Chinese Optics Letters

Year: 2008

<Volume: 6, Issue: 7>

22 Article(s)

About the Cover:

Quantum efficiency calibration of opto-electronic detector by means of correlated photons method

Jianjun Li, Xiaobing Zheng, Yunjun Lu, Peng Zou, and Wei Zhang

Vol. 6, Issue 7, 472 (2008)

Control of soliton interactions by use of super-Gaussian sliding-frequency filters

Yingji He, Jinping Tian, Guosheng Zhou, Wenrui Xue, Yan Xiao, and Hezhou Wang

Vol. 6, Issue 7, 476 (2008)

Analysis of sampled fiber Bragg gratings in polarization-maintaining fiber

Yongqing Lei, Jue Wei, Xiaofeng Xu, and Yajuan Li

Vol. 6, Issue 7, 479 (2008)

A data hiding approach for the self-security of iris recognition

Xueyi Ye, Zhiwei He, and Zhijing Zhao

Vol. 6, Issue 7, 487 (2008)

Image quality assessment metrics by using directional projection

Jianxin Pang, Rong Zhang, Hui Zhang, Xuan Huang, and Zhengkai Liu

Vol. 6, Issue 7, 491 (2008)

Hepatic CT image retrieval based on the combination of Gabor filters and support vector machine

Lijun Jiang, Yongxing Luo, Jun Zhao, and Tiange Zhuang

Vol. 6, Issue 7, 495 (2008)

A novel methodology for photometric compensation of projection display on patterned screen

Wenhai Zou, Haisong Xu, Bing Han, and Dusik Park

Vol. 6, Issue 7, 499 (2008)

Superiority of zoom lens coupling in designing a novel X-ray image detector

Chunyu Yu, Benkang Chang, and Dianxiu Wei

Vol. 6, Issue 7, 502 (2008)

Measurement of spatial object’s exterior attitude based on linear CCD

Lili Ai, Feng Yuan, and Zhenliang Ding

Vol. 6, Issue 7, 505 (2008)

Design of resolution testing facility for ultraviolet imager

Jiapeng Wang, Shurong Wang, and Guanyu Lin

Vol. 6, Issue 7, 510 (2008)

Stable anticipation synchronization in mutually coupled vertical-cavity surface-emitting lasers system

Ning Jiang, Wei Pan, Bin Luo, Weili Zhang, and Di Zheng

Vol. 6, Issue 7, 517 (2008)

Continuous-wave operation of a room-temperature Tm:YAP-pumped Ho:YAG laser

Baoquan Yao, Xiaoming Duan, Yufeng Li, Liangliang Zheng, Yuezhu Wa, Guangjun Zhao, and Jun Xu

Vol. 6, Issue 7, 520 (2008)

Synchronization and coherent combining of two pulsed fiber lasers

Pu Zhou, Zilun Chen, Xiaolin Wang, Xiao Li, Zejin Liu, Xiaojun Xu, Jing Hou, and Zongfu Jiang

Vol. 6, Issue 7, 523 (2008)

Dependence of surface-enhanced Raman scattering from Calf thymus DNA on anions

Jichun Zhu, Yanhui Zhang, Liangping Wu, Zugeng Wang, and Zhenrong Sun

Vol. 6, Issue 7, 526 (2008)

Monte Carlo simulation of photon migration path in turbid media

Jiangang Wang, Guiying Wang, and Zhizhan Xu

Vol. 6, Issue 7, 530 (2008)

Retrieval of ultraviolet skylight radiances and O3 slant column densities from balloon-borne limb spectrometer

Fuqi Si, Pinhua Xie, Cheng Liu, Jianguo Liu, Yujun Zhang, Ke Do, and Wenqing Li

Vol. 6, Issue 7, 541 (2008)

Wideband film polarizer design

Xiaoyong Fu, Kui Yi, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

Vol. 6, Issue 7, 544 (2008)