Chinese Journal of Lasers

Year: 2020

<Volume: 47, Issue: 10>

41 Article(s)

About the Cover:

materials and thin films

Effect of Anionic Modified Polishing Agent on Nd-Doped Phosphate Laser Glass Polishing

Liu Boxun, Jiao Xiang, Tan Xiaohong, and Zhu Jianqiang

Vol. 47, Issue 10, 1003001 (2020)

Preparation of Janus Zinc Foil and Its Bubble Transport Characteristic

Xiao Yi, Meng Dong, Xu Chengyi, Zhang Ruihua, Yao Yansheng, Wu Sizhu, and Yao Chengli

Vol. 47, Issue 10, 1003003 (2020)

2 μm Fluorescence Properties of Tm 3+ and Ho 3+ ions Doped Tellurite-Germanate Glass

Wang Zhen, Xie Wenqing, Dou Aoju, Hua Youjie, Ye Renguang, Cai Muzhi, Xu Shiqing, and Zhang Junjie

Vol. 47, Issue 10, 1003004 (2020)

measurement and metrology

Three-Dimensional Detection Technology of Laser Damage Residual Stress

Qi Naijie, Yuan Xiaodong, Zhang Lijuan, and Liu Cheng

Vol. 47, Issue 10, 1004001 (2020)

Picosecond Precision Time Delay Measurement Based on Modulated Laser Phase Detection

Zhao Guohui, Li Guoyang, Tang Shunxing, Jiang Youen, Wang Xiaochao, Fan Wei, and Li Xuechun

Vol. 47, Issue 10, 1004002 (2020)

Research on Reflective Polarization Phase-Shifting Dynamic Point Diffraction Interferometry

Wang Chen, Zhou You, Lu Qi, Xu Tianzhu, and Liu Shijie

Vol. 47, Issue 10, 1004003 (2020)

Adaptive Total Variation Speckle Denoising Method Based on Sine-Cosine Decomposition

Liu Ji, Huang Xiaohui, Wu Jinhui, Su Ninggang, and Yu Lixia

Vol. 47, Issue 10, 1004004 (2020)

nonlinear optics

Study on Gain Bandwidth Characteristics of DKDP-OPCPA Based on Electro-Optic Modulation

Sun Ziming, Liu Dean, Han Lu, and Zhu Jianqiang

Vol. 47, Issue 10, 1008001 (2020)

spectroscopy

Method for Measuring High Temperature Spectral Line Parameters Based on Calibration-Free Wavelength Modulation Technology

Zang Yipeng, Xu Zhenyu, Xia Huihui, Huang An, He Yabai, and Kan Ruifeng

Vol. 47, Issue 10, 1011001 (2020)

Analysis on Three-Dimensional Fluorescence Spectra of PAHs in Soil Using Nonsmooth Non-Negative Matrix Factorization

Huang Yao, Zhao Nanjing, Meng Deshuo, Zuo Zhaolu, Cheng Zhao, Chen Yunan, and Chen Xiaowei

Vol. 47, Issue 10, 1011002 (2020)

Experimental Study on Fluorescence Characteristics Change of Light Oil Emulsions

Yuan Li, Kong Deming, Zhang Xiaodan, Kong Lingfu, Jiao Huihui, Wang Libin, and Kong Dehan

Vol. 47, Issue 10, 1011003 (2020)

Quantitative Analysis of Aluminum in Alloy Steel by Laser Ablation Absorption Spectroscopy

Ye Hao, Zhang Junxin, Mei Haiping, Huang Yao, Yuan Zihao, Cao Zhensong, and Huang Yinbo

Vol. 47, Issue 10, 1011004 (2020)

fiber optics and optical communications

Theoretical and Experimental Investigation of a 10-kW High-Efficiency 1070-nm Fiber Amplifier

Chen Xiaolong, He Yu, Xu Zhongwei, Guo Xiaochen, Ye Ren, Liu Kai, Yang Yifeng, Shen Hui, Zhang Haibo, Yu Chunlei, He Bing, Hu Lili, and Zhou Jun

Vol. 47, Issue 10, 1006001 (2020)

Temperature Characteristics of Fluorescence Spectra of Cadmium Selenide Quantum Dots Coupled with Hydroxyapatite

Chen Zhenyi, Wang Jintian, Chen Na, Liu Shupeng, and Wang Tingyun

Vol. 47, Issue 10, 1006002 (2020)

Nearly-Ballistic Optimization Design of High-Speed Uni-Traveling-Carrier Photodiodes

Zhen Zheng, Hao Ran, Xing Dong, Feng Zhihong, and Jin Shangzhong

Vol. 47, Issue 10, 1006003 (2020)

Intrusion Event Identification for Fiber Perimeter Security System Based on ARMA Modeling and Sigmoid Fitting

Huang Xiangdong, Wang Biyao, Liu Kun, and Liu Tiegen

Vol. 47, Issue 10, 1006004 (2020)

laser devices and laser physics

High-Precision Synchronous Femtosecond and Picosecond Pulse Generation

Qian Fuchen, Guo Zhengru, Dong Wenqian, Hu Xiaolei, Chen Fei, Hao Qiang, and Zeng Heping

Vol. 47, Issue 10, 1001001 (2020)

Structural Stability of Adjustable Support Mirror Mount in Laser System

Zhang Chao, Tang Gengxiu, Liu Zhigang, Pang Xiangyang, Zhang Zhen, and Zhu Jianqiang

Vol. 47, Issue 10, 1001002 (2020)

Phase Chaos Synchronization of Semiconductor Laser with Open-Loop Unidirectional Coupling Configuration

