Chinese Journal of Lasers

Year: 2020

<Volume: 47, Issue: 2>

42 Article(s)

About the Cover:

biomedical photonics and laser medicine

Mueller Matrix Polarimetry: A Label-Free, Quantitative Optical Method for Clinical Diagnosis

Shen Yuanxing, Yao Yue, He Honghui, Liu Shaoxiong, and Ma Hui

Vol. 47, Issue 2, 0207001 (2020)

Accurate Characterization of Spatial Orientations of Fiber-Like Structures in Biological Tissues and Its Applications

Liu Zhiyi, Meng Jia, Qiu Jianrong, Han Tao, Wang Di, Zhuo Shuangmu, and Ding Zhihua

Vol. 47, Issue 2, 0207002 (2020)

Review of Advances in Ophthalmic Optical Imaging Technologies from Several Mouse Retinal Imaging Methods

Zhang Pengfei, Zhang Tingwei, Song Weiye, Lu Yiming, and Jian Yifan

Vol. 47, Issue 2, 0207003 (2020)

Optical Coherence Microscopy and Its Application

Han Tao, Qiu Jianrong, Wang Di, Meng Jia, Liu Zhiyi, and Ding Zhihua

Vol. 47, Issue 2, 0207004 (2020)

Coherent Raman Scattering Microscopy Technique and Its Biomedical Applications

Li Zilin, Li Shaowei, Zhang Silu, Shen Binglin, Qu Junle, and Liu Liwei

Vol. 47, Issue 2, 0207005 (2020)

Advances in Optical Imaging for Monitoring Photodynamic Therapy Dosimetry

Li Wenbo, Shen Yi, and Li Buhong

Vol. 47, Issue 2, 0207006 (2020)

Review of Tissue Optical Clearing Methods for Imaging Whole Organs

Yu Tingting and Zhu Dan

Vol. 47, Issue 2, 0207007 (2020)

Application of Second Harmonic Generation in Biomedical Imaging

Zhang Ziyi, Wang Mingxue, Liu Zhihe, Fang Xiaofeng, and Wu Changfeng

Vol. 47, Issue 2, 0207008 (2020)

Optogenetics Based on Light-Gated Protein-Protein Interactions and Its Applications

Huang Peiyuan, Song Yutong, Zhang Ning, Zhao Zhihao, and Duan Liting

Vol. 47, Issue 2, 0207010 (2020)

Optical Nanobiosensors with Different Structures and Their Applications in Tumor Screening

Jiang Tianshu, Zhang Ruotong, Dong Changzi, Jin Weiqiu, Jia Minglong, and Zhang Zhenxi

Vol. 47, Issue 2, 0207011 (2020)

Recent Advances in Nanophotosensitizers for Antibacterial Photodynamic Therapy

Zhang Chang, Ren En, Pang Xin, Li Lei, and Liu Gang

Vol. 47, Issue 2, 0207012 (2020)

Probes for Endoscopic Optical Coherence Tomography: Minimized Design and Depth of Focus Extension

Qiu Jianrong, Han Tao, Wang Di, Meng Jia, Liu Zhiyi, and Ding Zhihua

Vol. 47, Issue 2, 0207013 (2020)

Progress in Biomedical Imaging Based on Terahertz Quantum Cascade Lasers

Fu Zhanglong, Li Ruizhi, Li Hongyi, Shao Dixiang, and Cao Juncheng

Vol. 47, Issue 2, 0207014 (2020)

Advances in Functional Optical Coherence Tomography and Neuroimaging of Stroke

Yang Shanshan, Yao Lin, Liu Kaiyuan, and Li Peng

Vol. 47, Issue 2, 0207015 (2020)

Biomedical Photoacoustic Microscopy: Advances in Technology and Applications

Long Xiaoyun and Tian Chao

Vol. 47, Issue 2, 0207016 (2020)

Progress in Research on Rare-Earth Upconversion Luminescent Nanomaterials and Bio-Sensing

Xie Yingling, Shen Bo, Zhou Bingshuai, Liu Min, Fei Hongtian, Sun Jiao, and Dong Biao

Vol. 47, Issue 2, 0207017 (2020)

Rapid Histological Imaging Using Stimulated Raman Scattering Microscopy

Zhang Bohan, Guo Li, Yao Lie, Zou Xiang, and Ji Minbiao

Vol. 47, Issue 2, 0207018 (2020)

Research Progress of Miniaturized Photoacoustic Imaging Technology in Biomedical Field(Invited)

Liu Qiang, Jin Tian, Chen Qian, and Xi Lei

Vol. 47, Issue 2, 0207019 (2020)

Applications of Holographic Optical Tweezers in Biological Research

Liang Yansheng, Yao Baoli, and Lei Ming

Vol. 47, Issue 2, 0207020 (2020)

Cell Optoporation Characterization Method for Gold-Nanoparticle Mediation

Gu Qing, Wang Jiazhuang, Du Xiaofan, Wang Jing, Zhang Zhenxi, and Yao Cuiping

Vol. 47, Issue 2, 0207021 (2020)

Low Photon Count Fluorescence Lifetime Analysis Based on Alternating Descent Conditional Gradient Method

Zhang Xiao, Lin Danying, Niu Jingjing, Liu Xiongbo, Zhang Jiao, Yu Bin, Zhang Wei, and Qu Junle

Vol. 47, Issue 2, 0207022 (2020)

Effect of 0.1 THz Radiation on Excitability of Hippocampal Neurons in Sprague Dawley Rats

