Chinese Optics Letters

Year: 2004

<Volume: 2, Issue: 4>

19 Article(s)

About the Cover:

Atomic and Molecular Physics

Classical simulation of atomic beam focusing and deposition for atom lithography

Xianzhong Chen, Hanmin Yao, and Xunan Chen

Vol. 2, Issue 4, 04187 (2004)

diffraction and gratings

Sampled phase-shift fiber Bragg gratings

Xu Wang, Chongxiu Yu, Zhihui Yu, and Qiang Wu

Vol. 2, Issue 4, 04190 (2004)

Fiber optics and optical communications

The effect of SRS on pilot-tone detection technique in DWDM system

Zhiguo Gao, Minghua Chen, Hongwei Chen, and Shizhong Xie

Vol. 2, Issue 4, 04192 (2004)

A novel control method for on-off gain and gain tilt of fiber Raman amplifiers

Xue Feng, Wei Zhang, Xiaoming Liu, and Jiangde Peng

Vol. 2, Issue 4, 04196 (2004)

Optimization design of flat-band long-period grating

Yumin Liu, Zhongyuan Yu, Jianzhong Zhang, Bojun Yang, and Xiaoguang Zhang

Vol. 2, Issue 4, 04200 (2004)

Fourier optics and optical signal processing

Studies of beam propagation characteristics on apertured fractional Fourier transforming systems

Hongjie Liu, Daomu Zhao, Haidan Mao, Shaomin Wang, Feng Jing, Qihua Zhu, Xiaofeng Wei, and Xiaomin Zhang

Vol. 2, Issue 4, 04206 (2004)

image processing

Processing for laser radar range images

Ziqin Li, Qi Li, Zhaoshuo Tian, Yongzhen Wang, Jianfeng Sun, Wei Du, and Qi Wang

Vol. 2, Issue 4, 04210 (2004)

Hopfield neural network and its applications on image edge detection

Yonghong Zhang, Dejin Hu, Kai Zhang, and Junjie Xu

Vol. 2, Issue 4, 04213 (2004)

Instrumentation, measurement, and metrology

Design of new seismometer based on laser Doppler effect

Zhenhui Du, Fuxiang Huang, Chengzhi Jiang, Zhifei Tao, Hua Gao, and Lina Lv

Vol. 2, Issue 4, 04217 (2004)

Optical fiber temperature sensor based on wavelength-dependent detection

Zhigang Li, Zhenhui Du, Baoguang Wang, and Chengzhi Jiang

Vol. 2, Issue 4, 04220 (2004)

lasers and laser optics

Single-frequency, single-polarization ytterbium-doped fiber laser by self-injection locking

Anting Wang, Hai Ming, Feng Li, Lixin Xu, Liang Lv, Huaqiao Gui, Jing Huang, and Jianping Xie

Vol. 2, Issue 4, 04223 (2004)

Integrated electroabsorption-modulated DFB laser by using an improved butt-joint method

Baoxia Li, Xiaohua Hu, Hongliang Zhu, Baojun Wang, Lingjuan Zhao, and Wei Wang

Vol. 2, Issue 4, 04226 (2004)

materials

Spectroscopic properties of Er^(3+)-doped AlF_(3)-La_(2)O_(3)-Al_(2)O_(3)-SiO_(2) glasses

Debao Zhang, Baoyu Chen, Zhuping Liu, Shunguang Li, and Lili Hu

Vol. 2, Issue 4, 04229 (2004)

Quantum Optics

Implementation of non-local quantum controlled-NOT gate with multiple targets

Libing Chen and Hong Lu

Vol. 2, Issue 4, 04235 (2004)

Spectroscopy

The spectral changes of partially coherent light focused by an apertured lens with chromatic aberration

Jixiong Pu, Chao Cai, and Shojiro Nemoto

Vol. 2, Issue 4, 04239 (2004)

thin films

Optical constants and their dispersion of Ag-MgF_(2) nanoparticle composite films

Zhaoqi Sun and Daming Sun

Vol. 2, Issue 4, 04243 (2004)

Ultrafast Optics

Femtosecond laser induced defects in various silica glasses

Qinling Zhou, Liying Liu, Lei Xu, Wencheng Wang, Jianrong Qiu, Congshan Zhu, and Fuxi Gan

Vol. 2, Issue 4, 04246 (2004)