiqiang Shi

Vol. 40, Issue 2, 203007 (2013)

Analysis of Radiation Forces Exerted on Defect Particle on the Wafer by a Laser Beam

Lei Gong, Zhensen Wu, Zhengjun Li, Lu Bai, and Ming Gao

Vol. 40, Issue 2, 203009 (2013)

量子光学

Polarization Error Analysis of Rotatory Double Reflection Structure

Guhao Zhao, Shanghong Zhao, Zhoushi Yao, Wen Meng, Xiang Wang, Zhihang Zhu, and Feng Liu

Vol. 40, Issue 2, 218001 (2013)

Holography and Information Processing

Phase Aberration Compensation in Pre-Magnification Digital Micro-Holography with Equal-Currature Object Beam and Reference Beam

Huaying Wang, Feifei Liu, Xiufa Song, Wei Liao, Mengjie Yu, and Zuoqiang Liu

Vol. 40, Issue 2, 209001 (2013)

Biomedical Photonics and Laser Medicine

Anisotropic Light Diffusion Property of Dentin

Qingguang Chen, Ying Xu, Haihua Zhu, Bin Lin, and Hui Chen

Vol. 40, Issue 2, 204001 (2013)

Remote Sensing and Sensors

Realization of Measuring Micro-Vibration Based on Phase Generated Carrier Modulation-Demodulation Method and Interference Analysis

Weijie Tang, Lei Fu, Shufen Chen, Zhengfeng Zou, and Yanbin Meng

Vol. 40, Issue 2, 214001 (2013)

Effects of Coating on Sensitivity of Photonic Crystal Biosensor

Kai Tong, Wenzhi Zeng, Chaocong Gu, Huibo Wang, and Jianru Lu

Vol. 40, Issue 2, 214002 (2013)