Chinese Optics Letters

Year: 2011

<Volume: 9, Issue: 11>

22 Article(s)

About the Cover:

Fiber optics and optical communications

Sensing system with Michelson-type fiber optical interferometer based on single FBG reflector

Xueliang Zhang, Zhou Meng, and Zhengliang Hu

Vol. 9, Issue 11, 110601 (2011)

Scintillation reduction using multi-beam propagating technique in atmospheric WOCDMA system

Yaqin Zhao, Danli Xu, and Xin Zhong

Vol. 9, Issue 11, 110602 (2011)

Integrated optics

Influence of GaAs substrate on the transmission performance of epitaxially grown Fabry-Peerot f ilter

Wei Wang, Yongqing Huang, Xiaofeng Duan, Qiang Yan, Xiaomin Ren, Shiwei Cai, Jingwei Guo, and Hui Huang

Vol. 9, Issue 11, 111301 (2011)

Lasers and laser optics

Theoretical and experimental research on cryogenic Yb:YAG regenerative amplifier

Xinghua Lu, Jiangfeng Wang, Xiang Li, Youen Jiang, Wei Fan, and Xuechun Li

Vol. 9, Issue 11, 111401 (2011)

4.6-W compact and efficient NdAl3(BO3)4 thin-disk laser

Nan Zong, Fangqin Li, Lin Han, Qinjun Peng, Dafu Cui, Zuyan Xu, Haohai Yu, Huaijin Zhang, and Jiyang Wang

Vol. 9, Issue 11, 111402 (2011)

Study of diode-pumped Yb:YAG disk lasers at low temperature

Jianlei Wang, Zhenhua Zhang, Xiaojin Cheng, Lei Li, Xiangchun Shi, Xiaolei Zhu, and Weibiao Chen

Vol. 9, Issue 11, 111403 (2011)

122-W high-power single-frequency MOPA fiber laser in all-fiber format

[in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], [in Chinese], and [in Chinese]

Vol. 9, Issue 11, 111404 (2011)

Metamaterials, plasmon polaritons, and waveguides in terahertz region

Equivalent circuit analysis of terahertz metamaterial f ilters (Invited Paper)

Xueqian Zhang, Quan Li, Wei Cao, Weisheng Yue, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Jiaguang Han, and Weili Zhang

Vol. 9, Issue 11, 110012 (2011)

Quasi-TEM mode propagation in twin-wire THz waveguides (Invited Paper)

P. Tannouri, M. Peccianti, P. L., F. Vidal, and R. Morandotti

Vol. 9, Issue 11, 110013 (2011)

Long-range surface plasmon polaritons at THz frequencies in thin semiconductor layers (Invited Paper)

Yichen Zhang, Audrey Berrier, and Jaime Gomez

Vol. 9, Issue 11, 110014 (2011)

Compact multiband left-handed metamaterial at terahertz frequencies

Qiujiao Du, Jinsong Liu, and Hongwu Yang

Vol. 9, Issue 11, 110015 (2011)

Quantum Optics

Selective preparation of the maximum coherent superposition state in four-level atoms

Li Deng, Yueping Niu, and Shangqing Gong

Vol. 9, Issue 11, 112701 (2011)

Sources and mechanisms of terahertz radiation

Studies on the mechanisms of powerful terahertz radiations from laser plasmas (Invited Paper)

Weimin Wang, Zhengming Sheng, Yutong Li, Liming Chen, Quanli Dong, Xin Lu, Jinglong Ma, and Jie Zhang

Vol. 9, Issue 11, 110002 (2011)

Compact and high-power broadband terahertz source based on femtosecond photonic crystal fiber amplifier

Feng Liu, Xiaokun Hu, Jiang Li, Changlei Wang, Yi Li, Yanfeng Li, Youjian Song, Bowen Liu, Minglie Hu, Lu Chai, Qirong Xing, Chingyue Wang, and Weili Zhang

Vol. 9, Issue 11, 110005 (2011)

Spectroscopy, imaging, and sensing using terahertz radiation

Broadband terahertz spectroscopy (Invited Paper)

Wenhui Fan

Vol. 9, Issue 11, 110008 (2011)

High sensitivity and high selectivity terahertz biomedical imaging (Invited Paper)

Seongsin M., William Baughman, David S., Lee Butler, Michael Bolus, Soner Balci, and Patrick Kung

Vol. 9, Issue 11, 110009 (2011)

Diffusion interaction and quantitative analysis of zinc dialkyldithiophosphate content in lube base oils in terahertz regime

Lu Tian, Kun Zhao, Qingli Zhou, Yulei Shi, Dongmei Zhao, Cunlin Zhang, and Songqing Zhao

Vol. 9, Issue 11, 110010 (2011)

Modeling the THz spectrum of the bentazon

Huali Wang and Qiang Wang

Vol. 9, Issue 11, 110011 (2011)