Chinese Journal of Lasers

Year: 2019

<Volume: 46, Issue: 12>

41 Article(s)

About the Cover:

Reviews

Fundamentals of Ultrashort Pulse Laser and Its Applications

Zhu Xiaonong, and Bao Wenxia

Vol. 46, Issue 12, 1200001 (2019)

Materials and Thin Films

Fabrication of Holographic Lithography Micro-Nano Gratings Using Metal Mask

Gong Chunyang, Fan Jie, Zou Yonggang, Wang Haizhu, Zhao Xin, Ma Xiaohui, Cui Chao, and Song Zinan

Vol. 46, Issue 12, 1203001 (2019)

Development of Separation Film for Frequency Doubling in 278 nm All-Solid-State Laser System

Fu Xiuhua, Chen Cheng, Hu Zhanggui, Xiong Shifu, Zhang Jing, Wang Fei, and Wang Chenxin

Vol. 46, Issue 12, 1203002 (2019)

Measurement and Metrology

Measurement of Distance to Moving Target Using Frequency-Modulated Continuous-Wave Interference Technique

Jing Liqiang, Zheng Gang, Sun Bin, Wang Huan, and Bai Lang

Vol. 46, Issue 12, 1204001 (2019)

Submicron Displacement Measurement Method Based on Fabry-Perot Etalon

Shen Xiaoyan, Lan Xuhui, Zhu Henian, Sun Zhipeng, and Yu Jing

Vol. 46, Issue 12, 1204002 (2019)

Birefringence Measurement Based on Ptychographic Iterative Engine in Planar Polarimeter

Cheng Bei, Zhang Xuejie, Liu Cheng, and Zhu Jianqiang

Vol. 46, Issue 12, 1204003 (2019)

Round-Hole Profile Measurement of Thin-Walled Parts Based on Binocular Vision

Xie Zexiao, Wang Xiaodong, and Gong Hanlei

Vol. 46, Issue 12, 1204004 (2019)

Effect of Reference Surface Error on Subaperture Stitching for Flat Optics

Li Mengyang, Cao Tingfen, Yuan Xiaodong, Zhang Jinli, Liu Changchun, Yi Congzhi, Chen Haiping, and Quan Xusong

Vol. 46, Issue 12, 1204006 (2019)

Spectroscopy

Measurement of Carbon Isotope of Methane and Analysis of Its Genesis Type Using Laser Absorption Spectroscopy

Zhang Zhirong, Pang Tao, Sun Pengshuai, Xia Hua, Li Zhe, Yu Runqing, Cui Xiaojuan, and Chimin Shu

Vol. 46, Issue 12, 1211001 (2019)

Detection and Quantification of Vegetable Oil Adulteration Based on Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy

Zhu Quanshui, Hao Shiguo, Luo Ningning, Shi Jiulin, and He Xingdao

Vol. 46, Issue 12, 1211002 (2019)

Monitoring of Vertical Distribution of Ozone Using Differential Absorption Lidar in Guangzhou

Wang Xinqi, Zhang Tianshu, Pei Chenglei, Chen Duohong, Lü Lihui, and Xiang Yan

Vol. 46, Issue 12, 1211003 (2019)

Beam Transmission and Control

Influence of Optical Spatial Filtering on Bessel Beam Generated by Deformable Mirror

Li Wenlai, Han Hongmin, Dai Chaoyi, and Ma Jianqiang

Vol. 46, Issue 12, 1205001 (2019)

Measurement of Laser Beam Quality by Non-Equidistant and Bidirectional Propagation

Jing Wenbo, Luo Qin, Liu Peng, and Weng Yue

Vol. 46, Issue 12, 1205002 (2019)

Fiber Optics and Optical Communications

Response Characteristic of Twisting Second-Azimuthal-Order Few-Mode Long-Period Fiber Grating

Huang Xincheng, Wu Xiaowen, Gao Shecheng, Feng Yuanhua, and Liu Weiping

Vol. 46, Issue 12, 1206001 (2019)

Subchannel Resource Allocation in Heterogeneous VLC/WiFi Networks Based on Interference Management

Liu Huanlin, Lin Zhenyu, Chen Yong, and Pu Xin

Vol. 46, Issue 12, 1206002 (2019)

Development of Resonant Fiber Optic Gyroscope Based on Hybrid Photonic Crystal Fiber Resonator

Suo Xinxin, Li Jing, Liu Yuanyuan, and Wu Xudong

Vol. 46, Issue 12, 1206003 (2019)

Measurement of Coefficient of Friction Based on Fiber Bragg Grating

Ren Naikui, Yu Youlong, Li Yujie, and Jiang Xin

Vol. 46, Issue 12, 1206004 (2019)

Laser Devices and Laser Physics

Experimental Study of Characteristics of Discharge Shock Waves in High-Repetition-Rate Excimer Lasers

Liu Bin, Ding Jinbin, Wang Kuibo, Zhou Yi, Jiang Rui, and Wang Yu

Vol. 46, Issue 12, 1201001 (2019)

Influences of He-Ne Gas Parameters on Light Intensity of Ring Laser Gyro

Xu Xiaoqing, [in Chinese], Fan Zhenfang, Zhang Bin, and Zhao Hongchang

Vol. 46, Issue 12, 1201002 (2019)

Comparison of Aerosol Vertical Distribution Based on CALIPSO Satellite and Ground Observation Data

Luo Huihui, Chen Zhenyi, Zhang Tianshu, Fan Guangqiang, and Xiang Yan

Vol. 46, Issue 12, 1201003 (2019)

Linear Frequency Scanning Laser Based on Acousto-Optic Modulation

Li Hongbo, Tan Zhongwei, Kong Menglong, and Gao Hongpei

Vol. 46, Issue 12, 1201004 (2019)

