Chinese Optics Letters

Year: 2008

<Volume: 6, Issue: 2>

23 Article(s)

About the Cover:

Propagation of Helmholtz-Gauss beams in weak turbulent atmosphere

Yixin Zhang and Tuo Zhu

Vol. 6, Issue 2, 0279 (2008)

Influence of dielectric microcavity on the spontaneous emission rate of atom: a perspective on the closed-orbit theory of photons

Shubao Wang, Xueyou Xu, Hongyun Li, Zhengmao Jia, and Shenglu Lin

Vol. 6, Issue 2, 0283 (2008)

Cooling induced by parametric resonance in a magnetic quadrupole trap

Pengfei Zhang, Haichao Zhang, Xinping Xu, and Yuzhu Wang

Vol. 6, Issue 2, 0287 (2008)

Polymer gratings based on photopolymerization for low-order distributed feedback polymer lasers

Xuanke Zhao, Qingwu Zhao, and Qinghua Zhang

Vol. 6, Issue 2, 0290 (2008)

Enhanced nonlinearity in photonic crystal fiber by germanium doping in the core region

Tingting Sun, Guiyun Kai, Zhi Wang, Shuzhong Yuan, and Xiaoyi Dong

Vol. 6, Issue 2, 0293 (2008)

A novel image fusion method using WBCT and PCA

Qiguang Miao and Baoshu Wang

Vol. 6, Issue 2, 02104 (2008)

Surface characteristics of SiO2-TiO2 strip fabricated by laser direct writing

Aikui Li, Zemin Wang, Jiajun Liu, Xiaoyan Zeng, Chunxia Wang, and Hongda Chen

Vol. 6, Issue 2, 02108 (2008)

Atom waveguide and 1D optical lattice using a two-color evanescent light field around an optical micro/nano-fiber

Jian Fu, Xiang Yin, Ningyuan Li, and Limin Tong

Vol. 6, Issue 2, 02112 (2008)

Laser peening of aluminum alloy 7050 with fastener holes

Shikun Zou, Ziwen Cao, Yong Zhao, and Ming Qian

Vol. 6, Issue 2, 02116 (2008)

Low-frequency fluctuation in multimode semiconductor laser subject to optical feedback

Xu Zhang, Huiying Ye, and Zhaoxin Song

Vol. 6, Issue 2, 02120 (2008)

High power CW and Q-switched operation of a diode-side-pumped Nd:YAG 1319-nm laser

Yunfang Wan, Kezhen Han, Yun Wang, and Jingliang He

Vol. 6, Issue 2, 02124 (2008)

Intracavity optical parametric oscillator at 1.57-micron wavelength pumped by passive Q-switched Nd:GdVO4 laser

Mingwei Gao, Chunqing Gao, Kun Tang, Zhifeng Lin, and Xiuyong Zhang

Vol. 6, Issue 2, 02127 (2008)

Powder synthesis and spectroscopic properties of ytterbium-doped yttrium oxysulfide

Gang Yao, Liangbi Su, Xiaodong Xu, Lihe Zheng, and Jun Xu

Vol. 6, Issue 2, 02133 (2008)

Soliton squeezing generated in an all-fiber configuration

Li Yu, Xuedong Feng, Xudong Shang, Jian Peng, and Bojun Yang

Vol. 6, Issue 2, 02141 (2008)

Design of apochromatic telescope without anomalous dispersion glasses

Qinghua Yang, Baochang Zhao, and Renkui Zhou

Vol. 6, Issue 2, 02146 (2008)

Novel optical lithography using silver superlens

Haiyan Qin, Xuan Li, and Su Shen

Vol. 6, Issue 2, 02149 (2008)

GaInN light-emitting diodes with omni-directional reflector using nanoporous SnO2 film

Changyu Shen, Huajun Feng, Zhihai Xu, and Shangzhong Jin

Vol. 6, Issue 2, 02152 (2008)

Formation mechanism of ethanol-water excimer

Ying Liu, Hua Shao, Xiaowu Ni, and Jian Lu

Vol. 6, Issue 2, 02154 (2008)