Chinese Journal of Lasers

Year: 2020

<Volume: 47, Issue: 1>

43 Article(s)

About the Cover:

Materials and Thin Films

Pulsed-Laser-Modified Plasmon Properties of Metal Nanofilms

Sun Wenfeng, Hong Ruijin, Tao Chunxian, and Zhang Dawei

Vol. 47, Issue 1, 0103001 (2020)

Measurement and Metrology

Real-Time Phase-Sensitive Optical Time-Domain Reflectometry Signal Processing System Based on Heterogeneous Accelerated Computing

Sheng Qinghua, Yu Zhao, Lu Bin, Li Zhu, Ye Qing, and Zhang Zexin

Vol. 47, Issue 1, 0104002 (2020)

Laser Triangulation Method for Glass Thickness by Automatically Adapting to Displacement Change

Liu Kaimei, Tao Wei, Chen Xiao, Li Zhi, and Zhao Hui

Vol. 47, Issue 1, 0104003 (2020)

Strain Transfer Coupling Mechanism of Surface-Bonded Fiber Bragg Grating Sensor

Quan Zhiqiao, Fang Xinqiu, Xue Guangzhe, Hu Xiukun, and Gu Chao

Vol. 47, Issue 1, 0104004 (2020)

Self-Inspection of Detection Circuit Crosstalk of Miniaturized High-Precision Fiber-Optic Gyroscopes

Chen Heyu, Zheng Yue, Kong Linghai, and Meng Zhaokui

Vol. 47, Issue 1, 0104005 (2020)

Spectroscopy

Effect of Temperature on Near-Infrared Spectrum Detection of Cement Raw Meal and Compensation Method

Xiao Hang, Yang Zhenfa, Zhang Lei, Zhang Faye, Sui Qingmei, Jia Lei, and Jiang Mingshun

Vol. 47, Issue 1, 0111001 (2020)

Carbon Monoxide Detection Based on Photoacoustic Spectroscopy

Liu Xin, Zhang Ting, Zhang Gang, Gao Guangzhen, and Cai Tingdong

Vol. 47, Issue 1, 0111002 (2020)

Beam Transmission and Control

Self-Learning Control Model for Adaptive Optics Systems and Experimental Verification

Xu Zhenxing, Yang Ping, Cheng Tao, Xu Bing, and Li Heping

Vol. 47, Issue 1, 0105001 (2020)

Improving Slow-Axis Laser Beam Quality of Semiconductor Laser with Edge Adiabatic Package

Zhao Biyao, Jing Hongqi, Zhong Li, Man Yuxuan, Ban Xuefeng, Liu Suping, and Ma Xiaoyu

Vol. 47, Issue 1, 0105002 (2020)

Influence of Particle Shape on Polarization Characteristics of Backscattering Light in Turbid Media

Ye Kuntao, Ji'E Musha, and Zhai Shengjie

Vol. 47, Issue 1, 0105004 (2020)

Fiber Optics and Optical Communications

Out-of-Lock Frequency-Tracking Control of Resonant Fiber-Optic Gyro

Lei Ming, Yu Huaiyong, Fang Yuan, Wu Yanji, Feng Zhe, and Zhang Lizhe

Vol. 47, Issue 1, 0106002 (2020)

Optimization of Polarization-Dependent Loss of Arrayed Waveguide Grating Demultiplexer

Sun Jian, Wu Yuanda, Wu Weifeng, and Shan Chongxin

Vol. 47, Issue 1, 0106003 (2020)

Laser Devices and Laser Physics

Experimental Research on Stimulated Raman Scattering of Deuterium Gas in Anti-Resonance Hollow-Core Fibers

Huang Wei, Li Zhixian, Cui Yulong, Zhou Zhiyue, and Wang Zefeng

Vol. 47, Issue 1, 0101001 (2020)

Actively Q-Switched Fiber Laser with Narrow Linewidth, Narrow Pulse Width, and High Repetition Rate

Zhang Ji, Zhang Dong, Liu Haowei, Yao Bo, and Mao Qinghe

Vol. 47, Issue 1, 0101002 (2020)

Generation of Square Pulses in Passively Mode-Locked Ytterbium-Doped Fiber Laser with Long Cavity

Sun Xu, Jia Dongfang, Li Zihao, Ge Chunfeng, Wang Zhaoying, Yang Tianxin, Cao Xiaodong, and Zhang Pengquan

Vol. 47, Issue 1, 0101003 (2020)

Pulsed Laser Ranging Method Using Cyclostationary Random Sequences

Jiang Bo, Huang Minshuang, and Guan Zaihui

Vol. 47, Issue 1, 0101004 (2020)

Radially Polarized Field Fiber Based on Circularly Symmetric Radial Birefringence

Zhu Fangxiang, Chen Hao, Yin Jinde, Wang Jintao, Yan Peiguang, Wei Huifeng, He fei, Chen Kangkang, and Yu Yang

Vol. 47, Issue 1, 0101005 (2020)

Femtosecond Chirped-Pulse Amplifier System Based on Spectrum Control and Dispersion Optimization

Niu Jia, Liu Bowen, Song Huanyu, Zhao Sicong, Li Shaobei, Wang Tienan, Gu Xinhua, Chai Lu, and Hu Minglie

Vol. 47, Issue 1, 0101006 (2020)

Laser Manufacturing

Effect of δ Aging Treatment on Microstructure and Tensile Properties of Repaired Inconel 718 Alloy Using Laser Additive Manufacturing

