Chinese Optics Letters

Year: 2011

<Volume: 9, Issue: 9>

27 Article(s)

About the Cover:

Diffraction and Gratings

Fiber Optics and Optical Communications

Wavelength-selective switch based on a high f ill-factor micromirror array

Sihua Li, Zhujun Wan, Jing Xu, Shaolong Zhong, and Yaming Wu

Vol. 9, Issue 9, 090601 (2011)

Polarization and modal field properties of quinquangular-core photonic crystal fibers

Xuyou Li, Hanrui Yang, Qiuli Zheng, Jinhui Hao, and Wei Hong

Vol. 9, Issue 9, 090602 (2011)

Demultiplexer based on an of f-axis holographic lens with low monochromatic aberrations

Sensen Li, Shou Liu, Xiangsu Zhang, and Xuechang Ren

Vol. 9, Issue 9, 090603 (2011)

Eye-safe, single-frequency pulsed all-fiber laser for Doppler wind lidar

Yuan Liu, Jiqiao Liu, and Weibiao Chen

Vol. 9, Issue 9, 090604 (2011)

Proposal of metal bellows-based fiber Bragg grating accelerometer

Jinghua Zhang, Xueguang Qiao, Manli Hu, Zhongyao Feng, Hong Gao, Yang Yang, and Rui Zhou

Vol. 9, Issue 9, 090606 (2011)

Flextensional fiber Bragg grating-based accelerometer for low frequency vibration measurement

Jinghua Zhang, Xueguang Qiao, Manli Hu, Zhongyao Feng, Hong Gao, Yang Yang, and Rui Zhou

Vol. 9, Issue 9, 090607 (2011)

Microball lens integrated fiber probe for optical frequency domain imaging

Jae-Ho Han, and J. U. Kang

Vol. 9, Issue 9, 090608 (2011)

Instrumentation, Measurement, and Metrology

Robust CCD photoelectric autocollimator for outdoor use

Min Gao, Zuoren Dong, Zhenglan Bian, Qing Ye, Zujie Fang, and Ronghui Qu

Vol. 9, Issue 9, 091201 (2011)

Lasers and Laser Optics

Diode-pumped 1 018-nm ytterbium-doped double-clad f iber laser

Zhen Li, Jun Zhou, Bing He, Xijia Gu, Yunrong Wei, Jingxing Dong, and Qihong Lou

Vol. 9, Issue 9, 091401 (2011)

Effect of Ba in KDP crystal on the wavelength dependence of laser-induced damage

Hui Gao, Xun Sun, Xinguang Xu, Baoan Liu, Mingxia Xu, and Xian Zhao

Vol. 9, Issue 9, 091402 (2011)

High-performance laser power feedback control system for cold atom physics

Bo Lu, Thibault Vogt, Xinxing Liu, Xiaoji Zhou, and Xuzong Chen

Vol. 9, Issue 9, 091403 (2011)

Phase-locked laser coherent interference

Jingjing Wang, Xiaobo Wang, Bo He, Liantuan Xiao, and Suotang Jia

Vol. 9, Issue 9, 091404 (2011)

Simulation of nanosecond square pulse f iber laser based on nonlinear amplifying loop mirror

Guoliang Chen, Chun Gu, Lixin Xu, Huan Zheng, and Hai Ming

Vol. 9, Issue 9, 091405 (2011)

Diode-side-pumped AO Q-switched Tm,Ho:LuLF laser

Shijiang Shu, Ting Yu, Rongtao Liu, Junyan Hou, Xia Hou, and Weibiao Chen

Vol. 9, Issue 9, 091407 (2011)

Materials

Epoxy replication of hard X-ray supermirrors

Fangfang Wang, Wenbin Li, Qiushi Huang, Jingtao Zhu, Baozhong Mu, and Zhanshan Wang

Vol. 9, Issue 9, 091601 (2011)

Temperature effect on emission spectra and fluorescence lifetime of the 4I13=2 state of Er3+-doped Gd2SiO5 crystal

Yuchong Ding, Guangjun Zhao, Yosuke Nakai, and Taiju Tsuboi

Vol. 9, Issue 9, 091602 (2011)

Optical Design and Fabrication

Ultra-precision figuring using submerged jet polishing

Chunyan Shi, Jiahu Yuan, Fan Wu, and Yongjian Wan

Vol. 9, Issue 9, 092201 (2011)

Optical Devices

Dispersion compensation based on the combination of coupled ring resonator and photonic crystal structures

Xiaodong Yuan, Ken Liu, Weimin Ye, and Chun Zeng

Vol. 9, Issue 9, 092301 (2011)

Quantum Optics

Output nonlocality and nonclassicality in a two-mode entanglement laser

Yunxia Ping, Chaomin Zhang, and Jianbao Wu

Vol. 9, Issue 9, 092701 (2011)

Scattering

Theoretical studies on bioaerosol particle size and shape measurement from spatial scattering prof iles

Chunxia Feng, Lihua Huang, Jianbo Wang, Yongkai Zhao, and Huijie Huang

Vol. 9, Issue 9, 092901 (2011)

Thin Films

Characteristics of the crystalline and luminescence properties of a-plane GaN films grown on \gamma-LiAlO2 (302) substrates

Tingting Jia, Shengming Zhou, Hui Lin, Hao Teng, Xiaorui Hou, Jianqi Liu, Jun Huang, Min Zhang, Jianfeng Wang, and Ke Xu

Vol. 9, Issue 9, 093101 (2011)

Effect of native defects and laser-induced defects on multi-shot laser-induced damage in multilayer mirrors

Ying Wang, Yuanan Zhao, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

Vol. 9, Issue 9, 093102 (2011)

Ultrafast Optics

Femtosecond laser ablation of silicon in air and vacuum

Zehua Wu, Nan Zhang, Mingwei Wang, and Xiaonong Zhu

Vol. 9, Issue 9, 093201 (2011)

Vision, Color, and Visual Optics

Camera-based model to predict the total difference between effect coatings under directional illumination

Zhongning Huang, Haisong Xu, and M. Ronnier Luo

Vol. 9, Issue 9, 093301 (2011)