Chinese Journal of Lasers

Year: 2017

<Volume: 44, Issue: 7>

40 Article(s)

About the Cover:

“二维光电材料与器件”专题

Preparation, Properties and Optoelectronic Applications of Transition Metal Dichalcogenides

Shuang Xie, Tao Liang, Xiangyang Ma, and Mingsheng Xu

Vol. 44, Issue 7, 703001 (2017)

2D Materials and Quasi-2D Materials: Nonlinear Optical Properties and Corresponding Applications

Zhijun Ma, Rongfei Wei, Zhongliang Hu, and Jianrong Qiu

Vol. 44, Issue 7, 703002 (2017)

Research Progress in Polarization Lock and Polarization Processing Vector Soliton Based on Carbon Nanotube Mode-Locked Fiber Laser

Chengbo Mou, Chuanhang Zou, Qianqian Huang, and Tianxing Wang

Vol. 44, Issue 7, 703003 (2017)

Research Progress of Two-Dimensional Nonlinear Optical Materials and Devices

Jun Wang, Xiaoyan Zhang, Saifeng Zhang, Peijun Zhao, and Long Zhang

Vol. 44, Issue 7, 703004 (2017)

Fresh Blood of Two-Dimensional Materials: Group IV-VI Semiconductors

Xing Zhou and Tianyou Zhai

Vol. 44, Issue 7, 703006 (2017)

Low-Dimensional Metal Halide Perovskites: a Kind of Microcavity Laser Materials

Chengxue Huo, Ziming Wang, Xiaoming Li, and Haibo Zeng

Vol. 44, Issue 7, 703008 (2017)

Research Progress of Pulsed Mid-Infrared Fiber Lasers Using Two-Dimensional Materials

Chen Wei, Hongxia Shi, Hongyu Luo, Jitao Xie, Bo Zhai, Fei Yuan, and Yong Liu

Vol. 44, Issue 7, 703009 (2017)

Pulsed Waveguide Laser Based on Thermal-Control of Vanadium Dioxide

Li′nan Ma, Yang Tan, and Feng Chen

Vol. 44, Issue 7, 703010 (2017)

Fluorescence Property of Two-Dimensional Materials/PTCDA Heterojunctions

Hongfei Li, Tao Liang, Shuang Xie, Shengping Wang, Neng Ye, and Mingsheng Xu

Vol. 44, Issue 7, 703011 (2017)

Dual-Wavelength Soliton Laser Based on Graphene Ternary Composite

Bo Guo, Qiuyun Ouyang, Shi Li, Zaijin Fang, and Pengfei Wang

Vol. 44, Issue 7, 703012 (2017)

Black Phosphorus Quantum Dots Saturable Absorber for Dual-Wavelength Pulse Cluster Fiber Laser

Meng Liu, Yurong Yan, Xude Wang, Aiping Luo, Wencheng Xu, and Zhichao Luo

Vol. 44, Issue 7, 703013 (2017)

All-Optical Tunable Q-Switched Fiber Laser Based on Bismuth Telluride Nanosheets

Yu Jin, Lin Du, Guobao Jiang, and Chujun Zhao

Vol. 44, Issue 7, 703014 (2017)

Q-Switched Characteristics of Tungsten Disulfide Er-Doped Fiber Laser

Chunyu Yang, Mengli Liu, Weitian Yu, Yujia Zhang, and Wenjun Liu

Vol. 44, Issue 7, 703015 (2017)

Fabrication of MoS2 Nanosheet-Based Nanocluster and Thermal Conversion Performance Under Near-Infrared Laser

Fei Hu, Jiulong Zhao, Yuanyuan Wu, Hongyan Ma, Shige Wang, and Mingxian Huang

Vol. 44, Issue 7, 703016 (2017)

Preparation and Electrical Bistability Properties of MoS2 Nanosheets

Yue Lu, Tengxuan Hou, Ruiqi Wang, Bokun Lü, Zhe Wen, Haotian Ma, Qian Liu, Xu Li, and Li Guan

Vol. 44, Issue 7, 703017 (2017)

Investigation on Stability of WSe2-PVA in an All Polarization Maintaining Q-Switched Fiber Laser

Chaoshi Guo, Bohua Chen, Hao Wang, Kan Wu, and Jianping Chen

Vol. 44, Issue 7, 703018 (2017)

Precise Control of Goos-Hnchen Shift Based on Dielectric and Graphene Coating

Mingsheng Gao, Zhaoming Luo, Hongmin Zhou, Min Chen, and Jianhui Wu

Vol. 44, Issue 7, 703019 (2017)

WS2 Saturable Absorber for Passively Q-Switched Tm,Ho:LLF Lasers

Weijun Ling, Tao Xia, Zhong Dong, Feiping Lu, Qin Liu, Xiaolong Zhao, Ke Li, and Yonggang Wang

Vol. 44, Issue 7, 703020 (2017)

Passively Q-Switched 1 μm Solid-State Laser Using Gold Nanorod as Saturable Absorber

Haitao Huang, Min Li, Lin Jin, Hui Wang, Pian Liu, and Deyuan Shen

Vol. 44, Issue 7, 703021 (2017)

