Chinese Journal of Lasers

Year: 2018

<Volume: 45, Issue: 9>

37 Article(s)

About the Cover:

“激光吸收光谱技术及应用新进展”专题

Research Progress on the Application of Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy

Nie Wei, Kan Ruifeng, Yang Chenguang, Chen Bing, Xu Zhenyu, and Liu Wenqing

Vol. 45, Issue 9, 0911001 (2018)

Precise Parameters of Molecular Absorption Lines from Cavity Ring-Down Spectroscopy

Tan Yan, Wang Jin, Tao Leigang, Sun Yu, Liu Anwen, and Hu Shuiming

Vol. 45, Issue 9, 0911002 (2018)

Progress and Application of Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy Technology

Han Luo, Xia Hua, Dong Fengzhong, Zhang Zhirong, Pang Tao, Sun Pengshuai, Wu Bian, Cui Xiaojuan, Li Zhe, and Yu Runqing

Vol. 45, Issue 9, 0911003 (2018)

Recent Progress in Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy

Dong Lei, Wu Hongpeng, Zheng Huadan, Yin Xukun, Ma Weiguang, Zhang Lei, Yin Wangbao, Xiao Liantuan, and Jia Suotang

Vol. 45, Issue 9, 0911004 (2018)

Interband Cascade Lasers Based Trace Gas Sensing: A Review

Du Zhenhui, Han Ruiyan, Wang Xiaoyu, Wang Shuangke, [in Chinese], and Li Jinyi

Vol. 45, Issue 9, 0911006 (2018)

Review on Noise Immune Cavity Enhanced Optical Heterodyne Molecular Spectroscopy

Ma Weiguang, Zhou Yueting, Zhao Gang, Jia Mengyuan, Liu Jianxin, Guo Songjie, Dong Lei, Zhang Lei, Yin Wangbao, Xiao Liantuan, Axner Ove, and Jia Suotang

Vol. 45, Issue 9, 0911007 (2018)

Recent Advances of Power-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy for Gas Sensing

Wang Qiang, Xu Ke, Yao Chenyu, Wang Zhen, Chang Jun, and Ren Wei

Vol. 45, Issue 9, 0911008 (2018)

Differential Absorption Lidar System for Background Atmospheric SO2 and NO2 Measurements

Hu Shunxing, Chen Yafeng, Liu Qiuwu, Sun Peiyu, Huang Jian, Yang Jie, Wang Jie, and Liu Linlin

Vol. 45, Issue 9, 0911009 (2018)

Measurement of CO Concentration in Combustion Field Based on Mid-Infrared Absorption Spectroscopy

Peng Yuquan, Kan Ruifeng, Xu Zhenyu, Xia Huihui, Nie Wei, and Zhang Buqiang

Vol. 45, Issue 9, 0911010 (2018)

An In Situ Measurement Method for Detecting Dissolved Deep-Sea Sulfur Ion Concentration

Liu Ningwu, Kan Ruifeng, Xia Huihui, Wang Hongliang, He Tianbo, Xu Zhenyu, Yao Lu, Zhao Yuexia, Ruan Jun, Ding Zhongjun, Fan Xueli, Li Jinsong

Vol. 45, Issue 9, 0911011 (2018)

High Sensitive Detection for SF6 Decomposition Component of H2S Based on Laser Photoacoustic Spectroscopy

Chen Ke, Yuan Shuai, Gong Zhenfeng, and Yu Qingxu

Vol. 45, Issue 9, 0911012 (2018)

Infrared Acetylene Sensor Based on Orthogonal Lock-In Amplifier and Segmental Fast Fourier Transformation

Miao Shuzhuo, Yao Dan, Zhong Guoqiang, Dong Ming, Zheng Chuantao, and Wang Yiding

Vol. 45, Issue 9, 0911014 (2018)

A Temperature Measuring Lidar Double Gratings Spectrometer with High Linear Dispersion

Liu Yang, Zhang Tianshu, Zhao Xuesong, Zhong Liujun, Fu Yibin, Chen Zhenyi, Dong Yunsheng, and Fan Guangqiang

Vol. 45, Issue 9, 0911015 (2018)

Authentication and Analysis of Olive Oil Based on Stimulated Brillouin Scattering and UV-Visible Absorption Spectrum

Cao Chenpeng, Hao Shiguo, Luo Ningning, Shi Jiulin, and He Xingdao

Vol. 45, Issue 9, 0911016 (2018)

[in Chinese]

[in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 45, Issue 9, 911000 (2018)

Materials and Thin Films

Optical Properties of Dithienylethene and Its Applications in Super-Resolution Optical Storage

Liu Tiecheng, Zhang Li, Sun Jing, Zhong Yuwu, Wang Zhongyang, Guo Xinjun, and Ruan Hao

Vol. 45, Issue 9, 0903001 (2018)

