Chinese Optics Letters

Atomic and Molecular Physics

Proposal of a dual-ball atomic fountain clock

Chunyan Shi, Rong Wei, Zichao Zhou, Tang Li, and Yuzhu Wang

Vol. 9, Issue 4, 040201 (2011)

Analysis of the time-domain spectrum of hydrogen in electric field near helium surface

Xiaoqing Gong, and Guangcan Yang

Vol. 9, Issue 4, 040202 (2011)

Fiber optics and optical communications

Dispersion flattened photonic crystal fiber with high nonlinearity for supercontinuum generation at 1.55 \mum

Long Zheng, Xia Zhang, Xiaomin Ren, Huifang Ma, Lei Shi, Yamiao Wang, and Yongqing Huang

Vol. 9, Issue 4, 040601 (2011)

Novel scheme enabling broadcast signal transmission in WDM passive optical network

Xuejiao Ma, and Chaoqin Gan

Vol. 9, Issue 4, 040602 (2011)

Rerouting end-face-TIR capable rays to significantly increase evanescent wave signal power

Jianjun Ma, Yasser Chiniforooshan, Huacai Chen, Jiahua Chen, Wojtek J., and Andrea Cusano

Vol. 9, Issue 4, 040603 (2011)

Holography

Holographic imaging of full-color real-existing three-dimensional objects with computer-generated sequential kinoforms

Huadong Zheng, Tao Wang, Linmao Dai, and Yingjie Yu

Vol. 9, Issue 4, 040901 (2011)

Image Processing

Multi-focus image fusion algorithm based on shearlets

Qiguang Miao, Cheng Shi, Pengfei Xu, Mei Yang, and Yaobo Shi

Vol. 9, Issue 4, 041001 (2011)

Enhanced reconstruction of partially occluded objects with occlusion removal in synthetic aperture integral imaging

Zhiliang Zhou, Yan Yuan, Xiangli Bin, and Qian Wang

Vol. 9, Issue 4, 041002 (2011)

Indirect building localization based on a prominent solid landmark from a forward-looking infrared imagery

Xiaoping Wang, Tianxu Zhang, and Xiaoyu Yang

Vol. 9, Issue 4, 041003 (2011)

Imaging Systems

Lasers and Laser Optics

Millijoule pulse energy picosecond fiber chirped-pulse amplification system

Zhi Yang, Xiaohong Hu, Yishan Wang, Wei Zhang, and Wei Zhao

Vol. 9, Issue 4, 041401 (2011)

A 657-nm narrow bandwidth interference filter-stabilized diode laser

Zhengbo Wang, Xiaokai Lv, and Jingbiao Chen

Vol. 9, Issue 4, 041402 (2011)

Phase noise measurement of high-power fiber amplifiers

Hu Xiao, Xiaolin Wang, Yanxing Ma, Bing He, Pu Zhou, Jun Zhou, and Xiaojun Xu

Vol. 9, Issue 4, 041404 (2011)

Passively mode-locked grown-together composite YVO4/Nd:YVO4 crystal laser with a semiconductor saturable absorber mirror under 880-nm direct pumping

Fangqin Li, Nan Zong, Zhichao Wang, Lin Han, Yong Bo, Qinjun Peng, Dafu Cui, and Zuyan Xu

Vol. 9, Issue 4, 041405 (2011)

A robust method for frequency stabilization of 556-nm laser operating at the intercombination transition of ytterbium

Zhuanxian Xiong, Yun Long, Huixing Xiao, Xi Zhang, Lingxiang He, and Baolong Lv

Vol. 9, Issue 4, 041406 (2011)

High repetition rate Tm:Ho:LuLiF master-oscillator and Tm-doped fiber power-amplifier system

Ting Yu, Shijiang Shu, and Weibiao Chen

Vol. 9, Issue 4, 041407 (2011)

Coherent addition of gratings for chirped-pulse-amplified lasers based on near-field and far-field measurements

Yuchuan Yang, Hui Luo, Xiao Wang, Fuquan Li, Xiaojun Huang, Bin Feng, and Feng Jing

Vol. 9, Issue 4, 041408 (2011)

Materials

Stacking-faults-free zinc blende GaAs/AlGaAs axial heterostructure nanowires during vapor-liquid-solid growth

Jingwei Guo, Hui Huang, Xiaomin Ren, Xin Yan, Shiwei Cai, Yongqing Huang, Qi Wang, Xia Zhang, and Wei Wang

Vol. 9, Issue 4, 041601 (2011)

Medical optics and biotechnology

Voxel classification methodology for rapid Monte Carlo simulation of light propagation in complex media

Nunu Ren, Heng Zhao, Shouping Zhu, Xiaochao Qu, Hongliang Liu, Zhenhua Hu, Jimin Liang, and Jie Tian

Vol. 9, Issue 4, 041701 (2011)

Nonlinear Optics

Generation of isolated attosecond pulses with a specific waveform two-color laser field

Jinping Yao, Yao Li, and Ya Cheng

Vol. 9, Issue 4, 041901 (2011)

Optoelectronics

Compact triplexer in two-dimensional hexagonal lattice photonic crystals

Hongliang Ren, Jianping Ma, Hao Wen, Yali Qin, Zhefu Wu, Weisheng Hu, Chun Jiang, and Yaohui Jin

Vol. 9, Issue 4, 042501 (2011)

Quantum Optics