Chinese Journal of Lasers

Year: 2017

<Volume: 44, Issue: 8>

39 Article(s)

About the Cover:

materials and thin films

Numerical Simulation and Optimization of Dispensing for Optical Slices

Lunzhe Wu, Wenlan Gao, Aihuan Dun, Minghong Yang, Chaoyang Wei, Xueke Xu, and Jianda Shao

Vol. 44, Issue 8, 803001 (2017)

Strong Absorption Film of Metal-Dielectric Interference of Solar Spectrum

Xiuhua Fu, Kai Guo, Jing Zhang, Shifu Xiong, Hongyan Jiang, and Bing Sun

Vol. 44, Issue 8, 803002 (2017)

Preparation of Gold Nanoparticles by Femtosecond Laser Ablation in Chloroauric Acid Trihydrate Aqueous Solution

Chuanmei Du, Lianghong Lü, and Mingxu Zhang

Vol. 44, Issue 8, 803003 (2017)

measurement and metrology

Theory Analysis and Measurement for Interference Fringes of Laser Doppler Velocimeter

Zijun Liu, Lishui Cui, and Dailiang Xie

Vol. 44, Issue 8, 804001 (2017)

Design and Implementation of Ultraviolet Imaging System Based on Scientific Grade CCD

Zhen Chang, Yu Wang, Fuqi Si, Minjie Zhao, Yu Jiang, Fenglei Liu, and Wenqing Liu

Vol. 44, Issue 8, 804002 (2017)

A Stereovision Measurement Method Using Epipolar Constraint to Correct Digital Image Correlation Matching

Baohua Shan, Xiaoyang Huo, and Yang Liu

Vol. 44, Issue 8, 804003 (2017)

Spectroscopy

Baseline Fitting of Partial Least Squares for Oxygen A Absorption Band

Jinhua Li, Minjuan Zhang, and Delong Zhang

Vol. 44, Issue 8, 811001 (2017)

Measurement of Platelet-Derived Growth Factor-BB in Urine Samples Based on Surface-Enhanced Raman Spectroscopy

Chang Zhao, Rong Li, Huinan Yang, Chengxing Shen, Xiaoshu Cai, and Chengfang Luo

Vol. 44, Issue 8, 811002 (2017)

Ultra-Narrow Linewidth Spectral Filtering Technology Based on Double Gratings

Fang Xu, Hong Yan, Yonghong Zhang, and Min Wan

Vol. 44, Issue 8, 811003 (2017)

beam transmission and control

Analysis of Vectorial Far-Field Characteristics of Laguerre-Gaussian Beams by Angular-Spectrum Method

Qiang Xu, Feng Pan, Li Huang, Xingtao Wang, Yiping Han, and Zhensen Wu

Vol. 44, Issue 8, 805001 (2017)

Controlling of Acceleration Trajectory of Airy Beams in Large Range Based on Holographic Printing

Qiong Wu, Zhijun Ren, and Hongzhen Jin

Vol. 44, Issue 8, 805002 (2017)

Characteristics of Coma Beams Propagation through Oceanic Turbulence

Yujuan Luo and Xiaoling Ji

Vol. 44, Issue 8, 805003 (2017)

光纤光学与光通信

Tactile Sensing of Fiber Bragg Grating Based on Back Propagation Neural Network

Muyun Qian and Youlong Yu

Vol. 44, Issue 8, 806001 (2017)

Measurement of Mode Coupling in Few-Mode Fiber Based on Rayleigh Backscattering

Cuiguang Chen, Guijun Hu, Feng Liu, Boran Wang, and Weicheng Chen

Vol. 44, Issue 8, 806002 (2017)

Performance Analysis of DCO-OFDM and ACO-OFDM Systems in Indoor Visible Light Communications

Kejun Jia, Bin Jin, Li Hao, and Shouqin Zhang

Vol. 44, Issue 8, 806003 (2017)

Effects of Digital to Analog Converter Resolution on ATP System Tracking Accuracy

Shaojie Chen, Liang Zhang, and Jianyu Wang

Vol. 44, Issue 8, 806004 (2017)

laser devices and laser physics

Numerical Simulation on Fluid-Structure Interaction of Temperature and Stress Fields in Laser Medium

Wei Zhang, Lu Yu, Yihang Liu, Nana Pan, Chunyan Jia, Wanfa Liu, Fengting Sang, and Yanqiu Pan

Vol. 44, Issue 8, 801001 (2017)

Kilowatt-Level Immersed and Direct-Liquid-Cooling Nd∶YAG Multi-Disk Laser Resonator

Ke Wang, Bo Tu, Jianli Shang, Xiangchao An, Jiayu Yi, Yi Yu, Yuan Liao, Wenqiang Lü, Zhibin Ye, Jinyu Du, Qingsong Gao, and Kai Zhang

Vol. 44, Issue 8, 801002 (2017)

Injection Seeded Doubly Resonant Optical Parametric Oscillator Based on PPMgLN

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 44, Issue 8, 801003 (2017)

Dual-Wavelength 1.0 μm Q-Switched and 1.5 μm Gain Switched Pulsed Fiber Laser

Weiqi Liu, Chunyu Guo, Shuangchen Ruan, Jun Yu, Yewang Chen, Ruoheng Luo, and Yihuai Zhu

Vol. 44, Issue 8, 801004 (2017)

1993 nm Nanosecond Pulse Generation from Tm-Doped All-Fiber Dual-Cavity Laser with Fiber-Based Saturable Absorber

