Chinese Journal of Lasers

Year: 2020

<Volume: 47, Issue: 8>

41 Article(s)

About the Cover:

materials and thin films

measurement and metrology

Method for Measurement Range Extension of Cavity Ring-Down Spectroscopy Based on Threshold Modification

Mo Zeqiang, Yu Jin, He Jianguo, Wang Jinduo, Liu Yang, Dai Shoujun, Wang Xiaodong, Meng Jingjing, and Xu Yuyang

Vol. 47, Issue 8, 0804001 (2020)

Experimental Study on Birefringence Dispersion for Liquid Crystal Mixture by Sellmeier Model

Liu Tiecheng, Hu Jingpei, Zhu Linglin, Zhou Ruyi, Zhang Chong, Zeng Aijun, and Huang Huijie

Vol. 47, Issue 8, 0804002 (2020)

Detection of Solution Refractive Index Variation Based on Optical Fiber Surface Plasmon Resonance

Chen Qianghua, Han Wenyuan, Kong Xiangyue, He Yongxi, and Luo Huifu

Vol. 47, Issue 8, 0804003 (2020)

Electron Radiation Sensing Characteristics of Silica Cladding LYSO∶Ce Scintillating Fiber

Meng Zong, Chen Zijun, Li Yuhe, and Guo Qiang

Vol. 47, Issue 8, 0804004 (2020)

Ultrasound Endoscopic Imaging Algorithm Based on Linear Constraint Minimum Variance Criterion and Synthetic Aperture Sequential Beamforming

Tian Xiaodong, Wang Yi, Yang Jin, Jin Hao, Cai Huaiyu, and Chen Xiaodong

Vol. 47, Issue 8, 0804005 (2020)

spectroscopy

Adaptive Selection Method for Analytical Lines in Laser-Induced Breakdown Spectra

Pan Lijian, Chen Weifang, Cui Rongfang, and Li Miaomiao

Vol. 47, Issue 8, 0811001 (2020)

Effect of Parallel Plate Constraint on CN Molecular Spectra in Laser-Induced PMMA Plasma

Yang Xue, Chen Anmin, Li Suyu, Jiang Yuanfei, and Jin Mingxing

Vol. 47, Issue 8, 0811002 (2020)

Detection of Methane Hydrate in Deep Sea Based on Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy

Dong Yang, Wang Jingjing, Zhou Xinyu, Zhu Gongdong, Qu Kang, Wu Xiang'en, Lü Wanjun, Wen Mingming, Tan Tu, Liu Kun, and Gao Xiaoming

Vol. 47, Issue 8, 0811003 (2020)

beam transmission and control

Slab Laser Beam Cleanup Based on Efficient Stochastic Parallel Gradient Descent Algorithm

Ma Shiqing, Yang Ping, Lai Boheng, and Su Chunxuan

Vol. 47, Issue 8, 0805001 (2020)

Generation of Tunable Airy Beams Using Deformable Lens

Dai Chaoyi, Han Hongmin, Fan Yinpeng, Lou Junqiang, and Ma Jianqiang

Vol. 47, Issue 8, 0805002 (2020)

Angular Position Distribution Algorithm of Micro Mirror Array Based on Genetic Algorithm

Zeng Zongshun, Zhang Fang, Niu Zhiyuan, Ma Xiaozhe, Zhu Siyu, and Huang Huijie

Vol. 47, Issue 8, 0805003 (2020)

Multi-Branch Photonic Crystal Exiting Light Bundle Based on Y-Shaped Defect

Hu Fan, Wen Huafeng, Zhou Huaying, Wu Qingtao, Wang Honghua, Yin Xilei, and Shi Feng

Vol. 47, Issue 8, 0805004 (2020)

fiber optics and optical communications

Ultranarrow Dual-Transmission Properties of a Two-Cavity Structure Based on Three Asymmetric Fiber Bragg Gratings

Chen Jian, Deng Li, Niu Yueping, and Gong Shangqing

Vol. 47, Issue 8, 0806001 (2020)

UV Guiding Hollow-Core Antiresonant Fiber

Wang Mengling, Gao Shoufei, Wang Yingying, and Wang Pu

Vol. 47, Issue 8, 0806002 (2020)

laser devices and laser physics

Return Intensity of Sodium Guide Star Based on Pumping Under Multiple Laser Parameters

Chen Tianjiang, Wang Feng, Li Xinyang, Lu Yanhua, and Luo Xi

Vol. 47, Issue 8, 0801001 (2020)

Synchronous Spectral Overlapping Multi-Wavelength Pulsed Fiber Laser Based on Mamyshev Cavity

Li Ronghua, Ma Zehang, Tang Chengtian, and Wei Huai

Vol. 47, Issue 8, 0801002 (2020)

Theoretical Study of 4.3 μm Dual-Wavelength Pumped Dy∶InF3 High-Energy Mid-Infrared Fiber Lasers

Qu Chongbing, Kang Minqiang, Xiang Xiangjun, Li Jianbin, Zhou Song, Zheng Jiangang, Zhu Qihua, and Deng Ying

Vol. 47, Issue 8, 0801003 (2020)

Quantum Path Interference in Attosecond Transient Absorption of H +2

Zhang Yu, Yang Fan, Liu Candong, Zheng Yinghui, Liu Chengpu, and Zeng Zhinan

Vol. 47, Issue 8, 0801004 (2020)

laser manufacturing

Laser Screw Welding of Galvanized Steel Overlap Joint

Ren Yiqun, Li liqun, Gong Jianfeng, and Si Changjian

Vol. 47, Issue 8, 0802001 (2020)