Zhang Xinxin, He Mingxia, Zhao Jinwu, Chen Xieyu, Liu Liyuan, Lu Xiaoyun, Tian Tian, Chen Mengqiu, and Wang Pu

Vol. 47, Issue 2, 0207023 (2020)

Compressed Sensing STORM Super-Resolution Image Reconstruction Based on Noise Correction-Principal Component Analysis Preprocessing Algorithm

Pan Wenhui, Chen Bingling, Zhang Jianguo, Gu Zhenyu, Xiong Jia, Zhang Dan, Yang Zhigang, and Qu Junle

Vol. 47, Issue 2, 0207024 (2020)

Identification of Human Coronary Atherosclerotic Plaques using Spectrum- and Time-Resolved Multiphoton Microscopy

Zhang Rongli, Li Hui, Wu Yueheng, Yu Jia, Liu Shangmin, Zheng Wei, and Lin Zhanyi

Vol. 47, Issue 2, 0207025 (2020)

Ultrasensitive Quantitative Detection of Alpha-Fetoprotein Based on SERS Spectroscopy

Wang Tingyin, Wang Yunyi, Lin Xueliang, Xu Yunchao, Lin Huijing, Liu Xiaokun, and Feng Shangyuan

Vol. 47, Issue 2, 0207026 (2020)

Cherenkov-Excited Luminescence Scanned Tomography Reconstruction Based on Approximate Message Passing

Feng Jinchao, Chang Di, Li Zhe, Sun Zhonghua, and Jia Kebin

Vol. 47, Issue 2, 0207027 (2020)

Identifying Single Cell Types via Whispering Gallery Mode Optical Microcavities

Wang Yaping, Wang Xiuhong, and Wang Pu

Vol. 47, Issue 2, 0207028 (2020)

Label-Free Imaging of β-Amyloid Plaques and Photodynamic Degradation

Huang Yanxia, Xu Hao, Luan Ping, Ohulchanskyy Tymish Y, and Qu Junle

Vol. 47, Issue 2, 0207029 (2020)

A Method of Backscattering Micro-Spectrum Classification Based on Principal Component Analysis and Fuzzy Cluster Analysis

Wang Cheng, Jiao Tong, Lu Yufei, Xu Kang, Li Sen, Liu Jing, and Zhang Dawei

Vol. 47, Issue 2, 0207030 (2020)

Method for Generating Parallelized Fluorescence Depletion Patterns Based on Optical Wedges

Zhang Shuochen and Feng Jihong

Vol. 47, Issue 2, 0207031 (2020)

Tumor-Specific Imaging of Small Animals Based on Multi-Angle Optoacoustic Mesoscopy Imaging Method

Lu Tong, Gao Feng, Song Shaoze, Chen Tingting, Miao Shichao, and Li Jiao

Vol. 47, Issue 2, 0207032 (2020)

Antimonene Nanoflakes as a Photoacoustic Imaging Contrast Agent for Tumor in vivo Imaging

Yu Jingwen, Wang Xiuhong, Feng Jinchao, Zhang Na, and Wang Pu

Vol. 47, Issue 2, 0207033 (2020)

Assessment of Bacterial Inflammation Based on Optical Coherence Tomography Angiography

Liu Yubin, Chen Zhiyi, and Yuan Zhen

Vol. 47, Issue 2, 0207034 (2020)

Photoacoustic Microscopy Based on Highly Sensitive Ultrasound Transducer

Yang Chen, Jiao Yang, Zhu Xinle, Jian Xiaohua, George Sergiadis, and Cui Yaoyao

Vol. 47, Issue 2, 0207035 (2020)

Orthotopic Coaxial Projective Imaging for Neurosurgical Navigation

Wu Bingxuan, Liu Peng, Li Xingyi, Shao Pengfei, and Xu Xiaorong

Vol. 47, Issue 2, 0207036 (2020)

Positioning Method Based on Microphotodiodes and Ultrasound Transducers for Epilepsy Surgery

Shen Zhitian, Shao Weiwei, Jiao Yang, Xu Jie, Ma Hongtao, and Cui Yaoyao

Vol. 47, Issue 2, 0207037 (2020)

Light Focusing Through Scattering Medium Based on Binary Transmission Matrix

Si Ke, Tang Liming, Du Jichao, Wu Chenxue, Xu Xiaobin, Hu Lejia, Chen Jiajia, and Gong Wei

Vol. 47, Issue 2, 0207038 (2020)

Characterization of Cell Distribution Based on Optical Coherence Tomography Scattering

Shen Renqiang, Wang Ling, Xu Ming'en, and Peng Shichang

Vol. 47, Issue 2, 0207039 (2020)

Transmission of a Laser Emitted from an Interpolated Optical Fiber in Tissue Based on Monte Carlo Method

Ding Leming, Dai Lijuan, Zhang Lei, and Qian Zhiyu

Vol. 47, Issue 2, 0207040 (2020)

Intraocular Laser Surgery Combined Calibration Method Based on Bimodal Image Information

Yang Fan, Chen Cong, Shen Chaoyi, and Fan Licheng

Vol. 47, Issue 2, 0207041 (2020)

Measurement of Heart Rate Based on Ballistocardiography

Kong Lingqin, Wu Yuheng, Pang Zongguang, Zhao Yuejin, Dong Liquan, Liu Ming, Hui Mei, Wang Weijie, Guo Ying, and Wang Xiatian

Vol. 47, Issue 2, 0207042 (2020)