Chinese Optics Letters

Year: 2004

<Volume: 2, Issue: 6>

20 Article(s)

About the Cover:

Fiber optics and optical communications

Two-stage adaptive PMD compensation in 40-Gb/s OTDM optical communication system

Xiaoguang Zhang, Lixia Xi, Li Yu, Guangtao Zhou, Jianzhong Zhang, Na Zhang, Bin Wu, Tiecheng Yuan, Lin Chen, Hongming Zhang, Shuo Chen, Minyu Yao, and Bojun Yang

Vol. 2, Issue 6, 06316 (2004)

image processing

Vehicle detection and tracking based on phase-correlation

Yi He and Xin Yang

Vol. 2, Issue 6, 06323 (2004)

Instrumentation, measurement, and metrology

lasers and laser optics

Influence of the net gain on characteristic of stochastic resonance in a single-mode laser system

Qinghua Cheng, Li Cao, Dahai Xu, and Dajin Wu

Vol. 2, Issue 6, 06331 (2004)

Improving frequency stability of laser by means of temperature-controlled Fabry-Perot cavity

Fagang Zhao, Qing Pan, and Kunchi Peng

Vol. 2, Issue 6, 06334 (2004)

Fiber-coupled diode end-pumped Q-switched Tm,Ho:YLiF4 laser

Yuezhu Wang, Xingbao Zhang, Baoquan Yao, Wanjun He, Yufeng Li, and Youlun Ju

Vol. 2, Issue 6, 06337 (2004)

materials

medical optics and biotechnology

New algorithm and system for measuring size distribution of blood cells

Cuiping Yao, Zheng Li, and Zhenxi Zhang

Vol. 2, Issue 6, 06343 (2004)

nonlinear optics

Flat-top phase-matched high-order harmonics in gas-filled cell

Xinhua Xie, Zhinan Zeng, Ruxin Li, Yunpei Deng, Haihe Lu, Dingjun Yin, and Zhizhan Xu

Vol. 2, Issue 6, 06347 (2004)

Widely tunable all-optical wavelength converter based on four-wave mixing using two orthogonally polarized pumps

Zhaoying Wang, Zhiyong Li, Chunfeng Ge, Zhiyong Hu, Dongfang Jia, and Shichen Li

Vol. 2, Issue 6, 06351 (2004)

Measurement of the third order nonlinear optical coefficients of GaP and chirp parameter of laser pulse

Haiyu Sang, Weijiang Wang, Jie Lin, Zhiren Qiu, and Jianying Zhou

Vol. 2, Issue 6, 06354 (2004)

OPTICAL DATA STORAGE

Land/groove optical recording with GeTe/Sb2Te3 superlattice-like structure

Wei Qiang, Luping Shi, Towchong Chong, and Yang Cao

Vol. 2, Issue 6, 06356 (2004)

optical devices

Graded tensile-strained bulk InGaAs/InP superluminescent diode with very wide emission spectrum

Shurong Wang, Hongliang Zhu, Zhihong Liu, Ruiying Zhang, Ying Ding, Lingjuan Zhao, Fan Zhou, Jing Bian, Lufeng Wang, and Wei Wang

Vol. 2, Issue 6, 06359 (2004)

Polymeric flat focal field arrayed waveguide grating using electron-beam direct writing

Si Lu, Yingbai Yan, Guofan Jin, W. H. Wong, and E. Y. B. Pun

Vol. 2, Issue 6, 06362 (2004)

thin films

Influence of deposition rate on the properties of ZrO2 thin films prepared in electron beam evaporation method

Dongping Zhang, Meiqiong Zhan, Ming Fang, Hongbo He, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

Vol. 2, Issue 6, 06364 (2004)

X-ray Optics

A theoretical method based on Fourier spectrum analysis for the focusing performances of the X-ray compound refractive lenses

Jian Ye, Zichun Le, Jingqiu Liang, Kai Liu, Bisheng Quan, Yali Qin, and Guangxin Zhu

Vol. 2, Issue 6, 06367 (2004)