Experimental Investigations on Laser Power Characteristics Influenced by Gamma-Ray Irradiated Gain Fiber

Chen Hongwei, Tao Mengmeng, Zhao Haichuan, Zhao Liu, Shen Yanlong, Huang Ke, and Feng Guobin

Vol. 46, Issue 12, 1201005 (2019)

Laser Manufacturing

Effect of Tempering Temperature on Microstructure and Properties of Laser-cladded Martensitic Stainless Steel Layer

Zhu Hongmei, Hu Wenfeng, Li Yongzuo, Li Baichun, and Qiu Changjun

Vol. 46, Issue 12, 1202001 (2019)

Microstructure and Mechanical Properties of Inconel625 Superalloy Fabricated by Selective Laser Melting

Chen Xiujuan, Zhao Guorui, Dong Dongdong, Ma Wenyou, Hu Yongjuan, and Liu Min

Vol. 46, Issue 12, 1202002 (2019)

High Temperature Oxidation Behavior of Lc-Sr-31 (Fe-Based) Coatings Produced via Laser Cladding

Han Xiaohui, Xie Shao, Li Hongyu, Liu Yan, and Chen Hui

Vol. 46, Issue 12, 1202003 (2019)

Laser-Arc Hybrid Welding Process and Joint Performances of 6106-T6 Aluminum Alloy Profiles for High Speed Trains

Han Xiaohui, Li Shuaizhen, Mao Zhendong, Wen Peng, Li Zhongxiu, and Wu Shikai

Vol. 46, Issue 12, 1202004 (2019)

Influence of Temperature on Zero-Group-Velocity Lamb Waves of Thin Plate

Xu Wei, Shen Zhonghua, Ni Chenyin, Yuan Ling, and Kan Weiwei

Vol. 46, Issue 12, 1202005 (2019)

Microstructure and Properties of 316 Stainless Steel Produced by Laser-Induced Arc Hybrid Additive Manufacturing

Li Xuwen, Song Gang, Zhang Zhaodong, and Liu Liming

Vol. 46, Issue 12, 1202006 (2019)

Visual Observation of Plasma Morphology During Fiber Laser-TIG Arc-Hybrid Welding

Zou Jianglin, Wang Lida, Zhu Baoqi, Xiao Rongshi, Wu Qiang, and Zheng Kai

Vol. 46, Issue 12, 1202007 (2019)

Anisotropy of Mechanical Properties of Laser-Cladding-Deposited TC4 Titanium Alloy Containning Boron

Huo Hao, Liang Zhaoyang, Zhang Anfeng, Zhang Xiaoxing, Zhang Jinzhi, and Wang Yuyue

Vol. 46, Issue 12, 1202008 (2019)

Formation and Control of Scratches on Surfaces of Optical Components During Polishing

Tang Wenlong, Liang Shangjuan, Jiao Xiang, Fan Quantang, Yin Jin, and Zhu Jianqiang

Vol. 46, Issue 12, 1202009 (2019)

Removal of Surface Coating of Resin Matrix Composites by Pulsed Laser

Jia Baoshen, Tang Hongping, Su Chunzhou, and Jiang Yilan

Vol. 46, Issue 12, 1202010 (2019)

Rapid Communications

2.62-kW, 30-GHz Linearly Polarized All-Fiber Laser with Narrow Linewidth and Near-Diffraction-Limit Beam Quality

Wang Yanshan, Ma Yi, Sun Yinhong, Wang Jue, Chang Zhe, Peng Wanjing, Yang Xiaobo, Zhu Rihong, Zhang Kai, and Tang Chun

Vol. 46, Issue 12, 1215001 (2019)

Nanosecond Pulse Laser Output with Average Power of 761 W and Pulse Energy of 17.5 mJ Based on Domestic Fiber

Wang Shijie, Zhang Zhilun, Cao Chi, Lin XianFeng, Xing Yingbin, Liao Lei, and Li Jinyan

Vol. 46, Issue 12, 1215002 (2019)

Holography and Information Processing

General Hogel-Based Effective Perspective Image Segmentation and Mosaicking Method for Holographic Stereogram Printing

Fan Fan, Yan Xingpeng, Li Pei, Zhang Teng, Han Chao, Wang Chenqing, and Jiang Xiaoyu

Vol. 46, Issue 12, 1209001 (2019)

Biomedical Photonics and Laser Medicine

Changes in Spectra of Gaussian Schell-Model Beams Propagating in Biological Tissues

Tian Yannan, Duan Meiling, Wu Yunguang, and Zhang Yongmei

Vol. 46, Issue 12, 1207001 (2019)

Terahertz Technology

Terahertz Ghost Imaging Based on Imaging-Transformation Measurement Matrices

Yan Haiyue, Zhao Chengqiang, Xu Wendong, and Li Shuofeng

Vol. 46, Issue 12, 1214001 (2019)

Metamaterial-Based Terahertz Polarization-Insensitive Broadband Absorber

Hao Mengzhen, Yan Fengping, Wang Wei, Du Xuemei, and Huo Hong

Vol. 46, Issue 12, 1214002 (2019)

Characteristics of Tunable Terahertz Multi-Band Absorber

Chu Qihang, Yang Maosheng, Chen Jun, Zeng Bin, Zhang Haiting, Song Xiaoxian, Ye Yunxia, Ren Yunpeng, Zhang Yating, and Yao Jianquan

Vol. 46, Issue 12, 1214003 (2019)

Remote Sensing and Sensor

Fiber Hydrogen Sensor Coated with Pt-WO3 Film Based on Femtosecond Laser Micro-processing

Zhou Xian, Yang Mo, Zhang Wen, Zhou Fei, and Dai Yutang

Vol. 46, Issue 12, 1210001 (2019)