Sun Yuchuan, Mao Xiaoxin, and Wang Anbang

Vol. 47, Issue 10, 1001003 (2020)

Active Correction of Intracavity Aberration Combination in Unstable Resonator Thin-Disk Laser

Li Guohui, Xu Honglai, Wu Jing, Du Yinglei, Xiang Rujian, Zhou Zhiqiang, Yu Yi, Hu Ping, Xiang Zhenjiao, and Zhang Yue

Vol. 47, Issue 10, 1001004 (2020)

laser manufacturing

Fe-Based Composite Coating Prepared by Laser Cladding and Its Heat and Corrosion Resistance

Bai Yang, Wang Zhenhua, Zuo Juanjuan, Jiang Xiujie, and Zhang Xueqing

Vol. 47, Issue 10, 1002001 (2020)

Effects of Atmospheric Pressure Plasma Electrode Structure on Silicon Carbide Removal Function

Song Li, Dun Aihuan, Wang Zhe, Wu Lunzhe, Peng Bing, and Xu Xueke

Vol. 47, Issue 10, 1002002 (2020)

Aluminum Alloy/Carbon Fiber Reinforced Thermoplastic Laser Butt Welding

Ye Yiyun, Jia Shaohui, Jiao Junke, and Shu Xuedao

Vol. 47, Issue 10, 1002003 (2020)

Cutting of PBO Fiber-Reinforced Composites Using Picosecond Lasers

Zhang Xuecong, Qian Jing, Fu Qiang, Wang Guande, Liu Jun, Cui Hong, Zhang Chengshuang, Bao Yanling, Dai Ye, and Zhao Quanzhong

Vol. 47, Issue 10, 1002004 (2020)

Formation, Microstructure, and Properties of Electromagnetic Field-Assisted SUS316L Austenite Stainless Steel Laser Narrow-Gap Joint

Sun Qingjie, Li Junzhao, Liu Yibo, Zhen Zuyang, Jin Peng, Li Fuxiang, Hou Shaojun, and Li Zhenfeng

Vol. 47, Issue 10, 1002005 (2020)

Effect of Material States on Microstructure and Properties of GH4169 Superalloy Laser-Welded Joint

Sun Wenjun, Wang Shanlin, Tan Guanhua, Chen Yuhua, Xin Jijun, Hong Min, and Ke Liming

Vol. 47, Issue 10, 1002006 (2020)

UV-Laser Welding Process of Copper-Plated Glass

Huang Minghe, Zhang Qingmao, Lü Qitao, Zhang Jiejuan, and Guo Liang

Vol. 47, Issue 10, 1002007 (2020)

Microstructures and Fatigue Properties of Ti-6Al-2Mo-2Sn-2Zr-2Cr-2V Titanium Alloy Fabricated Using Laser Deposition Manufacturing

Qin Lanyun, Wu Jiabao, Wang Wei, Wang Chao, Li Changfu, and Yang Guang

Vol. 47, Issue 10, 1002008 (2020)

Effect of Laser Scanning Speeds on Cleaning Quality of Rusted Layer on Q345 Steel Surface

Li Xinyan, Li Canyang, Wang Dan, Lei Yucheng, Li Menggang, and Huang Wei

Vol. 47, Issue 10, 1002010 (2020)

Letters

10.5 W Laser Output at 760 nm From LD Pumped Alexandrite Crystal

Guan Chen, Cong Zhenhua, Liu Zhaojun, Zhang Xingyu, Wang Shiwu, Nie Yi, and Zhao Zhigang

Vol. 47, Issue 10, 1015001 (2020)

quantum optics

Theoretical and Experimental Studies on Classic Physical Picture of Two-Level Magnetic Resonance

Yang Bao, Miao Peixian, Shi Yanchao, Feng Hao, Zhang Jinhai, Cui Jingzhong, and Liu Zhidong

Vol. 47, Issue 10, 1012001 (2020)

biomedical photonics and laser medicine

Photothermal Therapy Method Based on Precise Regulation of Photoacoustic Temperature

Ma Yiming, Ma Liyong, Qin Zezheng, and Sun Mingjian

Vol. 47, Issue 10, 1007001 (2020)

Fast Super-Resolution Fluorescence Microscopy Imaging with Low Signal-to-Noise Ratio Based on Deep Learning

Xiao Kang, Tian Lijun, and Wang Zhongyang

Vol. 47, Issue 10, 1007002 (2020)

terahertz technology

Pulsed Terahertz Nondestructive Detection Tomography Based on Fringe Suppression Technology

Zhong Yifan, Ren Jiaojiao, Li Lijuan, Zhang Dandan, and Zhang Jiyang

Vol. 47, Issue 10, 1014001 (2020)

micro and nano optics

Three-Input All-Optical AND Gate Based on Two-Dimensional Photonic Crystal

Xu Guangyue, Chen Ying, and Li Peili

Vol. 47, Issue 10, 1013002 (2020)

remote sensing and sensor

Interference Suppression of Coherent Laser Micro Doppler Radar

Li Yuexin, Sun Jianfeng, Zhou Yu, Lu Zhiyong, Cai Xinyu, and Cong Haisheng

Vol. 47, Issue 10, 1010001 (2020)

Hierarchical Optimization Method of Building Contour in High-Resolution Remote Sensing Images

Chang Jingxin, Wang Shuangxi, Yang Yuanwei, and Gao Xianjun

Vol. 47, Issue 10, 1010002 (2020)

Resonant Micro-Optical Gyroscope Based on Optical Switch to Suppress Backscattering Noise

Qian Weiwen, Wu Chuanbin, Lin Yi, and Ma Huilian

Vol. 47, Issue 10, 1010003 (2020)