Characteristics of 2 μm Pulse Laser Based on Argentum Nanorod Saturable Absorber

Cheng Zhang, Huanian Zhang, and Jie Liu

Vol. 44, Issue 7, 703022 (2017)

Numerical Simulation of Effect of Pump Wavelength on Mid-Infrared Supercontinuum

Pengfei Gao, Xiaohui Li, Wenfeng Luo, Defeng Zou, Tong Chai, and Xingxing Pang

Vol. 44, Issue 7, 703023 (2017)

Design of Ultra-Thin Broadband Terahertz Metamaterial Absorber Based on Patterned Graphene

Hong Gao, Fengping Yan, Siyu Tan, and Yan Bai

Vol. 44, Issue 7, 703024 (2017)

非线性光学

Dynamic Evolution of Air Plasma Induced by Tightly-Focused Femtosecond Laser Pulse

Yang Yu, Kuanhong Xu, Tianpeng Zhang, Shuheng Li, Nan Zhang, and Xiaonong Zhu

Vol. 44, Issue 7, 708001 (2017)

光纤光学与光通信

Analysis on Sensitivity of Resonant Fiber Optic Gyro

Zhiguo Jiang and Zongfu Hu

Vol. 44, Issue 7, 706001 (2017)

Spatial Chirp of Broadband Spectrum Laser System Based on Wavefront Sensor

Jie Chen, Haidong Zhu, Jun Kang, Qingwei Yang, Ailin Guo, Meizhi Sun, Xinglong Xie, and Jianqiang Zhu

Vol. 44, Issue 7, 706002 (2017)

Effect of Shock on Sagnac Fiber Interferometer Performance

Xiaozhang Wang, Junbiao Jiang, Yi Li, Rui Li, Hui Zhang, Xiao Li, Pengyi Long, and Feng Tang

Vol. 44, Issue 7, 706003 (2017)

laser devices and laser physics

High Power 507.4 nm Continuous Laser Generated by High Efficient External Cavity Frequency Doubling

Ruchen Zhao, Xiaohu Fu, Jianfang Sun, Zhen Xu, and Yuzhu Wang

Vol. 44, Issue 7, 701001 (2017)

Ti∶Sapphire Femtosecond Pulses Pumped Directly by Green Diode Lasers

Xianglin Wang, Xiaohong Hu, Peng Xu, Wei Zhang, Zhi Yang, and Yishan Wang

Vol. 44, Issue 7, 701002 (2017)

Coupling Efficiency of CO2 Laser Resonator with Rectangular Waveguide

Hui Li, Jidong Feng, Rongqing Tan, Kuohai Zhang, Zhiyong Li, and Fang Ma

Vol. 44, Issue 7, 701003 (2017)

High Power Continuous-Wave and Cavity-Dumped Yb∶YAG Thin Disk Lasers

Renpeng Yan, Xin Yu, Xudong Li, Jie Zhou, Junhua Yu, and Zhongxiang Zhou

Vol. 44, Issue 7, 701004 (2017)

10.6 GHz Linewidth Maintained Random Fiber Laser Seed Source

Xiaolong Chen, Ye Zheng, Xuan Li, Haoyang Pi, Chun Zhao, Kai Liu, Zhao Quan, Hui Shen, Yifeng Yang, Bing He, and Jun Zhou

Vol. 44, Issue 7, 701005 (2017)

Automatically and Broadly Tunable All-Solid-State Continuous Single-Frequency Ti∶Sapphire Laser

Jing Su, Pixian Jin, Yixiao Wei, Huadong Lu, and Kunchi Peng

Vol. 44, Issue 7, 701006 (2017)

Realization and Performance Study of π- and σ-Polarization Laser of Nd∶YVO4 Crystal

Ye Yu, Yanmin Duan, Junhong Guo, Dong Zhang, Simeng Chen, Xiaoqing Liao, and Haiyong Zhu

Vol. 44, Issue 7, 701007 (2017)

laser manufacturing

Research on Biological Corrosion Resistance of Medical Ti6Al4V Alloy Subjected to Laser Peening

Yunjie Sun, Jianzhong Zhou, Shu Huang, Jie Sheng, Yujie Fan, and Songling Chen

Vol. 44, Issue 7, 702003 (2017)

Research of Closed-Loop Control of Deposition Height in Laser Metal Deposition

Tuo Shi, Bingheng Lu, Zhengying Wei, Liang Zhou, and Shihong Shi

Vol. 44, Issue 7, 702004 (2017)

biomedical photonics and laser medicine

Construction and Biomechanical Analysis of Integrated Three-Dimensional Optical Model of L3-L4 Segment of Spine

Yu Hui, Junsheng Wu, Bin Yu, Mengge Li, and Jing Du

Vol. 44, Issue 7, 707001 (2017)

Remote Sensing and Sensors

Measurement and Calibration Methods for Total Atmospheric Continuous Transmittance

Sheng Huang, Xu Jing, Fengfu Tan, Feng He, Silong Zhang, Zhi Cheng, and Zaihong Hou

Vol. 44, Issue 7, 710001 (2017)