Chinese Optics Letters

Year: 2004

<Volume: 2, Issue: 9>

20 Article(s)

About the Cover:

Atomic and Molecular Physics

Interaction of intense laser pulses with atomic clusters at different gas densities

Shaohui Li, Cheng Wang, Jiansheng Liu, Xiangxin Wang, Ruxin Li, Guoquan Ni, and Zhizhan Xu

Vol. 2, Issue 9, 09497 (2004)

Fiber optics and optical communications

Channel distributions of the transient power overshoot in backward-pumped Raman amplified WDM systems

Lei Zheng, Zhangyuan Chen, Deming Wu, and Zhongxia Niu

Vol. 2, Issue 9, 09503 (2004)

Mitigation of signal quality degradation induced by PMD using synchronous modulation

Li Huo, Yanfu Yang, Caiyun Lou, Hejun Yao, Xiaomin Song, and Yizhi Gao

Vol. 2, Issue 9, 09505 (2004)

Protection switching schemes of multi-granularity p-cycles in survivable WDM networks

Guolong Zhu, Qingji Zeng, Tong Ye, and Junjie Yang

Vol. 2, Issue 9, 09508 (2004)

image processing

Super-resolution image restoration algorithm based on orthogonal discrete wavelet transform

Yangyang Liu, Weiqi Jin, and Binghua Su

Vol. 2, Issue 9, 09512 (2004)

Visual remote sensing image fusion using local correlation moment

Xuhong Yang, Zhongliang Jing, Jianxun Li, and Henry Leung

Vol. 2, Issue 9, 09516 (2004)

Instrumentation, measurement, and metrology

Position sensor based on slit imaging

Aijun Zeng, Xiangzhao Wang, Yang Bu, and Dailin Li

Vol. 2, Issue 9, 09520 (2004)

Effect of speckle pattern on laser Doppler velocimeters

Liang Lv, Huaqiao Gui, Tianpeng Zhao, Jun Xu, Deyong He, Anting Wang, Feng Li, Hai Ming, and Jianping Xie

Vol. 2, Issue 9, 09522 (2004)

Realizing variable contrast technique in MRC measuring target using integrating sphere

Wenjuan Li, Chao Qi, and Jingmin Dai

Vol. 2, Issue 9, 09526 (2004)

The method to evaluate the position error in graphic positioning technology

Huiqing Lu, Baoguang Wang, Lishuang Liu, and Yabiao Li

Vol. 2, Issue 9, 09528 (2004)

lasers and laser optics

Generation of the numerator = 2 rational harmonic mode-locked pulses in fiber ring lasers

Pinghe Wang, Li Zhan, Qinghao Ye, and Yuxing Xia

Vol. 2, Issue 9, 09534 (2004)

Pre-pumped passively Q-switched Nd:YAG/Cr:YAG microchip laser

Xinning Tian, Ping Yan, Qiang Liu, Mali Gong, and Yun Liao

Vol. 2, Issue 9, 09536 (2004)

Experimental investigation of the effects of laser parameters on laser propulsion

Ping Gong, Rongqing Tan, Zhiping Tang, Yijun Zheng, Jian Cai, Changjun Ke, Xiaojun Hu, Chongyi Wan, Yanning Yu, Shiming Liu, Jin Wu, Jinwen Zhou, Yan Lv, and Guang Zheng

Vol. 2, Issue 9, 09538 (2004)

Avoiding silicon/glass bonding damage with fusion bonding method

Daohong Yang, Chen Xu, and Guangdi Shen

Vol. 2, Issue 9, 09541 (2004)

materials

Amplified spontaneous emission properties of a single mode Er3+-doped tellurite fiber

Junjie Zhang, Shixun Dai, Shiqing Xu, Guonian Wang, Liyan Zhang, and Lili Hu

Vol. 2, Issue 9, 09543 (2004)

Spectroscopic properties of neodymium-doped tellurite glass fiber

Junjie Zhang, Shixun Dai, Guonian Wang, Shiqing Xu, Liyan Zhang, and Lili Hu

Vol. 2, Issue 9, 09546 (2004)

nonlinear optics

Performance improvement of 10-Gb/s XGM wavelength conversion by using polarization control structure

Weiwei Shi, Hanyi Zhang, Yili Guo, Keying Wu, Xiang Teng, and Langbin Hu

Vol. 2, Issue 9, 09549 (2004)

An optical method for wavelength fine-selection in optical spectrum analysers

Tingdi Liao, Yishen Qiu, and Huizhen Xu

Vol. 2, Issue 9, 09552 (2004)

thin films

Laser induced crystallization of as-deposited amorphous Ge2Sb2Te5 films

Guangjun Zhang, Donghong Gu, Fuxi Gan, Zhenrong Sun, and Jianyu Guo

Vol. 2, Issue 9, 09555 (2004)