Chinese Optics Letters

Convenient method for calibrating system constant of scanning water vapor Raman lidar

Peitao Zhao, Yinchao Zhang, Wei Li, Shunxing Hu, Kaifa Cao, Shaolin Wang, and Huanling Hu

Vol. 8, Issue 6, 541 (2010)

Relations between skylight scattering angle and degree of polarization under different sky conditions

Xufeng Huang, Yang Bu, and Xiangzhao Wang

Vol. 8, Issue 6, 546 (2010)

Magnetic field measurement on 87Rb atomic fountain clock

Chunyan Shi, Rong Wei, Zichao Zhou, Desheng Lv, Tang Li, and Yuzhu Wang

Vol. 8, Issue 6, 549 (2010)

Guided-mode resonances in multimode planar periodic waveguides

Tianyu Sun, Yunxia Jin, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

Vol. 8, Issue 6, 557 (2010)

Modeling light propagation through taper-microfiber structures integrated on substrates

[in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 8, Issue 6, 560 (2010)

A structure for ultra long span unrepeatered optical transmission systems

Hao Ruan, and Chaoqin Gan

Vol. 8, Issue 6, 564 (2010)

Stray light analysis of an on-axis three-reflection space optical system

Baolin Du, Lin Li, and Yifan Huang

Vol. 8, Issue 6, 569 (2010)

Image registration method based on improved Harris corner detector

Qi Zeng, Liu Liu, and Jianxun Li

Vol. 8, Issue 6, 573 (2010)

Curvelet-based palm vein biometric recognition

Qiang Li, Yan'an Zeng, Xiaojun Peng, and Kuntao Yang

Vol. 8, Issue 6, 577 (2010)

Multi-parameter fusion algorithm for auto focus

Jun Luo, Li Sun, Kesong Wu, Weimin Chen, and Li Fu

Vol. 8, Issue 6, 580 (2010)

Active modulation of plasmonic signal with a subwavelength metal/nonlinear dielectric material/metal structure

Xiaolei Wang, Pei Wang, Chunchong Chen, Junxue Chen, Yonghua Lu, Hai Ming, and Qiwen Zhan

Vol. 8, Issue 6, 584 (2010)

Fabrication of a novel silica PLC hybrid integrated triplexer

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 8, Issue 6, 588 (2010)

Theoretical analysis of amplification performance of space-based lasers with different pump configurations

Jianlei Wang, Liang Yin, Xiangchun Shi, Xiuhua Ma, Lei Li, and Xiaolei Zhu

Vol. 8, Issue 6, 591 (2010)

High-power vertical-cavity surface-emitting lasers bonded with efficient packaging

Changling Yan, Guoguang Lu, and Li Qin

Vol. 8, Issue 6, 595 (2010)

Laser-conditioning mechanism of ZrO2/SiO2 HR films with fitting damage probability curves of laser-induced damage

Xiao Li, Xiaofeng Liu, Yuan'an Zhao, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

Vol. 8, Issue 6, 598 (2010)

Evaluating 3D position and velocity of subject in parabolic flight experiment by use of the binocular stereo vision measurement

Tao Jin, Hongzhi Jia, Wenmei Hou, Ryo Yamamoto, Norihiro Nagai, Yusaku Fujii, Koichi Maru, Naoya Ohta, and Kazuhito Shimada

Vol. 8, Issue 6, 601 (2010)

Efficient fluorescence from perylene orange encapsulated in AlPO4 mesoporous glass

Rihong Li, Bin Tang, Youyu Fan, Jintai Fan, and Long Zhang

Vol. 8, Issue 6, 606 (2010)

Phase mismatching analysis of third-harmonic generation in BBO crystal

Shunxing Tang, Xiaoping Ouyang, Lailin Ji, Chong Liu, Yanli Zhang, Xiaoyan Li, Kuixi Huang, Baoqiang Zhu, Jianqiang Zhu, and Zunqi Lin

Vol. 8, Issue 6, 612 (2010)

Influence of laser conditioning on defects of HfO2 monolayer films

Xiao Li, Yuan'an Zhao, Xiaofeng Liu, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

Vol. 8, Issue 6, 615 (2010)

Preparation and photoluminescence of TiO2/PS composite system

Xiaoyi Lv, Junwei Hou, Mei Xiang, Zhenhong Jia, and Furu Zhong

Vol. 8, Issue 6, 618 (2010)

Experimental study of sweep control in e-beam evaporated optical coatings

Ning Wang, Jianda Shao, Kui Yi, and Chaoyang Wei

Vol. 8, Issue 6, 621 (2010)

Preparation of high performance thin-film polarizers

Meiping Zhu, Kui Yi, Weili Zhang, Zhengxiu Fan, Hongbo He, and Jianda Shao

Vol. 8, Issue 6, 624 (2010)