Chinese Optics Letters

Year: 2015

<Volume: 13, Issue: 10>

21 Article(s)

About the Cover:

Atomic and Molecular Physics

Observation of 1S0-3P0 transition of bosonic strontium in the Lamb-Dicke regime

Qinfang Xu, Hui Liu, Benquan Lu, Yebing Wang, Mojuan Yin, Dehuan Kong, Jie Ren, Xiao Tian, and Hong Chang

Vol. 13, Issue 10, 100201 (2015)

Detectors

Quantum efficiency decay mechanism of NEA GaN photocathode: A first-principles research

Yang Shen, Liang Chen, Shuqin Zhang, and Yunsheng Qian

Vol. 13, Issue 10, 100401 (2015)

Diffraction and Gratings

Symmetrical short-period and high signal-to-noise ratio heterodyne grating interferometer

Cunbao Lin, Shuhua Yan, Zhiguang Du, Guochao Wang, and Chunhua Wei

Vol. 13, Issue 10, 100501 (2015)

Free-space optical data links based on coaxial sidelobe-modified optical vortices

Meng Zhang, Ping Jia, Yuru Li, Ting Lei, Zhaohui Li, and Xiaocong Yuan

Vol. 13, Issue 10, 100502 (2015)

Fiber Optics and Optical Communications

Novel distributed passive vehicle tracking technology using phase sensitive optical time domain reflectometer

Zhaoyong Wang, Zhengqing Pan, Qing Ye, Bin Lu, Zujie Fang, Haiwen Cai, and Ronghui Qu

Vol. 13, Issue 10, 100603 (2015)

Improved modulation format identification based on Stokes parameters using combination of fuzzy c-means and hierarchical clustering in coherent optical communication system

Longxue Cheng, Lixia Xi, Donghe Zhao, Xianfeng Tang, Wenbo Zhang, and Xiaoguang Zhang

Vol. 13, Issue 10, 100604 (2015)

Fourier Optics and Signal Processing

Digital holographic shape measurement using Fizeau microscopy

D. G. Abdelsalam, Junwei Min, Daesuk Kim, and Baoli Yao

Vol. 13, Issue 10, 100701 (2015)

Imaging Systems

Photoacoustic microscopy by scanning mirror-based synthetic aperture focusing technique

De Cai, Zhongfei Li, and Sung-Liang Chen

Vol. 13, Issue 10, 101101 (2015)

Instrumentation, measurement, and metrology

Beam combination setup for dual-frequency laser with orthogonal linear polarization

Haijin Fu, Jiubin Tan, Pengcheng Hu, and Zhigang Fan

Vol. 13, Issue 10, 101201 (2015)

Integrated Optics

Large-mode-volume transverse-electric-polarized distributed feedback cavity on silicon-on-insulator

Xiangjie Zhao, Yong Zhang, Cheng Zeng, Danping Li, Ge Gao, Qinzhong Huang, Yi Wang, Jinzhong Yu, and Jinsong Xia

Vol. 13, Issue 10, 101301 (2015)

Lasers and Laser Optics

Observation of wave-breaking-free square pulses in a fiber ring laser

Tonghui Liu, Dongfang Jia, Ying Liu, Zhaoying Wang, and Tianxin Yang

Vol. 13, Issue 10, 101401 (2015)

Diode-pumped electro-optical cavity-dumped Tm:YAP laser at 1996.9 nm

Baoquan Yao, Xiaolei Li, Hongwei Shi, Tongyu Dai, Zheng Cui, Chuanpeng Qian, Youlun Ju, and Yuezhu Wang

Vol. 13, Issue 10, 101402 (2015)

Materials

Polarization insensitivity in square split-ring resonators with asymmetrical arm widths

Qiannan Wu, Feng Lan, YaXin Zhang, HongXin Zeng, Ziqiang Yang, and Xi Gao

Vol. 13, Issue 10, 101601 (2015)

Monochromic orange emission of Pr3+ ions in phosphate glass

Weichuan Gao, Yu Tong, Yunxia Yang, and Guorong Chen

Vol. 13, Issue 10, 101602 (2015)

Medical optics and biotechnology

Model of Raman–Nath acousto-optic diffraction

Cuncheng Weng and Xiaoman Zhang

Vol. 13, Issue 10, 101701 (2015)

Optics at Surfaces

Silver hierarchical structures grown on microstructured silicon in chip for microfluidic integrated catalyst and SERS detector

Zhaoxu Yan, Chunhao Li, Yang Luo, Jihong Zhao, Hai Yang, Prabhat Verma, and Satoshi Kawata

Vol. 13, Issue 10, 102401 (2015)

Scattering

Thin films

Role of oxygen defects in inducing the blue photoluminescence of zinc oxide films deposited by magnetron sputtering

Kun Chen, Huanfeng Zhu, Xinyu Yi, Shuai Cheng, Jing Li, Songyou Wang, Ming Lu, Min Xu, Li Ma, and Lei Lü

Vol. 13, Issue 10, 103101 (2015)