Chinese Optics Letters

Year: 2004

<Volume: 2, Issue: 2>

20 Article(s)

About the Cover:

diffraction and gratings

Numerical solutions of Green's integral equation for the diffraction of femtosecond laser pulses through a subwavelength aperture

Xiaorong Ren, Chuanfu Cheng, Chunxiang Liu, Hongsheng Song, Ningyu Zhang, and Zhizhan Xu

Vol. 2, Issue 2, 0263 (2004)

Fiber optics and optical communications

Rhodamine 6G-doped polymer optical fiber amplifiers

Zhiqiang Zheng, Hao Liang, Hai Ming, Qijin Zhang, Yuanqin Yu, Shilin Liu, Yunsheng Zhang, and Jianping Xie

Vol. 2, Issue 2, 0267 (2004)

Novel approach to reduce the pattern effect in 10-Gb/s clock recovery

Tong Wang, Caiyun Lou, Li Huo, and Yizhi Gao

Vol. 2, Issue 2, 0269 (2004)

Effects of residual second- to fourth-order dispersion in ultra high-speed optical time division multiplexing transmission

Tao Huang, Yingji He, Yan Xiao, Wenrui Xue, and Guosheng Zhou

Vol. 2, Issue 2, 0272 (2004)

Influence on photonic crystal fiber dispersion of the size of air holes in different rings within the cladding

Yanfeng Li, Bowen Liu, Zihan Wang, Minglie Hu, and Qingyue Wang

Vol. 2, Issue 2, 0275 (2004)

A novel symbol overlapping FFH-OCDMA system

Chengbin Shen, Chen Wu, Jinhui Yu, and Ge Fan

Vol. 2, Issue 2, 0278 (2004)

image processing

Pixel-clarity-based multifocus image fusion

Zhenhua Li, Zhongliang Jing, and Shaoyuan Sun

Vol. 2, Issue 2, 0282 (2004)

Instrumentation, measurement, and metrology

Research on the distributed optical remote sensing of methane employing single laser source

Wangbao Yin, Weiguang Ma, Lirong Wang, Jianming Zhao, Liantuan Xiao, and Suotang Jia

Vol. 2, Issue 2, 0286 (2004)

A waveguide polarizer based on Si-coated Ti:LiNbO3 planar structure

Hangyou Lin, Jiping Ning, and Fan Geng

Vol. 2, Issue 2, 0289 (2004)

lasers and laser optics

Design and performance of a video-based laser beam automatic alignment system

Daizhong Liu, Renfang Xu, and Dianyuan Fan

Vol. 2, Issue 2, 0292 (2004)

Optical transitions in strained InAsSb/GaInSb interband QC lasers

Ligong Yang, Peifu Gu, and Xiaoyun Qin

Vol. 2, Issue 2, 0295 (2004)

Power amplifier for 1064 nm using Yb3+-doped double-clad fiber

Lingfeng Kong, Qihong Lou, Jun Zhou, Zhonglin Wu, Jingxing Dong, Yunrong Wei, Jianqiang Zhu, and Zhijiang Wang

Vol. 2, Issue 2, 0298 (2004)

Electro-optically Q-switched RF excited partial Z-folded CO2 waveguide laser

Hussein Badran, Zhaoshuo Tian, and Qi Wang

Vol. 2, Issue 2, 02100 (2004)

materials

Temperature effect on emission lines and fluorescence lifetime of the 4F3/2 state of Nd:YVO4

Yanli Mao, Mingju Huang, and Changshun Wang

Vol. 2, Issue 2, 02102 (2004)

Broadband 1.5-um emission of erbium-doped TeO2-WO3-Nb2O5 glass for potential WDM amplifier

Shiqing Xu, Shixun Dai, Junjie Zhang, Lili Hu, and Zhonghong Jiang

Vol. 2, Issue 2, 02106 (2004)

nonlinear optics

Nonlinear optical properties of Er2O3-doped 75Nb2O5-20TeO2-5ZnO glasses

Yufei Wang, Zhenrong Sun, Shi'an Zhang, Zugeng Wang, Jian Lin, Wenhai Huang, Zhizhan Xu, and Ruxin Li

Vol. 2, Issue 2, 02109 (2004)

Spectroscopy

De-noising of Raman spectrum signal based on stationary wavelet transform

Qingwei Gao, Zhaoqi Sun, Zhuoliang Cao, and Pu Cheng

Vol. 2, Issue 2, 02113 (2004)

thin films

Pinhole defects in MPCVD diamond films

Dongping Zhang, Jianda Shao, Hongji Qi, Dawei Zhang, and Zhengxiu Fan

Vol. 2, Issue 2, 02116 (2004)

Ultrafast Optics

Writing of internal gratings in optical glass with a femtosecond laser

Guanghua Cheng, Qing Liu, Yishan Wang, Lianjun Yu, Wei Zhao, and Guofu Chen

Vol. 2, Issue 2, 02119 (2004)

Supercontinuum generation with 15-fs pump pulses in microstructured fiber with combination core and random cladding

Yuping Zhang, Yi Zheng, Xiaojun Huang, Yanyong Wang, Li Wang, Kainan Zhou, Xiaodong Wang, Yi Guo, Xiaofeng Yuan, Guiyao Zhou, Lantian Hou, Zhiyun Hou, Guangzhong Xing, and Jianquan Yao

Vol. 2, Issue 2, 02122 (2004)