Chinese Optics Letters

Purcell effect of GaAs quantum dots by photonic crystal microcavities

Kazuaki Sakoda, Takashi Kuroda, Naoki Ikeda, Takaaki Mano, Yoshimasa Sugimoto, Tetsuyuki Ochiai, Keiji Kuroda, Shunsuke Ohkouchi, Nobuyuki Koguchi, and Kiyoshi Asakawa

Vol. 7, Issue 10, 879 (2009)

Electronic structure of GaAs/AlGaAs quantum double rings in lateral electric field

Y. Yao, T. Ochiai, T. Mano, T. Kuroda, T. Noda, N. Koguchi, and K. Sakoda

Vol. 7, Issue 10, 882 (2009)

Tunneling-induced \pi-phase shift with a single-photon signal field in asymmetric double quantum wells

Hongju Guo, Lichun Wang, Yueping Niu, Shiqi Jin, and Shangqing Gong

Vol. 7, Issue 10, 886 (2009)

Interaction between antitumor drug and silver nanoparticles: combined fluorscence and surface enhanced Raman scattering study

Jing Yang, Hong Wang, Zhuyuan Wang, Xuebin Tan, Chunyuan Song, Ruohu Zhang, Jin Li, and Yiping Cui

Vol. 7, Issue 10, 894 (2009)

Laser-based transfection with conjugated gold nanoparticles

Cuiping Yao, Xiaochao Qu, and Zhenxi Zhang

Vol. 7, Issue 10, 898 (2009)

High speed sub-micrometric microscopy using optical polymer microlens

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 7, Issue 10, 901 (2009)

Improving the sensitivity of fiber-optic SPR sensor via radially polarized beam excitation

Jie Yan, Yonghua Lu, Pei Wang, Chun Gu, Rongsheng Zheng, Yong Chen, Hai Ming, and Qiwen Zhan

Vol. 7, Issue 10, 909 (2009)

Modified solution-processible fabrication of metallic photonic crystals with template removal

Hongmei Liu, Xinping Zhang, Jingjuan Li, and Jiaoyang Song

Vol. 7, Issue 10, 912 (2009)

Cu2O particles with ordered pores via electrochemical deposition method

Ailun Zhao, Ming Fu, Yinglei Tao, Lier Deng, Dawei He, and Yongsheng Wang

Vol. 7, Issue 10, 915 (2009)

Light extraction of GaN LEDs with 2-D photonic crystal structure

Hongwei Liu, Qiang Kan, Chunxia Wang, Feng Yu, Xingsheng Xu, and Hongda Chen

Vol. 7, Issue 10, 918 (2009)

Mode field converter based on embedded photonic crystal fiber

Weimin Sun, Xiaoqi Liu, Quan Chai, Jianzhong Zhang, Fenghua Fu, Yu Jiang, and Tim A.

Vol. 7, Issue 10, 921 (2009)

Silicon electro-optic modulator with high-permittivity gate dielectric layer

Mengxia Zhu, Zhiping Zhou, and Dingshan Gao

Vol. 7, Issue 10, 924 (2009)

Infrared dim target detection based on fractal dimension and third-order characterization

Xin Wang, Lei Liu, and Zhenmin Tang

Vol. 7, Issue 10, 931 (2009)

Adaptive interference hyperspectral image compression with spectrum distortion control

Jing Ma, Yunsong Li, Chengke Wu, and Dong Chen

Vol. 7, Issue 10, 934 (2009)

Focusing of high polarization order axially-symmetric polarized beams

Zhehai Zhou, Qiaofeng Tan, and Guofan Jin

Vol. 7, Issue 10, 938 (2009)

Swept source optical coherence tomography based on non-uniform discrete fourier transform

Tong Wu, Zhihua Ding, Kai Wang, and Chuan Wang

Vol. 7, Issue 10, 941 (2009)

Synchronization of chaotic VCSELs by external chaotic signal parameter modulation

Wei Wang, Shenghai Zhang, Xingzhong Qian, and Yanbin Wang

Vol. 7, Issue 10, 945 (2009)

Thermal-induced nonlinear optical characteristics of ethanol solution doped with silver nanoparticles

Zhengle Mao, Lingling Qiao, Fei He, Yang Liao, Chen Wang, and Ya Cheng

Vol. 7, Issue 10, 949 (2009)

Enhanced ultraviolet emission from ZnO thin film covered by TiO2 nanoparticles

Linhua Xu, Hua Shen, Xiangyin Li, and Rihong Zhu

Vol. 7, Issue 10, 953 (2009)

Photocatalytic degradation of methyl orange by nano-TiO2 thin films prepared by RF magnetron sputtering

Fanming Meng, Ling Cao, Xueping Song, and Zhaoqi Sun

Vol. 7, Issue 10, 956 (2009)

A new approach for dynamic modeling of widely tunable GCSR lasers

Shan Jiang, Lei Dong, Ruikang Zhang, and Shizhong Xie

Vol. 7, Issue 10, 960 (2009)

Optical nonlinear characteristics of MgF2 films containing Cu nanoparticles

Zhaoqi Sun, Lei Xiao, Ling Cao, Xueping Song, and Daming Sun

Vol. 7, Issue 10, 964 (2009)

Optical properties and microstructure of Ta2O5 thin films prepared by oblique angle deposition

Xiudi Xiao, Guoping Dong, Hongbo He, Hongji Qi, Zhengxiu Fan, and Jianda Shao

Vol. 7, Issue 10, 967 (2009)