Zhang Jie, Zhang Qunli, Li Dong, Tong Wenhua, Yao Jianhua, and Leng Zhibin

Vol. 47, Issue 1, 0102001 (2020)

Effect of Substrate Preheating on Microstructure and Properties of Laser-Deposited TA15/GH4169 Composite Structure

He Bo, Wang Chen, Sun Changqing, Yang Guang, Wang Xiangming, and Su Yadong

Vol. 47, Issue 1, 0102002 (2020)

Multi-Objective Optimization of Coaxial Powder Feeding Laser Cladding Based on NSGA-II

Zhao Kai, Liang Xudong, Wang Wei, Yang Ping, Hao Yunbo, and Zhu Zhongliang

Vol. 47, Issue 1, 0102004 (2020)

Control of Microstructure and Property of Pulse Laser Welded Joint of Magnesium/Titanium Alloy

Gu Xiaoyan, Zhu Kaixuan, Sui Chenglong, and Meng Zhengyu

Vol. 47, Issue 1, 0102005 (2020)

Relation between Plasma Electrical Signal Oscillation and Weld Depth in Laser Deep Penetration Welding

Xu Sai, Yang Lijun, Xu Shufeng, Huang Yiming, Zhao Shengbin, and Li Shanshan

Vol. 47, Issue 1, 0102006 (2020)

Effect of α Texture on Mechanical Behavior of TC4 Alloy Fabricated by Laser Deposition Manufacturing

Qin Lanyun, Jin Zixin, Zhao Shuo, Ni Jiaqiang, Liu Yanmei, and Yang Guang

Vol. 47, Issue 1, 0102007 (2020)

Microstructure and High-Temperature Friction and Wear Properties of TiC/CaF2/Inconel 718 Composite Fabricated Using Laser Melting Deposition Technique

Liu Zhihong, Liu Yuanfu, Zhang Lele, Chen Deqiang, Shi Chenxiao, Lu Fugang, Feng Zhicheng, and Jin Jie

Vol. 47, Issue 1, 0102008 (2020)

Rapid Communications

[in Chinese]

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 47, Issue 1, 0116001 (2020)

[in Chinese]

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 47, Issue 1, 0116002 (2020)

All Polarization-Maintaining Erbium-Doped Fiber Based Optical Comb

Yan Pengpeng, Gong Hang, Ye Fei, Cheng Chaoliang, Wang Qingting, Lu Shiyu, Chen fei, Wang Tianye, Liu Tingting, Guo Zhengru, Shen Xuling, Yang Kangwen, Hao Qiang, and Zeng Heping

Vol. 47, Issue 1, 0115001 (2020)

Holography and Information Processing

Fast Defogging Algorithm Based on Adaptive Exponentially Weighted Moving Average Filtering

Mei Kang, Liu Xiaoqin, Mu Chao, and Qin Xiaoqi

Vol. 47, Issue 1, 0109001 (2020)

One-Step Shooting Method for Integral Imaging Without Depth Inversion

Li Jiaojiao, Deng Huan, Li Sai, Zhang Hanle, Wang Lei, and Chen Cong

Vol. 47, Issue 1, 0109002 (2020)

Biomedical Photonics and Laser Medicine

Single PMT Fluorescence Molecular Tomography Based on Frequency Modulation and Spatial Coding

Chen Ruozhong, Wang Lin, Chen Xueli, Hou Yuqing, and He Xiaowei

Vol. 47, Issue 1, 0107001 (2020)

Terahertz Technology

Application of Wavelet Denoising in Terahertz Nondestructive Detection

Zhang Jiyang, Ren Jiaojiao, Chen Sihong, Li Lijuan, and Zhao Changshuang

Vol. 47, Issue 1, 0114001 (2020)

Micro and Nano Optics

Investigation of Double-Period Gradient Photonic Crystal Structures and Nano-Focusing Effect

Wu Fan, Sun Xiaohong, Zeng Yong, Wang Shuaimeng, and Qi Yongle

Vol. 47, Issue 1, 0113001 (2020)

Remote Sensing and Sensor

High Sensitivity Optical Fiber Temperature Sensor Based on Rare-Earth-Doped Double-Fiber Peanut

Chen Yufang, Wan Hongdan, Chen Qian, Zhou Quan, and Zhang Zuxing

Vol. 47, Issue 1, 0110001 (2020)

Calibration Method with Implicit Constraints for Multi-View Combined Camera Using Automatic Coding of Marker Points

Cui Hongxia, Chen Lijun, Wang Ning, and Li Tingting

Vol. 47, Issue 1, 0110003 (2020)

Fast Target Three-Dimensional Reconstruction Algorithm for Streak Tube Laser Imaging Radar

Liu Ailin, Zhang Jingjin, Li Sining, Sun Jianfeng, Niu Lihong, and Guo Baoping

Vol. 47, Issue 1, 0110004 (2020)

Reviews

Application of Laser Lift-off Technique in Flexible Electronics Manufacturing

Ji Lingfei, Ma Rui, Zhang Ximin, Sun Zhengyang, and Li Xin

Vol. 47, Issue 1, 0100001 (2020)

Research Progress on Near-Infrared High-Power Laser Damage of Liquid Crystal Optical Devices

Liu Xiaofeng, Peng Liping, Zhao Yuanan, Wang Xi, Li Dawei, and Shao Jianda

Vol. 47, Issue 1, 0100002 (2020)