Chinese Optics Letters

Loading of cold 87Rb atom with diffuse light in an integrating sphere

Ling Xiao, Xucheng Wang, Wenzhuo Zhang, Huadong Cheng, Liang Liu, and Yuzhu Wang

Vol. 8, Issue 3, 253 (2010)

Dispersion measurement of Yb-doped fiber by a spectral interferometric technique

Ting Zhang, Zhi Yang, Wei Zhao, Yishan Wang, Ping Fang, and Cheng Li

Vol. 8, Issue 3, 262 (2010)

Polymer diaphragm based sensitive fiber optic Fabry-Perot acoustic sensor

Qiaoyun Wang, and Qingxu Yu

Vol. 8, Issue 3, 266 (2010)

Experimental implementation of an all-optical OFDM system based on time lenses

Yuan Li, Wei Li, Kecheng Yang, Yaojun Qiao, Junyao Mei, and Huan Zhang

Vol. 8, Issue 3, 275 (2010)

Fourier analysis of elastic light scattering spectrum of epithelial cell nuclei

Qinghua Wang, Zhenhua Li, Jiancheng Lai, and Anzhi He

Vol. 8, Issue 3, 278 (2010)

CMOS vision sensor with fully digital image process integrated into low power 1/8-inch chip

Xiangliang Jin, Zhibi Liu, and Jie Chen

Vol. 8, Issue 3, 282 (2010)

Robust color segmentation algorithms in illumination variation conditions

Jinhui Lan, and Kai Shen

Vol. 8, Issue 3, 286 (2010)

Double-image sharing encryption based on associated fractional Fourier transform and gyrator transform

Jinpeng Ma, Zhengjun Liu, Zhongyi Guo, and Shutian Liu

Vol. 8, Issue 3, 290 (2010)

High peak power first, second, and third order Stokes pulses based on intracavity self-stimulated Raman scattering lasers

Jing Deng, Jipeng Lin, Jianhong Huang, Hui Zheng, Jinhui Li, Fei Shi, Shutao Dai, Wen Weng, Zhijun Kang, Xiong Jiang, Jia Liu, and Wenxiong Lin

Vol. 8, Issue 3, 293 (2010)

Detection of subsurface defects of fused silica optics by confocal scattering microscopy

Bin Ma, Zhengxiang Shen, Pengfei He, Yiqin Ji, Tian Sang, Huasong Liu, Dandan Liu, and Zhanshan Wang

Vol. 8, Issue 3, 296 (2010)

Robust external cavity diode laser system with high frequency stability for Cs atomic clock

Jun Ruan, Jie Liu, Jie Ma, Zhijing Du, Changjiang Wu, and Shougang Zhang

Vol. 8, Issue 3, 300 (2010)

Spectral properties and energy transfer in YAlO3 crystals doped with Ce ions and Mn ions

Dunhua Cao, Guangjun Zhao, Qin Dong, Jianyu Chen, Yan Cheng, and Yuchong Ding

Vol. 8, Issue 3, 303 (2010)

Investigation on LaF3/porous silicon system for photonic application

Halima Khatun, Sinthia Shabnam, Abdul Al, and Abu Bakar

Vol. 8, Issue 3, 306 (2010)

Tagged molecule induced nanoparticle aggregation:Raman reporter-labeled immuno-Au aggregate as immuno-sensor

Chunyuan Song, Zhuyuan Wang, Ruohu Zhang, Jing Yang, Xuebin Tan, and Yiping Cui

Vol. 8, Issue 3, 309 (2010)

Equal-amplitude optical comb generation using multi-frequency phase modulation in optical fibers

Yuelan Lu, Yongwei Xing, and Yongkang Dong

Vol. 8, Issue 3, 316 (2010)

Material removal model of vertical impinging in fluid jet polishing

Chunyan Shi, Jiahu Yuan, Fan Wu, Xi Hou, and Yongjian Wan

Vol. 8, Issue 3, 323 (2010)

Subwavelength-resolution direct writing using submicron-diameter fibers

Feng Tian, Guoguang Yang, Jian Bai, Qiaofen Zhou, Changlun Hou, Jianfeng Xu, and Yiyong Liang

Vol. 8, Issue 3, 326 (2010)

Optical focusing feature of single element in 128×128 elements electrically controllable cylindrical liquid crystal lens array

Hui Li, Kan Liu, Xinyu Zhang, Tianxu Zhang, and Xubang Shen

Vol. 8, Issue 3, 329 (2010)

Splitting and focusing of light with metal nano-slits coated with nonlinear Kerr medium

Lichun Wang, Hongju Guo, Li Deng, Yang Xiang, and Shangqing Gong

Vol. 8, Issue 3, 335 (2010)

Experimental study on multiphoton ionization of Ar with high intensity short laser pulses

Xiaoyin Zhang, Wei Quan, Yang Wang, Huipeng Kang, Hongping Liu, and Xiaojun Liu

Vol. 8, Issue 3, 338 (2010)

Design of dispersive multilayer with particle swarm optimization method

Zhenyue Luo, Weidong Shen, Xu Liu, Peifu Gu, and Cen Xia

Vol. 8, Issue 3, 342 (2010)