Chinese Optics Letters

Year: 2015

<Volume: 13, Issue: 11>

19 Article(s)

About the Cover:

Atomic and Molecular Physics

Space-adjustable dark magneto-optical trap for efficient production of heteronuclear molecules

Zhujun Zhang, Zhonghua Ji, Zhonghao Li, Jinpeng Yuan, Yanting Zhao, Liantuan Xiao, and Suotang Jia

Vol. 13, Issue 11, 110201 (2015)

Concave grating miniature spectrometer with an expanded spectral band by using two entrance slits

Qian Zhou, Jinchao Pang, Xinghui Li, Kai Ni, and Rui Tian

Vol. 13, Issue 11, 110501 (2015)

Bidirectional erbium-doped fiber amplifiers used in joint frequency and time transfer based on wavelength-division multiplexing technology

Qin Liu, Wei Chen, Dan Xu, Nan Cheng, Fei Yang, Youzhen Gui, Haiwen Cai, and Shensheng Han

Vol. 13, Issue 11, 110601 (2015)

Adaptive digital backward propagation based on variance of intensity noise

Lin Jiang, Lianshan Yan, Zhiyu Chen, Anlin Yi, Yan Pan, Wei Pan, Bin Luo, and Guifang Li

Vol. 13, Issue 11, 110602 (2015)

Full-color and less-speckled modified Gerchberg–Saxton algorithm computer-generated hologram floating in a dual-parabolic projection system

Chien-Yu Chen, Hsuan-Ting Chang, Tsung-Jan Chang, and Chih-Hao Chuang

Vol. 13, Issue 11, 110901 (2015)

Optical design for Antarctic Bright Star Survey Telescope

Zhengyang Li, Haipin Lu, and Xiangyan Yuan

Vol. 13, Issue 11, 111101 (2015)

Hollow-waveguide-based carbon dioxide sensor for capnography

Bo Xiong, Zhenhui Du, Lin Liu, Zheyuan Zhang, Jinyi Li, and Qiling Cai

Vol. 13, Issue 11, 111201 (2015)

Compact, integrated PLZT optical switch array

Guohua Hu, Zhipeng Qi, Binfeng Yun, Ruohu Zhang, and Yiping Cui

Vol. 13, Issue 11, 111301 (2015)

Highly sensitive and homogeneous SERS substrate fabricated by a femtosecond laser combined with dewetting

Xudong Tan, Lan Jiang, Jie Hu, Pengjun Liu, Andong Wang, and Yong Lu

Vol. 13, Issue 11, 111401 (2015)

Nanosecond high-pulse energy 1.57  μm KTA optical parametric amplifier with time delay

Huanhuan Li, Xiaolei Zhu, Xiuhuan Ma, Shiguang Li, and Weibiao Chen

Vol. 13, Issue 11, 111402 (2015)

Diode-pumped tunable single-longitudinal-mode Tm, Ho:YAG twisted-mode laser

Youlun Ju, Wei Liu, Baoquan Yao, Tongyu Dai, Jing Wu, Jinhe Yuan, Ji Wang, Xiaoming Duan, and Yuezhu Wang

Vol. 13, Issue 11, 111403 (2015)

Stable seeder-injected Nd:YAG pulsed laser using a RbTiOPO4 phase modulator

Junxuan Zhang, Xiaolei Zhu, Xiuhua Ma, Huaguo Zang, Shiguang Li, Suyong Yin, and Weibiao Chen

Vol. 13, Issue 11, 111404 (2015)

Frequency difference lock-in phenomenon’s weakening by transverse magnetic field in Y-shaped cavity dual-frequency laser

Guangzong Xiao, Bin Zhang, Zhiguo Wang, Yangying Fu, and Mengfan Gong

Vol. 13, Issue 11, 111405 (2015)

Sideband-controllable soliton pulse with bismuth-based erbium-doped fiber

S. J. Tan, Z. C. Tiu, S. W. Harun, and H. Ahmad

Vol. 13, Issue 11, 111406 (2015)

Optical devices

Imaging of nerve injury with HSP27 antibody-functionalized photoacoustic nanoprobes

Hongjiang Chen, Zhongjiang Chen, Jankun Xu, and Jun Hu

Vol. 13, Issue 11, 111701 (2015)

In vivo imaging of mice auricle vessels using adaptive optical confocal fluorescence microscope

Yi He, Zhibin Wang, Yuanyuan Wang, Ling Wei, Xiqi Li, Jinsheng Yang, Guohua Shi, and Yudong Zhang

Vol. 13, Issue 11, 111702 (2015)

Determination of the focused beam waist of lasers with weak measurements

Linguo Xie, Xiaodong Qiu, Jiangdong Qiu, Zhiyou Zhang, Jinglei Du, and Fuhua Gao

Vol. 13, Issue 11, 112401 (2015)

Spectral properties of entangled photon pairs generated via quasi-phased-matched spontaneous parametric down-conversion

Maopeng Xia, Jianjun Li, Youbo Hu, Wenyang Sheng, Dongyang Gao, Weiwei Pang, and Xiaobing Zheng

Vol. 13, Issue 11, 113001 (2015)

Long plasma channels and high-voltage discharges induced by strong picosecond laser pulses

Hua Yang, Xiaosong Tang, Xingwei Zhang, Li Zhang, Fuli Tan, