Chinese Journal of Lasers

Year: 2019

<Volume: 46, Issue: 9>

41 Article(s)

About the Cover:

Materials and Thin Films

Effect of Rare Earth on Microstructure and Friction and Wear Properties of Ti-Based Laser Cladding Layer

Zhang Tiangang, Zhuang Huaifeng, Xiao Haiqiang, Bai Minglei, and An Tongda

Vol. 46, Issue 9, 0903001 (2019)

Growth Characteristics of Ag Nanocrystalline Thin Films Prepared by Pulsed Laser Ablation in Vacuum

Deng Zechao, Liu Jiandong, Wang Xu, Meng Xudong, Ding Xuecheng, Chu Lizhi, and Wang Yinglong

Vol. 46, Issue 9, 0903003 (2019)

Measurement and Metrology

Assembly Error Tolerance of Interferometer Plate in Mirau Interference-Microscope Objective

Hu Jie, Yuan Qun, Yu Haobiao, Wang Shuai, Sun Yifeng, and Gao Zhishan

Vol. 46, Issue 9, 0904001 (2019)

Measurement of Surface Defects of Optical Elements Based on Spectral Estimation and Multispectral Technique

Yang Yanruo, Bu Yang, Xu Jinghao, Wang Shaoqing, Wang Xiangzhao, and Li Jie

Vol. 46, Issue 9, 0904002 (2019)

Measurement and Analysis on Backward Scattering of Microparticles Illuminated by Gaussian Beam

Gu Kan, Hou Keliang, and Shen Jianqi

Vol. 46, Issue 9, 0904003 (2019)

Improved Laser-Spot-Position Resolution Model

Chen Yunshan, Wu Jiabin, Wang Jingyuan, and Zhang Nan

Vol. 46, Issue 9, 0904004 (2019)

Fiber-Optic Four-Channel Dual-Balanced Heterodyne Phase Detection

Shi Jianbo, Zhang Juan, and Liu Dean

Vol. 46, Issue 9, 0904005 (2019)

Precision Displacement Measurement with Nanometer Resolution Based on Transmissive Laser Air-Wedge Interference

Wang Zixuan, Ji Cong, Wang Jing, Yang Gang, Wang Xiaolong, and Lin Qiang

Vol. 46, Issue 9, 0904006 (2019)

On-Line Displacement Measurement System Based on Multiplexed Optical Fiber Mach-Zenhder Heterodyne Interferometry

Wang Yunzhi, Xie Fang, Chen Longhui, Xu Haibo, and Li Mingjia

Vol. 46, Issue 9, 0904007 (2019)

Spectroscopy

Rapid Nondestructive Grading Detection of Maize Seed Vigor Using TDLAS Technique

Jia Liangquan, Qi Hengnian, Hu Wenjun, Zhao Guangwu, Kan Ruifeng, Gao Lu, Zheng Wen, and Xu Qin

Vol. 46, Issue 9, 0911002 (2019)

Wavelength Nonlinearity of Multi-Channel Solar Spectrometer with Common Grating Rotating Axis

Li Zhanfeng, Huang Yu, Wang Shurong, Yu Miao, Lin Guanyu, Zhang Zihui, and Cao Diansheng

Vol. 46, Issue 9, 0911004 (2019)

Beam Transmission and Control

Compensation for Chromatic Aberration in Femtosecond Petawatt Laser Systems Based on Zoom Image Transfer

Cui Ziruo, Kang Jun, Xie Xinglong, Gao Qi, Zhu Ping, Guo Ailin, Zhu Haidong, Yang Qingwei, Sun Meizhi, Yang Pengqian, Ouyang Xiaoping, Zhang Zhixiang, Liang Xiao, Yang Shunhua, Zhang Cheng, Zhang Dongjun, and Zhu Jianqiang

Vol. 46, Issue 9, 0905001 (2019)

Improving Anti-Disturbance Capability of Fast Steering Mirror by Adaptive Robust Control

Wang Zhengxi, Zhang Bao, and Li Xiantao

Vol. 46, Issue 9, 0905002 (2019)

Fiber Optics and Optical Communications

Excitation of High-Order Optical Vortex Modes by Tilting Tapered and Lensed Single Mode Fiber

Song Wei, Liu Huanhuan, Pang Fufei, Yang Junfeng, Zhang Chunxiang, Wen Jianxiang, Shang Yana, Huang Sujuan, Chen Na, Zeng Xianglong, and Wang Tingyun

Vol. 46, Issue 9, 0906001 (2019)

Brillouin Scattering Spectral Image Denoising Algorithm Based on Armijo Line Search

Shang Qiufeng, Qin Wenjie, and Hu Yuting

Vol. 46, Issue 9, 0906002 (2019)

Laser Devices and Laser Physics

Single Longitudinal Mode Narrow Linewidth Thulium-Doped Fiber Laser with Special Subring Cavity

Wang Xue, Yan Fengping, and Han Wenguo

Vol. 46, Issue 9, 0901001 (2019)

Time-Resolved Characteristics of Atomic Emission Spectrum in Sodium-Argon Mixture after Ionization

Hu Shu, Gai Baodong, Li Chen, Lou Mingqi, Liu Dong, and Guo Jingwei

Vol. 46, Issue 9, 0901002 (2019)

1550 nm Laser Source with Narrow Linewidth and High Tuning Bandwidth

Gu Jianbiao, Zhu Funan, Liu Lei, Zhao Siwei, Wei Fang, Li Xuan, Zhu Ren, Hou Xia, and Chen Weibiao

Vol. 46, Issue 9, 0901003 (2019)

Real-Time Dynamic Phase-Frequency Noise Characteristics of Linear Frequency-Swept Lasers

Zhang Xi, Feng Zitong, Zhao Jiejun, Yang Fei, Wei Fang, Cai Haiwen, and Qu Ronghui

Vol. 46, Issue 9, 0901004 (2019)

Pulse-Duration-Dependent Clamping Intensity in Femtosecond Laser Filament

Zhang Xuan, Wang Tiejun, Guo Hao, Sun Haiyi, and Li Ruxin

Vol. 46, Issue 9, 0901005 (2019)

Design of Microwave Cavity for in Situ Atom Detection Used in Space Cold Atom Clock

Wang Xinwen, Gao Yuanci, Zhao Jianbo, Peng Xiangkai, Ren Wei, Xiang Jingfeng, Zhang Zhen, Dong Gongxun, Liu Kangkang, Qu Qiuzhi, Liu Liang, and Lü Desheng

Vol. 46, Issue 9, 0901006 (2019)

Numerical Simulation of Photoneutron Generation in Ultra-Intense Short Laser-Solid Interactions

Qi Wei, He Shukai, Yan Yonghong, Zhou Weimin, and Gu Yuqiu

Vol. 46, Issue 9, 0901007 (2019)

Cryogenic Liquid-Cooled Yb∶YAG Bulk Amplifier

Yan Xiongwei, Jiang Xingying, Wang Zhenguo, Zheng Jiangang, Li Min, and Xiao Kaibo

Vol. 46, Issue 9, 0901008 (2019)

Mechanism of Broadband Spectrum Generation Based on Nonlinear Ytterbium-Doped Fiber Amplifier

Guo Jinyi, Xu Runqin, Fan Luyao, Xu Changxing, Tian Jinrong, and Song Yanrong

Vol. 46, Issue 9, 0901009 (2019)

A High-Frequency All-Solid-State Ultraviolet Laser at 244 nm

Wang Jinyan, Li Qi, Chen Xi, Zheng Quan, Li Shijie, and Chen Lei

Vol. 46, Issue 9, 0901010 (2019)

Laser Manufacturing

Processing and Application of Hydrogel Janus Micropillars Based on Femtosecond Laser

Sun Rui, Wang Zhongyu, Hu Yanlei, Xin Chen, and Wu dong

Vol. 46, Issue 9, 0902001 (2019)

Femtosecond Laser Processing of Carbon Nanotubes Film

Wu Xuefeng, Yin Hailiang, and Li Qiang

Vol. 46, Issue 9, 0902002 (2019)

Numerical Simulation of Thermal Process and Fluid Flow Field in Laser-MIG Hybrid Weld Pools

Wu Xiangyang, Xu Jianxia, Gao Xuesong, and Wu Chuansong

Vol. 46, Issue 9, 0902003 (2019)

Effect of Cryogenic Laser Peening on Microstructure of 2024-T351 Aluminum Alloy

Tian Xuliang, Zhou Jianzhong, Li Jing, Meng Xiankai, Sun Yunjie, Huang Yu, and Huang Shu

Vol. 46, Issue 9, 0902004 (2019)

Electrochemical Corrosion Properties of Ti-5%TiN Composites Formed by Selective Laser Melting in Hank's Solution

Zhao Yu, Song Zhenming, Jin Jianbo, Xie Min, Zhao Shuzhen, and Zhou Shengfeng

Vol. 46, Issue 9, 0902005 (2019)

Welding Seam Forming Mechanism of High-Strength Steel Laser-Metal Inert Gas Hybrid Welding with Butt Gap

Liu Zhengjun, Gu Siyuan, Zhang Peilei, Yu Zhishui, Ye Xin, and Gu Yong

Vol. 46, Issue 9, 0902006 (2019)

Holography and Information Processing

Application of Pseudoscopic-Orthoscopic Conversion Algorithm in Holographic Stereogram Printing

Zhang Teng, Yan Xingpeng, Wang Chenqing, Wang Xi, Chen Song, Chen Zhuo, and Jiang Xiaoyu

Vol. 46, Issue 9, 0909001 (2019)

Biomedical Photonics and Laser Medicine

High-Resolution Photoacoustic Quantitative Imaging of Tumor Vessels

Chen Ningbo, Zhou Huichao, Zhao Huangxuan, Wang Boquan, Song Liang, Liu Chengbo, and Zhang Jianhui

Vol. 46, Issue 9, 0907001 (2019)

Multichannel Diffuse Correlation Spectroscopy Topography System

Hui Zifan, Xie Jinbin, He Xiangdong, Qin Zhuanping, and Gao Feng

Vol. 46, Issue 9, 0907002 (2019)

Tumor Cell Invasion Imaging Based on Optical Coherence Tomography

Si Peijian, Wang Ling, and Xu Ming'en

Vol. 46, Issue 9, 0907003 (2019)

Remote Sensing and Sensor

Influence of Surface Reflectance and Aerosol Optical Depth on Performance of Spaceborne Integral Path Differential Absorption Lidar

Yang Juxin, Zhu Yadan, Wang Qin, Bu Lingbing, Liu Jiqiao, and Chen Weibiao

Vol. 46, Issue 9, 0910001 (2019)

Measurement and Resolution Method for Intra-Pixel Response of Front-Illuminated CMOS Sensors

Hu Zhuoyue, Zhou Xiaodong, Tang Yujun, and Chen Fansheng

Vol. 46, Issue 9, 0910002 (2019)

Fiber Bragg Grating Accelerometer Based on Diaphragm and Diamond Structure

Wei Li, Yu Lingling, Jiang Dazhou, Liu Zhuang, and Li Hengchun

Vol. 46, Issue 9, 0910003 (2019)