1.47 μm Broadband Emission of Tm 3+/Dy 3+ Co-Doped Bismuth Glass

Jin Wentian, Zhao Guoying, Xu Lingzhi, Qiu Juan, Hou Jingshan, Liu Yufeng, Fang Yongzheng, Liao Meisong, and Hu Lili

Vol. 45, Issue 9, 0903002 (2018)

Measurement and Metrology

Fabrication and Measurement of Gold Reflective Grating with Size of 100 mm×100 mm

Bu Fantao, Lu Yunkai, Li Minkang, and Zhou Changhe

Vol. 45, Issue 9, 0904001 (2018)

A TIE Based Technique for Measurement of Stress Generated by Laser Induced Damage

Lei Yao, Liu Cheng, Cheng Bei, Zhang Xuejie, and Liu Zhigang

Vol. 45, Issue 9, 0904002 (2018)

Laser-Ultrasonic Non-Destructive Detection Based on Synthetic Aperture Focusing Technique

Li Junyan, Shen Zhonghua, Ni Xiaowu, Yuan Ling, and Ni Chenyin

Vol. 45, Issue 9, 0904003 (2018)

Dispersion Measurement of Optical Cavity Based on Automatically Scanning Grating Monochromator

Ding Lu, Xiang Xiao, Hou Feiyan, Quan Run'ai, Dong Ruifang, Liu Tao, Zhang Xiaofei, and Zhang Shougang

Vol. 45, Issue 9, 0904004 (2018)

Beam Transmission and Control

Particle-In-Cell Simulation of High Energy Proton Beam Transported and Focused by Solenoid

Zhang Zhongya, and Shen Baifei

Vol. 45, Issue 9, 0905001 (2018)

Decoupling Control Algorithm Based on Laplacian Eigenfunction for Woofer-Tweeter Adaptive Optics System

Cheng Tao, Liu Wenjin, Yang Kangjian, Wen Lianghua, He Xing, Dong Lizhi, Yang Ping, and Xu Bing

Vol. 45, Issue 9, 0905003 (2018)

Fiber Optics and Optical Communications

Design of Optical Fiber Cladding Filter Based on Phase Change Material Cooling

Dong Shouzeng, Chen Xiaolong, Zhao Xiang, Xie Kedi, He Bing, Qi Yunfeng, Zhou Jun, and Zhang Jianhua

Vol. 45, Issue 9, 0906001 (2018)

Photon Detection Array Signal Slot Synchronization Based on Photon Arrival Time Measurement

Xiang Jingsong, Jia Yuanming, Wang Ying, and Zha Gaomeng

Vol. 45, Issue 9, 0906002 (2018)

Laser Devices and Laser Physics

Ultra-Stable Cavity System with Low Drift Rate for Mercury Optical Lattice Clock

Fu Xiaohu, Fang Su, Zhao Ruchen, Sun Jianfang, Zhang Ye, Xu Zhen, and Wang Yuzhu

Vol. 45, Issue 9, 0901001 (2018)

Tunable Multiwavelength Brillouin Random Fiber Laser

Ji Zhaoyu, Deng Yuxiang, and Zhang Zuxing

Vol. 45, Issue 9, 0901002 (2018)

Actively Q-Switched Intracavity Nd∶YAG/m-LaVO4 Raman Laser

Bai Ruxue, Lin Haifeng, Zhang Lizhen, Chen Weidong, Lin Zhoubin, and Zhang Ge

Vol. 45, Issue 9, 0901003 (2018)

Damage Proceeding and Effects of Damage on Imaging Capability of Charge Coupled Device by 1.06 μm Continuous Laser

Han Min, Nie Jinsong, Ye Qing, Dou Xian'an, and Zhang Lei

Vol. 45, Issue 9, 0901004 (2018)

Performance Improvement of 2.0 μm GaSb Laser Diode by Facet Coating

Huang Shushan, Zhang Yu, Yang Cheng'ao, Xie Shengwen, Xu Yingqiang, Ni Haiqiao, and Niu Zhichuan

Vol. 45, Issue 9, 0901005 (2018)

Single-Frequency Stability of Single-Frequency Self-Q-Switched Solid-State Lasers Based on Gain Gratings

Xu Yunpeng, Li Zhitong, Wu Ting, Jiang Menghua, Hui Yongling, Lei Hong, and Li Qiang

Vol. 45, Issue 9, 0901006 (2018)

Laser Manufacturing

Flow Sensor with High Sensitivity Fabricated by Femtosecond Laser

Hu Wenjin, Xu Bing, Shi Yang, Hu Yanlei, and Wu Dong

Vol. 45, Issue 9, 0902001 (2018)

Biomedical Photonics and Laser Medicine

Limited-Projection Fluorescence Molecular Tomography Based on Smoothed l0 Norm and Feasible Region

He Xiaowei, Wang Xiao, Zhang Haibo, Yi Huangjian, and Hou Yuqing

Vol. 45, Issue 9, 0907001 (2018)