Chinese Optics Letters

Year: 2012

<Volume: 10, Issue: 9>

25 Article(s)

About the Cover:

Atomic and Molecular Physics

Estimating optical lattice alignment by RF spectroscopy

Wei Xiong, Yin Zhang, Zhaoyuan Ma, and Xuzong Chen

Vol. 10, Issue 9, 090201 (2012)

Diffraction and gratings

Fabrication and characterization of sliced multilayer transmission grating for X-ray region

Qiushi Huang, Haochuan Li, Jingtao Zhu, Xiaoqiang Wang, Zhanshan Wang, Lingyan Chen, and Yongjian Tang

Vol. 10, Issue 9, 090501 (2012)

Flexible subwavelength gratings fabricated by reversal soft UV nanoimprint

Liangjin Ge, Xudi Wang, Huoyao Chen, Keqiang Qiu, and Shaojun Fu

Vol. 10, Issue 9, 090502 (2012)

Fiber optics and optical communications

Refractive index sensor based on tapered PCF in-line interferometer

Qi Liu and Qin Wang

Vol. 10, Issue 9, 090601 (2012)

Experimental and theoretical analyses of RSOA-based colorless-ONUs with 4PAM signal in the up-link

Yueying Zhan, Min Zhang, Lei Liu, Mingtao Liu, Zhuo Liu, and Xue Chen

Vol. 10, Issue 9, 090602 (2012)

Holography

Image processing

Imaging systems

Experimental research of circular incoherently synthetic aperture imaging ladar using chirped-laser and heterodyne detection

Yi Yan, Jianfeng Sun, Xiaofeng Jin, Yu Zhou, Yanan Zhi, and Liren Liu

Vol. 10, Issue 9, 091101 (2012)

Instrumentation, measurement, and metrology

Real-time measurement of retardation of eighth-wave plate independent of fast-axis direction

Ruifang Fang, Aijun Zeng, Longhai Liu, Linglin Zhu, and Huijie Huang

Vol. 10, Issue 9, 091201 (2012)

Lasers and laser optics

Beam stability analysis of high power laser system based on relay imaging

Jia Xu, Jianqiang Zhu, and Fang Liu

Vol. 10, Issue 9, 091401 (2012)

Single-frequency high-energy Yb-doped pulsed all-f iber laser

Ren Zhu, Juntao Wang, Jun Zhou, Jiqiao Liu, and Weibiao Chen

Vol. 10, Issue 9, 091402 (2012)

Efficient pulsed chemical oxygen-iodine laser with instantaneous generation of atomic iodine by volumetric discharge

Liping Duo, Guofu Li, Haijun Yu, Jian Wang, Yuqi Jin, and Fengting Sang

Vol. 10, Issue 9, 091403 (2012)

AlGaInAs/InP coupled-circular microlasers

Yongzhen Huang, Jiandong Lin, Qifeng Yao, Xiaomeng Lv, Yuede Yang, Jinlong Xiao, and Yun Du

Vol. 10, Issue 9, 091404 (2012)

Seed laser frequency stabilization for Doppler wind lidar

Zhenglan Bian, Chongde Huang, Dijun Chen, Jiaobo Peng, Min Gao, Zuoren Dong, Jiqiao Liu, Haiwen Cai, Ronghui Qu, and Shangqing Gong

Vol. 10, Issue 9, 091405 (2012)

High-power and widely tunable Tm-doped fiber laser at 2 \mu m

Chengzheng Guo, Deyuan Shen, Jingyu Long, and Fei Wang

Vol. 10, Issue 9, 091406 (2012)

Long distance transmission of SC-FDMA signals by directly-modulated OIL-VCSEL

Peng Guo, Cheng Zhang, Juhao Li, Weijian Yang, Devang Parekh, Connie J., Weiwei Hu, Anshi Xu, and Zhangyuan Chen

Vol. 10, Issue 9, 091407 (2012)

Self-polarized ytterbium-doped f iber laser

Yanjun Cao, Kegui Xia, Yao Yao, Ken-ichi Ueda, and Jianlang Li

Vol. 10, Issue 9, 091408 (2012)

Photoluminescence enhancement induced from silver nanoparticles in Tb3+-doped glass ceramics

Gang Bi, Li Wang, Wei Xiong, Kosi Ueno, Hiroaki Misawa, and Jianrong Qiu

Vol. 10, Issue 9, 092401 (2012)

Materials

Ef f icient 2.7-\mu m emission in Er3+-doped bismuth germanate glass pumped by 980-nm laser diode

Guoying Zhao, Ying Tian, Huiyan Fan, Junjie Zhang, and Lili Hu

Vol. 10, Issue 9, 091601 (2012)

Investigation of emission properties of Tm3+:Y2O3 transparent ceramic

Qing Yi, Taiju Tsuboi, Shengming Zhou, Yosuke Nakai, Hui Lin, and Hao Teng

Vol. 10, Issue 9, 091602 (2012)

Photoluminescence from Er3+ ion and SnO2 nanocrystal co-doped silica thin films

Xiaowei Zhang, Tao Lin, Xiaofan Jiang1, Jianfeng Liu, Ling Xu, and Kunji Chen

Vol. 10, Issue 9, 091603 (2012)

Nonlinear optics

Phase-sensitive reflection of squeezed vacuum field in optical cavity

Ke Di, Xudong Yu, Fengyu Cheng, and Jing Zhang

Vol. 10, Issue 9, 091901 (2012)

Design of ultrafast all-optical PolSK DMUX based on semiconductor optical amplifiers

Hassan Kaatuzian and Hamed Ahmadi

Vol. 10, Issue 9, 091902 (2012)

Optical devices

Design of all-optical temporal dif ferentiator using a Moire fiber grating

Qiong Liu, Qing Ye, Zhengqing Pan, Haiwen Cai, Ronghui Qu, and Zujie Fang

Vol. 10, Issue 9, 092301 (2012)

Optoelectronics

Fast response 2 \times 2 thermo-optic switch with polymer/silica hybrid waveguide

Yunfei Yan, Chuantao Zheng, Xiaoqiang Sun, Fei Wang, and Daming Zhang

Vol. 10, Issue 9, 092501 (2012)