Effect of Crystal Orientation on Synthesis of Graphene Layers by Laser Decomposition of 4H-SiC

Sun Zhengyang, Ji Lingfei, Lin Zhenyuan, Zhang Tong, Xu Yuanbo, and Zhang Litian

Vol. 47, Issue 8, 0802002 (2020)

Investigation on Porosity, Microstructures and Performances of 6A01-T5 Aluminum Alloy Joint by Oscillating Fiber Laser-CMT Hybrid Welding

Wen Peng, Li Zhongxiu, Zhang Song, Wang Chuanqiang, Mao Zhendong, Han Xiaohui, and Wu Shikai

Vol. 47, Issue 8, 0802003 (2020)

Ultrafast Laser Fabricated Drag Reduction Micro-nano Structures and Their Corrosion Resistance

Jiang Guochen, Pan Rui, Chen Changhao, Hu Xinyu, Zhang Hongjun, and Zhong Minlin

Vol. 47, Issue 8, 0802005 (2020)

Effects of Rare Earth Sc on Properties of Laser-Melted AlSi10Mg Alloy

Zhang Yujie, Yu Meihua, Yang Ruixia, Yang Weiwei, Wei Jingquan, Wei Yuezhou, and Li Weizhou

Vol. 47, Issue 8, 0802006 (2020)

Size Prediction of Directed Energy Deposited Cladding Tracks Based on Support Vector Regression

Yao Wang, Huang Yanlu, and Yang Yongqiang

Vol. 47, Issue 8, 0802007 (2020)

Elevated-Temperature Tensile Properties and Fracture Behavior of GH3536 Alloy Formed via Selective Laser Melting

Zheng Yinlan, He Yanli, Chen Xiaohui, and Lei Liming

Vol. 47, Issue 8, 0802008 (2020)

Microstructures and Properties of Tin-Based Babbitt Metal Prepared by Laser Cladding Deposition

Hao Yunbo, Wang Jiang, Yang Ping, Wang Yuling, Liang Xudong, and Gao Jiali

Vol. 47, Issue 8, 0802009 (2020)

Analysis on Tin Spattering of a Micro Solder Joint During Laser Jet Solder Ball Bonding Process

Yue Wu, Gong Chenggong, Zhang Junxi, Bao Ying, Li Jing, and Feng Yi

Vol. 47, Issue 8, 0802010 (2020)

Influence of Matrix Temperature State on Surface Quality During Interactive Additive and Subtractive Manufacturing

Gao Mengqiu, Zhao Yuhui, Zhao Jibin, Wang Zhiguo, Wang Zhiyong, and Sun Libo

Vol. 47, Issue 8, 0802011 (2020)

Letters

Pulse Synchronization Between Nd∶YVO4 Picosecond and Er-Doped Fiber Mode-Locked Oscillators

Ye Fei, Chen Fei, Gong Hang, Shen Xuling, Yang Kangwen, Xu Shixiang, Hao Qiang, and Zeng Heping

Vol. 47, Issue 8, 0815001 (2020)

quantum optics

Efficient Preparation and Optimization of Atomic Internal States in High-Finesse Optical Microcavity

Han Xing, Yang Pengfei, Ge Ruifang, He Hai, Li Gang, Zhang Pengfei, and Zhang Tiancai

Vol. 47, Issue 8, 0812001 (2020)

terahertz technology

Adaptive Iterative Denoising of Terahertz Image Based on Noise Estimation

Wang Yue and Li Qi

Vol. 47, Issue 8, 0814001 (2020)

Terahertz Multiple Feature Statistical Analysis for Curing Properties of Multi-Layer Bonded Structure

Hu Shengyan, Ren Jiaojiao, Gu Jian, Zhang Dandan, and Zhu Yundong

Vol. 47, Issue 8, 0814002 (2020)

Terahertz High-Sensitivity Sensor Design Based on Metamaterial

Huo Hong, Yan Fengping, Wang Wei, Du Xuemei, and Hao Mengzhen

Vol. 47, Issue 8, 0814004 (2020)

micro and nano optics

Multiple Interface States in One-Dimensional Finite Layered Photonic Structure with Inversion Symmetry

Mao Weitao, Li Yang, Zhao Qiuling, Teng Lihua, and Wang Xia

Vol. 47, Issue 8, 0813001 (2020)

remote sensing and sensor

Extraction Method of Artificial Landmark Center Based on Lidar Echo Intensity

Zu Shuang, Hu Panpan, and Pan Qi

Vol. 47, Issue 8, 0810001 (2020)

Airborne LiDAR Point Cloud Classification Based on Multiple-Entity Eigenvector Fusion

Hu Haiying, Hui Zhenyang, and Li Na

Vol. 47, Issue 8, 0810002 (2020)

Principle Prototype and Experimental Progress of Wind Lidar in Near Space

Liu Feifei, Bi Decang, Liu Heng, Yuan Lucheng, Wang Mingjian, Zhu Xiaopeng, Liu Jiqiao, and Chen Weibiao

Vol. 47, Issue 8, 0810003 (2020)

Wind Vector Estimation of Coherent Doppler Wind Lidar Based on Genetic Algorithm

Yuan Lucheng, Liu Heng, Liu Jiqiao, Zhu Xiaopeng, Hu Guyu, and Chen Weibiao

Vol. 47, Issue 8, 0810004 (2020)