Chinese Optics Letters

Year: 2009

<Volume: 7, Issue: 8>

26 Article(s)

About the Cover:

Optical bistability and multistability via multi-Raman-channel interference

Hongju Guo, Lichun Wang, Yueping Niu, Shiqi Jin, and Shangqing Gong

Vol. 7, Issue 8, 08659 (2009)

Design of large-mode-area rare earth doped fiber for high power coiled fiber amplifier

Shuang Chen, Ying Feng, and Ling Wang

Vol. 7, Issue 8, 08671 (2009)

Dual-wavelength FBG inscribed by femtosecond laser for simultaneous measurement of high temperature and strain

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 7, Issue 8, 08675 (2009)

A PMD-supported 100-Gb/s optical frequency-domain IM-DD transmission system

Wei Li, Yaojun Qiao, Qingsheng Han, and Huan Zhang

Vol. 7, Issue 8, 08679 (2009)

Novel scheme of clock recovery for high-speed OTDM signals based on stimulated Brillouin scattering

Ming Chen, Taorong Gong, Muguang Wang, Tangjun Li, and Shuisheng Jian

Vol. 7, Issue 8, 08683 (2009)

Hopfield neural network-based image restoration with adaptive mixed-norm regularization

Yuannan Xu, Liping Liu, Yuan Zhao, Chenfei Jin, and Xiudong Sun

Vol. 7, Issue 8, 08686 (2009)

Diffraction-induced edge contrast enhancement for terahertz imaging

Yingxin Wang, Ziran Zhao, Zhiqiang Chen, Li Zhang, and Kejun Kang

Vol. 7, Issue 8, 08690 (2009)

Theoretical modelling and experimental study of novel photothermal microactuators

Lihong Ma, Dongxian Zhang, Chao Liu, and Haijun Zhang

Vol. 7, Issue 8, 08694 (2009)

Frequency locking, quasiperiodicity, and chaos in dual-frequency loss-modulated erbium-doped fiber lasers

Yue Liu, Wei Zhang, Xue Feng, and Xiaoming Liu

Vol. 7, Issue 8, 08699 (2009)

Highly efficient diode-pumped seven-rod resonator with a 3.79-kW output

Xiaodong Yang, Qinjun Peng, Yong Bo, Aicong Geng, and Zuyan Xu

Vol. 7, Issue 8, 08703 (2009)

532-nm picosecond pulse generated in a passively mode-locked Nd:YVO4 laser

Weiwei Wang, Jie Liu, Fei Chen, Lei Li, and Yonggang Wang

Vol. 7, Issue 8, 08706 (2009)

Fabrication of high-power VCSEL with radial bridge electrodes

Lifeng Hou, Gang Zhong, Yingjie Zhao, Yongzhuang Yang, Yuxia Wang, Yongqin Hao, Yuan Feng, Xiaoguang Jiang, and Haorui Xie

Vol. 7, Issue 8, 08709 (2009)

Pulsed-pumped optical fiber amplifier

Xiujiang Huang, Baoling Guo, Wenkui Yang, Guanghui Chen, Xinxian Gong, Yong Kong, Dong Li, Xin Li, Zhan Sui, Mingzhong Li, and Jianjun Wang

Vol. 7, Issue 8, 08712 (2009)

Femtosecond laser induced microripple on PDMS surface

Jin Xie, Changhe Zhou, Wei Wang, and Tengfei Wu

Vol. 7, Issue 8, 08715 (2009)

Fast lateral photovoltaic effect in ferroelectric LiNbO3 single crystals

Zhiqing Lü, Kun Zhao, Hao Liu, Na Zhou, Hui Zhao, Lei Gao, Songqing Zhao, and Aijun Wang

Vol. 7, Issue 8, 08718 (2009)

Pupil apodization for increasing data storage density

Vidal F., Pedro J., Jose E., and Manuel P.

Vol. 7, Issue 8, 08720 (2009)

Research on the resolution of micro stereo lithography

Xiang Wang, Jijun He, Xiangtao Pei, Peng Shao, Jiaru Chu, and Wenhao Huang

Vol. 7, Issue 8, 08724 (2009)

Linearity of quadrant avalanche photodiode in laser tracking system

Leihong Zhang, Yan Yang, Wenbing Xia, Xiaolei Zhu, Weibiao Chen, and Yutian Lu

Vol. 7, Issue 8, 08728 (2009)

Laser Doppler vibrometer for real-time speech-signal acquirement

Jianhua Shang, Yan He, Dan Liu, Huaguo Zang, and Weibiao Chen

Vol. 7, Issue 8, 08732 (2009)

Raman spectroscopic study on Hela cells irradiated by X rays of different doses

Jian Qi, Baoliang Liu, Yuntao Li, Dianyong Wu, and Weiyue Tang

Vol. 7, Issue 8, 08734 (2009)

Influence of interface roughness on reflectivity of tungsten/boron-carbide multilayers with variable bi-layer number by X-ray reflection and diffuse scattering

Min Dai, Zhong Zhang, Jingtao Zhu, Xiaoqiang Wang, Jing Xu, Xiuhua Fu, Liang Bai, Qiushi Huang, Zhanshan Wang, and Lingyan Chen

Vol. 7, Issue 8, 08738 (2009)

Optical properties of 1.3-\mum InAs/GaAs quantum dots grown by metal organic chemical vapor deposition

Lin Li, Guojun Liu, Zhanguo Li, Mei Li, Xiaohua Wang, Yi Qu, and Baoxue Bo

Vol. 7, Issue 8, 08741 (2009)

Estimating color appearance of pearlescent bottles using digital camera

Lingjin Fu, Haisong Xu, M. Ronnier, Guihua Cui, and Wei Ji

Vol. 7, Issue 8, 08744 (2009)

Color reproduction from desktop display to projector based on visual matching

Weijun Han, Junsheng Shi, Ping He, and Lijun Yun

Vol. 7, Issue 8, 08748 (2009)