Chinese Optics Letters

Year: 2007

<Volume: 5, Issue: 7>

19 Article(s)

About the Cover:

Population transfer in multilevel system through modified stimulated Raman adiabatic passage

Xiaoqin Shu, Ye Kuang, Jiaqian Qin, and Qifang Li

Vol. 5, Issue 7, 373 (2007)

Experimental study of cesium 5D+5D-&gt;6S+(nL=9D,11S,7F) energy pooling collisions

Qian Wang, Kang Dai, and Yifan Shen

Vol. 5, Issue 7, 376 (2007)

Generation of partially coherent vortex bottle beams

Lianzhou Rao and Jixiong Pu

Vol. 5, Issue 7, 379 (2007)

Study on single-mode photonic crystal fibers in wide wavelength range

Wei Chen, Jinyan Li, Shiyu Li, Haiqing Li, Zuowen Jiang, and Jinggang Peng

Vol. 5, Issue 7, 383 (2007)

Four-wave mixing based 10-Gb/s tunable wavelength conversion in dispersion-flattened microstructure fibers

Xia Zhang, Xiaomin Ren, Zinan Wang, Yongzhao Xu, Yongqing Huang, and Xue Chen

Vol. 5, Issue 7, 386 (2007)

Registering multiple medical images using the shared chain mutual information

Jing Jin, Qiang Wang, and Yi Shen

Vol. 5, Issue 7, 389 (2007)

Hyperspectral image compression using three-dimensional significance tree splitting

Jing Huang, Rihong Zhu, Jianxin Li, and Yong He

Vol. 5, Issue 7, 393 (2007)

Multisensor long distance target detection using support vector machine

Xuan Yang and Jihong Pei

Vol. 5, Issue 7, 400 (2007)

An improved method of angle measurement with a position sensitive detector

Defeng Zheng, Xiangzhao Wang, and Feng Tang

Vol. 5, Issue 7, 403 (2007)

6.2-W deep blue light generation by intracavity frequency-doubled Nd:GdVO4 using BiBO

Yanfei Lu, Xihe Zhang, Zhihai Yao, and Fengdong Zhang

Vol. 5, Issue 7, 407 (2007)

500-W high average power, high beam quality Nd:YAG solid-state laser with one focusing reflector

Xuesheng Liu, Zhiyong Wang, Qiang Wu, Xin Yan, Teng Liu, and Tiechuan Zuo

Vol. 5, Issue 7, 409 (2007)

113-W in-phase mode output from two ytterbium-doped large-core double-cladding fiber lasers

Bing He, Qihong Lou, Jun Zhou, Yinghui Zheng, Dong Xue, Jingxing Dong, Yunrong Wei, Fangpei Zhang, Yunfeng Qi, Jianqiang Zhu, Jinyan Li, Shiyu Li, and Zhijiang Wang

Vol. 5, Issue 7, 412 (2007)

Acousto-optic Q-switched cladding-pumped ytterbium-doped fiber laser

Bo Peng, Qiang Liu, Mali Gong, and Ping Yan

Vol. 5, Issue 7, 415 (2007)

Properties of steady-state in Er^(3+)-Yb^(3+) co-doped phosphate glass for optical waveguide laser

Yuxi Liu, Xiaoxia Zhang, Ying Li, and Ying Pang

Vol. 5, Issue 7, 418 (2007)

Heteroepitaxial growth of InP/GaAs(100) by metalorganic chemical vapor deposition

Deping Xiong, Xiaomin Ren, Qi Wang, Jing Zhou, Wei Shu, Jihe Lu, Shiwei Cai, Hui Huang, and Yongqing Huang

Vol. 5, Issue 7, 422 (2007)

Middle-infrared intracavity periodically poled MgO:LiNbO3 optical parametric oscillator

Xingbao Zhang, Baoquan Yao, Yuezhu Wang, Youlun Ju, and Yunjun Zhang

Vol. 5, Issue 7, 426 (2007)

Nonlinear optical properties of a self-organized dye thin film

Haifeng Kang, Yizhong Yuan, Zhenrong Sun, and Zugeng Wang

Vol. 5, Issue 7, 428 (2007)

Whiteness formula in CIELAB uniform color space

Guoxin He and Mingxun Zhou

Vol. 5, Issue 7, 432 (2007)