Chinese Optics Letters

Year: 2004

<Volume: 2, Issue: 12>

15 Article(s)

About the Cover:

detectors

Bragg grating chemical sensor with hydrogel as sensitive element

Xiaomei Liu, Shilie Zheng, Xianmin Zhang, Jun Cong, Kangsheng Chen, and Jian Xu

Vol. 2, Issue 12, 12683 (2004)

Fiber optics and optical communications

Dual wavelength erbium-doped fiber laser with a lateral pressure-tuned Hi-Bi fiber Bragg grating

Lingyun Xiong, Guiyun Kai, Lei Sun, Xinhuan Feng, Chunxian Xiao, Yange Liu, Shuzhong Yuan, and Xiaoyi Dong

Vol. 2, Issue 12, 12686 (2004)

image processing

Fusion of visible and infrared imagery for face recognition

Xuerong Chen, Zhongliang Jing, Shaoyuan Sun, and Gang Xiao

Vol. 2, Issue 12, 12694 (2004)

Instrumentation, measurement, and metrology

A new quality map for quality-guided phase unwrapping

Yuangang Lu, Xiangzhao Wang, Xianghong Zhong, Guotian He, Yingming Liu, and Defeng Zheng

Vol. 2, Issue 12, 12698 (2004)

Non-contact thickness measurement for ultra-thin metal foils with differential white light interferometry

Yanli Du, Huimin Yan, Yong Wu, Xiaoqiang Yao, Yongjun Nie, and Baixuan Shi

Vol. 2, Issue 12, 12701 (2004)

Estimation of measuring uncertainty for optical micro-coordinate measuring machine

Kang Song and Zhuangde Jiang

Vol. 2, Issue 12, 12704 (2004)

lasers and laser optics

LD-pumped passively Q-switched red laser at 660 nm

Qinghua Xue, Quan Zheng, Yikun Bu, and Longsheng Qian

Vol. 2, Issue 12, 12708 (2004)

Frequency-locked tunable LD laser with a broad bandwidth

Hong Chang, Haibin Wu, Changde Xie, and Hai Wang

Vol. 2, Issue 12, 12710 (2004)

Oxide-apertured VCSEL with short period superlattice

Lin Li, Jingchang Zhong, Yongming Zhang, Wei Su, Yingjie Zhao, Changling Yan, Yongqin Hao, and Xiaoguang Jiang

Vol. 2, Issue 12, 12713 (2004)

Microstructure and properties of plastic deformed martensite induced by laser shock processing

Jichang Yang, Yinqun Hua, Ruifang Chen, Lan Cai, Yongkang Zhang, and Hong Yan

Vol. 2, Issue 12, 12715 (2004)

nonlinear optics

Experimental investigation on the improvement of SBS characteristics by purifying the mediums

Wuliji Hasi, Zhiwei Lv, Weiming He, Shuangyi Wang, and Sining Liu

Vol. 2, Issue 12, 12718 (2004)

OPTICAL DATA STORAGE

Quantum Optics

Lasing with and without inversion due to spontaneously generated coherence in an open V-type system

Jingjuan Li, Chengpu Liu, Ni Cui, Hua Li, and Xijun Fan

Vol. 2, Issue 12, 12725 (2004)