Chinese Optics Letters

Year: 2003

<Volume: 1, Issue: 9>

20 Article(s)

About the Cover:

Atomic and Molecular Physics

Imaging an atomic beam using fluorescence

Ming He, Jin Wang, and Mingsheng Zhan

Vol. 1, Issue 9, 09497 (2003)

Fiber optics and optical communications

The final limitation of receiver terminal performance with remotely pumped preamplifiers

Wei Zhang, Lili Sun, Yi Ni, Jiangde Peng, and Xiaoming Liu

Vol. 1, Issue 9, 09500 (2003)

An all-fiber type Er^(3+)/Yb^(3+) co-doped fiber laser

Jun Li, Yubin Guo, Tianshu Wang, Yadong Sun, Bing Bai, Xiaobin Li, and Guijun Hu

Vol. 1, Issue 9, 09503 (2003)

Numerical analysis of polarization character in Yb^(3+)-doped fiber amplifiers

Yong Kong, Mingxiu Guo, and Yutian Lu

Vol. 1, Issue 9, 09506 (2003)

Optimizing the performance of TOAD by changing the wavelength and power of control pulse

Liangsheng Wen, Peng Zuo, Jian Wu, and Jintong Lin

Vol. 1, Issue 9, 09509 (2003)

Variable time-period optical switching: a novel OBS implementation

Jinsong Zhang, Mingcui Cao, Fengguang Luo, and Tao Chen

Vol. 1, Issue 9, 09513 (2003)

Holography

Particle digital in-line holography with spherical wave recording

Baozhen Ge, Qieni Lu, and Yimo Zhang

Vol. 1, Issue 9, 09517 (2003)

image processing

Robust protein microarray image segmentation using improved seeded region growing algorithm

Liqiang Wang, Xuxiang Ni, and Zukang Lu

Vol. 1, Issue 9, 09520 (2003)

Image fusion using non-separable wavelet frame

Hong Wang, Zhongliang Jing, and Jianxun Li

Vol. 1, Issue 9, 09523 (2003)

integrated optics

SOI thermo-optic modulator with fast response

Xiaolong Wang, Jingwei Liu, Qingfeng Yan, Shaowu Chen, and Jinzhong Yu

Vol. 1, Issue 9, 09527 (2003)

1.55-μm Si-based MOEMS optical tunable filter

Yuhua Zuo, Changjun Huang, Buwen Cheng, Xiao Cai, Rongwei Mao, Chuanbo Li, Liping Luo, Junhua Gao, Yunxia Bai, Lei Jiang, Chaohua Ma, Jialian Zhu, Liangchen Wang, Jinzhong Yu, and Qiming Wang

Vol. 1, Issue 9, 09529 (2003)

lasers and laser optics

Double-pass ytterbium-doped fiber amplifier with high gain coefficient and low noise figure

Anting Wang, Meishu Xing, Guanghui Chen, Wenkui Yang, Hai Ming, Jianping Xie, and Yunxia Wu

Vol. 1, Issue 9, 09532 (2003)

600-W lamp pumped CW Nd:YAG laser

Qiang Li, Zhimin Wang, Zhiyong Wang, Zhensheng Yu, Hong Lei, Jiang Guo, Gang Li, and Tiechuan Zuo

Vol. 1, Issue 9, 09535 (2003)

Comparison of different side-pumping configurations for high power laser diode pumped solid-state laser

Junqing Meng, Weibiao Chen, Xia Hou, and Qiquan Hu

Vol. 1, Issue 9, 09538 (2003)

High power CW diode-side-pumped Nd:YAG rod laser

Hailin Wang, Weiling Huang, Zhuoyou Zhou, and Hongbing Cao

Vol. 1, Issue 9, 09541 (2003)

materials

Upconversion fluorescence spectroscopy of Er^(3+)-doped lead oxyfluorosilicate glass

Shiqing Xu, Zhongmin Yang, Guonian Wang, Shixun Dai, Lili Hu, and Zhonghong Jiang

Vol. 1, Issue 9, 09544 (2003)

nonlinear optics

Thermal character in organic polymers with nanojoule femtosecond laser ablation

Xiaochang Ni, Ching-Yue Wang, Yanfeng Li, Minglie Hu, Zhuan Wang, and Lu Chai

Vol. 1, Issue 9, 09547 (2003)

optical devices

Design of tunable wavelength microcavity organic electroluminescent diode with liquid crystal

Haixing Chen, Jianpu Wang, Weidong Shen, Haifeng Li, Xu Liu, and Peifu Gu

Vol. 1, Issue 9, 09550 (2003)

Ultrafast Optics

Photon-activated charge domain in high-gain photoconductive switches

Wei Shi, Huiying Dai, and Xiaowei Sun

Vol. 1, Issue 9, 09553 (2003)

The nonparaxial property of chirped pulsed beam

Daquan Lu, Wei Hu, Yizhou Zheng, and Zhenjun Yang

Vol. 1, Issue 9, 09556 (2003)