Chinese Optics Letters

Year: 2005

<Volume: 3, Issue: 5>

20 Article(s)

About the Cover:

Fiber optics and optical communications

Pulsed pumped Yb-doped fiber amplifier at low repetition rate

Changgeng Ye, Ping Yan, Mali Gong, and Ming Lei

Vol. 3, Issue 5, 05249 (2005)

4-W single transverse mode Yb3+-doped fiber laser pumped by 915-nm laser diode array

Xiaoming Feng, Xiaowei Wang, Gaozhan Fang, Yuanyuan Liu, Ying Wang, and Xiaoyu Ma

Vol. 3, Issue 5, 05251 (2005)

Multi-wavelength fiber source based on double-pass superfluorescent fiber source and a reflection Mach-Zehnder filter

Wencai Huang, Hai Ming, Xiulin Wang, and Huiying Xu

Vol. 3, Issue 5, 05253 (2005)

Coupling of two defect modes in photonic crystal fibers

Yuntuan Fang and Tinggen Shen

Vol. 3, Issue 5, 05261 (2005)

Dynamic PMD compensation in 40-Gb/s optical communication system

Tangjun Li, Muguang Wang, Shuisheng Jian, Caiyun Lou, Li Huo, Hejun Yao, Tigang Ning, Jie Cui, Fangcheng Yang, Cao Diao, Xiangfeng Gong, Yongjun Fu, Zhongwei Tan, and Yan Liu

Vol. 3, Issue 5, 05264 (2005)

Holography

A wideband sensitive holographic photopolymer

Mingju Huang, Sulian Wang, Airong Wang, Qiaoxia Gong, and Fuxi Gan

Vol. 3, Issue 5, 05268 (2005)

Instrumentation, measurement, and metrology

integrated optics

Fabrication of silica-on-silicon planar lightwave circuits by PECVD and ECR

Libing Zhou, Fengguang Luo, and Mingcui Cao

Vol. 3, Issue 5, 05275 (2005)

lasers and laser optics

Influence of atomic densities on propagation property for ultrashort pulses in a two-level medium

Bingxin Liu, Shangqing Gong, Xiaohong Song, and Shiqi Jin

Vol. 3, Issue 5, 05278 (2005)

Diode end-pumped 1123-nm Nd:YAG laser with 2.6-W output power

Zhiqiang Cai, Meng Chen, Zhigang Zhang, Rui Zhou, Wuqi Wen, Xin Ding, and Jianquan Yao

Vol. 3, Issue 5, 05281 (2005)

materials

Preparation of nanodiamonds by laser irradiation of graphite

Jing Sun, Yiwen Lei, Qi Zhai, Xing Yang, Jing Yang, and Xiwen Du

Vol. 3, Issue 5, 05287 (2005)

medical optics and biotechnology

Effects of different levels of vitamin C on UV radiation-induced DNA damage

Dianfeng Zhou, Hang Heng, Kang Ji, and Weizhong Ke

Vol. 3, Issue 5, 05289 (2005)

nonlinear optics

Optical limiting behavior of nano-gold self-assembled multi-wall carbon nanotube

Yundong Zhang, Yunjun Zhang, Ping Yuan, Xutao Sun, Jinzhong Xu, and Junjie Zhu

Vol. 3, Issue 5, 05292 (2005)

Optical Design and Fabrication

Research on OEF geometry control algorithm in dual-galvanometric laser scanning manufacturing

Huilai Sun, Shuzhong Lin, and Tao Wang

Vol. 3, Issue 5, 05302 (2005)

Quantum Optics

Effects of localized impurity of trap on characteristics of two Bose-Einstein condensates

Yongshan Cheng, Hong Li, and Dejing Yin

Vol. 3, Issue 5, 05305 (2005)

Effect of vacuum-induced coherence on lasing without inversion in an equispaced three-level ladder system

Jun Qian, Chengpu Liu, and Shangqing Gong

Vol. 3, Issue 5, 05308 (2005)