Chinese Optics Letters

Year: 2014

<Volume: 12, Issue: 1>

21 Article(s)

About the Cover:

Diffraction and Gratings

Phase imaging with rotating illumination

Haiyan Wang, Cheng Liu, Xingchen Pan, Jun Cheng, and Jianqiang Zhu

Vol. 12, Issue 1, 010501 (2014)

Fiber Optics and Optical Communications

Secure and noise-free holographic encryption with a quick-response code

Zhenbo Ren, Ping Su, Jianshe Ma, and Guofan Jin

Vol. 12, Issue 1, 010601 (2014)

Optical f iber sensor based on the short-range surface plasmon polariton mode

Xiaoyan Wang, Fang Liu, Ao Liu, Boyu Fan, Kaiyu Cui, Xue Feng, Wei Zhang, and Yidong Huang

Vol. 12, Issue 1, 010602 (2014)

Dispersion compensation properties of dual-concentric core photonic crystal fibers

Lihong Han, Liming Liu, Zhongyuan Yu, Huijie Zhao, Xin Song, Jinhong Mu, Xiu Wu, Junjie Long, and Xi Liu

Vol. 12, Issue 1, 010603 (2014)

160-Gb/s NRZ-DQPSK optical transmission system employing QC-LDPC code

Sha Li, Chongxiu Yu, Zhe Kang, Gerald Farrell, and Qiang Wu

Vol. 12, Issue 1, 010604 (2014)

Ultra-high-speed single red–green–blue light-emitting diode-based visible light communication system utilizing advanced modulation formats

Nan Chi, Yuanquan Wang, Yiguang Wang, Xingxing Huang, and Xiaoyuan Lu

Vol. 12, Issue 1, 010605 (2014)

Imaging Systems

Viewing angle-enhanced integral imaging system using three lens arrays

Wei Xie, Yazhou Wang, Huan Deng, and Qionghua Wang

Vol. 12, Issue 1, 011101 (2014)

Imaging through aberrating media by computational ghost imaging with incoherent light

Yinzuo Zhang, Jianhong Shi, Hu Li, and Guihua Zeng

Vol. 12, Issue 1, 011102 (2014)

Lasers and Laser Optics

Graphene Q-switched 0.9-μm Nd:La0.11Y0.89VO4 laser

Shuo Han, Xianlei Li, Honghao Xu, Yongguang Zhao, Haohai Yu, Huaijin Zhang, Yongzhong Wu, Zhengping Wang, Xiaopeng Hao, and Xinguang Xu

Vol. 12, Issue 1, 011401 (2014)

Analysis of optical axis variations in monolithic nonplanar ring laser

Tao Feng, Zhaoyang Jiao, Qiong Zhou, Mingying Sun, and Jianqiang Zhu

Vol. 12, Issue 1, 011402 (2014)

Optimal beam diameter for lateral optical forces on microspheres at a water-air interface

Mincheng Zhong, Xi Wang, Jinhua Zhou, Ziqiang Wang, and Yinmei Li

Vol. 12, Issue 1, 011403 (2014)

Materials

A strong green-emitting phosphor: K3Gd(PO4)2:Tb3+ for UV-excited white light-emitting-diodes

Tingming Jiang, Xue Yu, Xuhui Xu, Hongling Yu, Dacheng Zhou, and Jianbei Qiu

Vol. 12, Issue 1, 011601 (2014)

Optical Design and Fabrication

Innovative light-collecting module using prismatic array structures

Allen Jong, Cheng-Ming Chang, Chun-Han Chou, Chia-Min Lin, Shih-Min Chao, Kai-Cyuan Jhan, and Ming Cheng

Vol. 12, Issue 1, 012201 (2014)

Optical devices

An investigation on optical microfiber reflector with low reflectance

Yang Yu, Xueliang Zhang, Zhangqi Song, Zhengtong Wei, and Zhou Meng

Vol. 12, Issue 1, 012301 (2014)

Realization of high-performance blue organic light-emitting diodes using multi-emissive layers

Ju-An Yoon, You-Hyun Kim, Nam Ho, Chul Gyu, Song Eun, Young Kwan, Fu Rong, and Woo Young

Vol. 12, Issue 1, 012302 (2014)

A fast-response in-plane switching liquid crystal display with a protrusion structure

Yanfeng Li, Yubao Sun, and Yanli Zhao

Vol. 12, Issue 1, 012303 (2014)

Optics at Surfaces

Tuning the focusing spot of plasmonic nanolens by aspect ratio under linear polarization

Shuiyan Cao, Weixing Yu, Cheng Wang, and Yongqi Fu

Vol. 12, Issue 1, 012401 (2014)

Optoelectronics

Tunneling in submicron CMOS single-photon avalanche diodes

Mohammad Azim, Armin Amiri-Sani, and Mohammad Hamzeh

Vol. 12, Issue 1, 012501 (2014)

Scattering

Vision, Color, and Visual Optics

Estimation of tunneling effect caused by luminance non-uniformity in head-up displays

Vinod Karar and Smarajit Ghosh

Vol. 12, Issue 1, 013301 (2014)

X-ray Optics

A four-channel multilayer KB microscope for high-resolution 8-keV X-ray imaging in laser-plasma diagnostics

Shengzhen Yi, Baozhong Mu, Xin Wang, Jingtao Zhu, Li Jiang, Zhanshan Wang, and Pengfei He

Vol. 12, Issue 1, 013401 (2014)