Chinese Optics Letters

Year: 2013

<Volume: 11, Issue: 4>

22 Article(s)

About the Cover:

Diffraction and gratings

Fiber optics and optical communications

Wavelength-tunable light sources based on a self-seeding RSOA

Pei Yang, Shilin Xiao, Hanlin Feng, Meihua Bi, Jie Shi, and Zhao Zhou

Vol. 11, Issue 4, 040602 (2013)

KrF excimer laser-fabricated Bragg grating in optical microfiber made from pre-etched conventional photosensitive fiber

Zhengtong Wei, Nuan Jiang, Zhangqi Song, Xueliang Zhang, and Zhou Meng

Vol. 11, Issue 4, 040603 (2013)

Imaging systems

1D integral imaging based on parallax images' virtual reconstruction

Huan Deng, Qionghua Wang, Dahai Li, Chenggao Luo, and Chaochao Ji

Vol. 11, Issue 4, 041101 (2013)

Integrated optics

Design of compact bi-directional triplexer based on silicon nanowire waveguides

Wei Ling, Zhen Sheng, Chao Qiu, Hao Li, Aimin Wu, Xi Wang, Shichang Zou, and Fuwan Gan

Vol. 11, Issue 4, 041301 (2013)

Lasers and laser optics

Multi-channel DFB laser array fabricated by SAG with optimized epitaxy conditions

Can Zhang, Song Liang, Li Ma, Liangshun Han, and Hongliang Zhu

Vol. 11, Issue 4, 041401 (2013)

Residual stress near cracks of K9 glass under 1 064-nm nanosecond laser irradiation

Zhen Zhang, Hongjie Liu, Jin Huang, Xiaoyan Zhou, Xinlu Cheng, Xiaodong Jiang, Weidong Wu, and Wanguo Zheng

Vol. 11, Issue 4, 041402 (2013)

Ultrafast laser ablation size and recast adjustment in dielectrics based on electron dynamics control by pulse train shaping

Chuancai Xu, Lan Jiang, Ni Leng, Yanping Yuan, Pengjun Liu, Cong Wang, and Yongfeng Lu

Vol. 11, Issue 4, 041403 (2013)

Laser output of radial-slab solid-state laser

Zhaoshuo Tian, Hongling Cheng, Ping Xu, Xingbao Zhang, and Shiyou Fu

Vol. 11, Issue 4, 041404 (2013)

Effects of prism beam expander and slits on excimer laser linewidth narrowing module

Haibo Zhang, Zhijun Yuan, Jun Zhou, Yunrong Wei, and Qihong Lou

Vol. 11, Issue 4, 041405 (2013)

1 319-nm single-frequency output from dif fusion-bonded monolithic nonplanar Nd:YAG ring resonator with undoped end

Mingwei Gao, Yu Zhao, Luyan Zhang, Lei Wang, and Chunqing Gao

Vol. 11, Issue 4, 041406 (2013)

Short distributed feedback f iber laser with unidirectional output for sensing applications

Haifeng Qi, Zhiqiang Song, Gangding Peng, Shujuan Li, and Chang Wang

Vol. 11, Issue 4, 041407 (2013)

Large-aperture end-pumped Nd:YAG thin-disk laser directly cooled by liquid

Peilin Li, Qiang Liu, Xing Fu, and Mali Gong

Vol. 11, Issue 4, 041408 (2013)

Population inversion study of GaAs/AlGaAs three-quantum-well quantum cascade structures

Jinlong Liu, Xiaoli Zhang, Jian Wang, Yanwu Lv, and Suqing Duan

Vol. 11, Issue 4, 041409 (2013)

Materials

Nanocrystal-enhanced near-IR emission in the bismuth-doped chalcogenide glasses

Yinsheng Xu, Jiani Qi, Changgui Lin, Peiqing Zhang, and Shixun Dai

Vol. 11, Issue 4, 041601 (2013)

Investigation of the mechanism of upconversion luminescence in Er3+/Yb3+ co-doped Bi2Ti2O7 inverse opal

Dong Yan, Zhengwen Yang, Jiayan Liao, Hangjun Wu, Jianbei Qiu, Zhiguo Song, Dacheng Zhou, Yong Yang, and Zhaoyi Ying

Vol. 11, Issue 4, 041602 (2013)

Nonlinear optics

Coherent control of two-photon absorption of Pr3+ ion by shaped ultrashort laser pulses

Wenjing Cheng, Shian Zhang, Tianqing Jia, Jing Ma, Donghai Feng, and Zhenrong Sun

Vol. 11, Issue 4, 041903 (2013)

Optical devices

Experimental demonstration of 5-bit phase-shifted all-optical analog-to-digital converter

Yang Wang, Yujie Dou, and Hongming Zhang

Vol. 11, Issue 4, 042301 (2013)

Optics at Surfaces

Tunable plasmon resonance coupling in coaxial gold nanotube arrays

Haiqing Xu, Hongjian Li, and Gang Xiao

Vol. 11, Issue 4, 042401 (2013)