Wei Liu, Dongchen Jin, Ruoyu Sun, Qian Zhang, Yubin Hou, Mo Shen, Jiang Liu, and Pu Wang

Vol. 44, Issue 8, 801006 (2017)

Analysis on Near-Field Distribution Uniformity of High Energy Optical Parametric Chirped Pulse Amplifier in SGII-5 PW System

Jian Zhou, Meizhi Sun, Xiao Liang, Jun Kang, Ailin Guo, Qingwei Yang, Xinglong Xie, Jianqiang Zhu, and Zunqi Lin

Vol. 44, Issue 8, 801007 (2017)

10 Hz, 1.2 J Nanosecond Nd∶YAG Laser with Flat-in-Time Pulse Shape

Chao Wang, Hui Wei, Li Zhou, Jiangtao Guo, Jiangfeng Wang, Youen Jiang, Wei Fan, and Xuechun Li

Vol. 44, Issue 8, 801008 (2017)

Mid-Infrared Ho-Doped Fiber Laser Pumped by 1150 nm Fiber Laser

Hongwei Chen, Yanlong Shen, Mengmeng Tao, Kunpeng Luan, Ke Huang, and Guobin Feng

Vol. 44, Issue 8, 801009 (2017)

Mode Instability Mitigation by Counter-Pumped Scheme in High Power Fiber Laser

Zebiao Li, Chao Guo, Pengfei Zhao, Zhihua Huang, Xiaoyu Xiang, Xiaobao Liang, Chengyu Li, Honghuan Lin, Jianjun Wang, Feng Jing, Shanhui Xu, and Zhongmin Yang

Vol. 44, Issue 8, 801010 (2017)

Soliton Bundles and High-Order Harmonic Mode-Locked in Tm-Doped Fiber Laser

Guangdou Wang, Guang Yang, Yange Liu, and Zhi Wang

Vol. 44, Issue 8, 801011 (2017)

Energy Stability Control Technique for Pulsed Single-Longitude-Mode Laser Based on Field Programmable Gate Array

Xue Zhang, Wenqi Ge, Jin Yu, Dianmin Liu, Hui Chang, and Zhongwei Fan

Vol. 44, Issue 8, 801012 (2017)

laser manufacturing

TiB2 Reinforced Ni-Based Gradient Coating on Copper Alloy Surface by Laser Cladding

Liuyang Fang, Yansong Yao, Hua Yan, Peilei Zhang, Qiushi Gao, and Yang Qin

Vol. 44, Issue 8, 802001 (2017)

Microstructure and Cutting Performance of WC/Co50/Al Cemented Carbide Coated Tools Fabricated by Laser Cladding Process

Hongxi Liu, Tao Dong, Xiaowei Zhang, Zifeng Liu, and Hai Shi

Vol. 44, Issue 8, 802002 (2017)

Tensile Property and Fracture Analysis of 2024-T351 Aluminum Alloys by Cryogenic Laser Peening

Yunhui Sun, Jianzhong Zhou, Jie Sheng, Shu Huang, Suqiang Xu, Jing Li, and Gaofeng Xu

Vol. 44, Issue 8, 802003 (2017)

Anisotropy of Body-Centered-Cubic Porous Structures by Selective Laser Melting

Bo Zhang, Yi Cao, Ling Wang, Dichen Li, Jianfeng Kang, Changning Sun, and Dong Yang

Vol. 44, Issue 8, 802005 (2017)

Laser Lap Welding of 304 Stainless Steel/T2 Red Copper Ultra-Thin Sheets

Xuekai Zhou, Gaoyang Mi, Sen Liu, Xiyuan Hu, and Chunming Wang

Vol. 44, Issue 8, 802006 (2017)

Numerical Simulation of Residual Stress Fields in Three-Dimensional Flattened Laser Shocking of 2024 Aluminum Alloy

Ran Zhu, Yongkang Zhang, Guifang Sun, Pu Li, Shengbiao Zhang, and Zhonghua Ni

Vol. 44, Issue 8, 802007 (2017)

Influence of External Longitudinal Magnetic Field on Weld Joint Morphology and Microstructure in Laser-Metal Inert Gas Hybrid Welding

Xun Zhang, Ruoyang Li, Zeyang Zhao, Gaoyang Mi, Chunming Wang, and Xiyuan Hu

Vol. 44, Issue 8, 802008 (2017)

biomedical photonics and laser medicine

Sub-Diffuse Scattering of Biological Tissues and Its Application to Spectroscopy

Ying Liu, Wenqian Luo, Rudan Wang, and Xing Wang

Vol. 44, Issue 8, 807001 (2017)

A Method to Improve Sensitivity of Swept Source Optical Coherence Tomography System

Xuan Wang, Zhongliang Li, Nan Nan, Yang Bu, Yan Chen, Liuhua Pan, Yu Lu, Aijun Zeng, and Xiangzhao Wang

Vol. 44, Issue 8, 807002 (2017)

Numerical Calculation and Analysis of Mie Scattering Phase Function of Nucleated Cells

Min Bu, Shuangshuang Hu, Wei Lu, Weifeng Jin, and Yawei Wang

Vol. 44, Issue 8, 807003 (2017)

Remote Sensing and Sensors

Tapered Double-Cladding Fiber Temperature Sensor Based on Surface Temperature Sensitive Thin-Film

Xinghu Fu, Jiangpeng Zhang, Yicheng Fang, Xingguo Wang, Cheng Chen, Siwen Wang, Guangwei Fu, and Weihong Bi

Vol. 44, Issue 8, 810001 (2017)