Chinese Optics Letters

Year: 2014

<Volume: 12, Issue: 9>

24 Article(s)

About the Cover:

Diffraction and gratings

Shaping of focal field with controllable amplitude, phase, and polarization

Jingjing Hao, Zhongliang Yu, Zhaozhong Chen, Hao Chen, and Jianping Ding

Vol. 12, Issue 9, 090501 (2014)

Fiber optics and optical communications

Liquid refractive index sensor based on polymer fiber with micro-holes created by femtosecond laser

Wenchao Dong, Jue Wei, Xuehai Wang, Zhihui Kang, and Xiaofeng Xu

Vol. 12, Issue 9, 090601 (2014)

Sample indexed spatial orthogonal frequency division multiplexing

Pankil Butala, Hany Elgala, and Thomas D.

Vol. 12, Issue 9, 090602 (2014)

RZ-OOK to NRZ-OOK format conversion based on a single fiber Bragg grating

Hui Cao, Xuewen Shu, Javid Atai, Qian Dong, Jun Zuo, GuoJie Chen, and Yu Yu

Vol. 12, Issue 9, 090603 (2014)

Multi-hole plastic optical fiber force sensor based on femtosecond laser micromachining

Guoyu Tang, Jue Wei, Wei Zhou, Ruiqin Fan, Mingyu Wu, and Xiaofeng Xu

Vol. 12, Issue 9, 090604 (2014)

Supercontinuum generation in a standard single-mode fiber by a Q-switched Tm, Ho:YVO4 laser

Jiancun Ren, Renlai Zhou, Shuli Lou, Wenbo Hou, Youlun Ju, and Yuezhu Wang

Vol. 12, Issue 9, 090605 (2014)

Optical microfiber phase modulator directly driven with low-power light

Zhangqi Song, Yang Yu, Xueliang Zhang, Zhengtong Wei, and Zhou Meng

Vol. 12, Issue 9, 090606 (2014)

Imaging systems

Three-dimensional imaging interferometric synthetic aperture ladar

Zhilong Zhao, Jin Wu, Yuanyuan Su, Na Liang, and Hongcheng Duan

Vol. 12, Issue 9, 091101 (2014)

Lasers and laser optics

Narrowband optical parametric amplifier for efficient conversion of high-energy pulse with high beam quality

Huanhuan Li, Xiaolei Zhu, Xiuhuan Ma, Shiguang Li, Chongde Huang, Junxuan Zhang, and Weibiao Chen

Vol. 12, Issue 9, 091401 (2014)

Fabrication of widely tunable ridge waveguide DBR lasers for WDM-PON

Liangshun Han, Song Liang, Can Zhang, Liqiang Yu, Lingjuan Zhao, Hongliang Zhu, Baojun Wang, Chen Ji, and Wei Wang

Vol. 12, Issue 9, 091402 (2014)

High-power diode-pumped ytterbium-doped fiber laser at 1150 nm

Yu Miao, Hanwei Zhang, Hu Xiao, and Pu Zhou

Vol. 12, Issue 9, 091403 (2014)

Q-switched Er-doped fiber laser with low pumping threshold using graphene saturable absorber

R. Z., F. Ahmad, N. M., S. W., and H. Arof

Vol. 12, Issue 9, 091404 (2014)

Materials

Spectrum redshift effect of anatase TiO2 codoped with nitrogen and first transition elements

Yonghong Gu, Congzhong Cai, Qing Feng, and Yanhua Li

Vol. 12, Issue 9, 091602 (2014)

Optical devices

GaN-based p–i–n ultraviolet photodetectors with a thin p-type GaN layer on patterned sapphire substrates

Hongjuan Huang, Dawei Yan, Guosheng Wang, Feng Xie, Guofeng Yang, Shaoqing Xiao, and Xiaofeng Gu

Vol. 12, Issue 9, 092301 (2014)

Design and fabrication of optical power splitters with large port count

Liangliang Wang, Junming An, Jiashun Zhang, Yuanda Wu, Jianguang Li, Hongjie Wang, Yue Wang, Pan Pan, Fei Zhong, Qiang Zha, Xiaojie Yin, Xiongwei Hu, and Degang Zhao

Vol. 12, Issue 9, 092302 (2014)

Optics at Surfaces

Highly enhanced broadband infrared absorption of germanium by multi-layer plasmonic nano-antenna

Xiaolan Zhong, Ju Liu, and Zhiyuan Li

Vol. 12, Issue 9, 092401 (2014)

Graded-index ridge surface plasmon polaritons waveguide

Chunwei Ye, Yumin Liu, Jie Wang, Hongbo Lv, and Zhongyuan Yu

Vol. 12, Issue 9, 092402 (2014)

Quantum Optics

Cavity linewidth narrowing by means of electromagnetically induced transparency in Rb with a longitudinal magnetic field

Haonan Chen, Kang Ying, Yafan Duan, Yueping Niu, and Shangqing Gong

Vol. 12, Issue 9, 092701 (2014)

Scattering

Calculation and analysis of Mueller matrix in light scattering detection

Keding Yan, Shouyu Wang, Shu Jiang, Liang Xue, Yuanyuan Song, Zhengang Yan, and Zhenhua Li

Vol. 12, Issue 9, 092901 (2014)

Using fence pulses to suppress stimulated Raman scattering effect in laser–plasma interaction

Yuliang Zhou, Zhan Sui, Yuanchao Geng, Lixin Xu, and Hai Ming

Vol. 12, Issue 9, 092902 (2014)

Spectroscopy

Equilibrium between NO3- and NO2- in KNO3–NaNO2 melts: a Raman spectra study

Xianwei Hu, Zongxin Yu, Bingliang Gao, Zhongning Shi, Jiangyu Yu, and Zhaowen Wang

Vol. 12, Issue 9, 093001 (2014)

Thin films

X-ray Optics

Multi-energy four-channel Kirkpatrick–Baez microscope for X-ray imaging diagnostics at the Shenguang-II laser facility

Shengzhen Yi, Baozhong Mu, Xin Wang, Li Jiang, Jingtao Zhu, Zhanshan Wang, Pengfei He, Zhiheng Fang, Wei Wang, and Sizu Fu

Vol. 12, Issue 9, 093401 (2014)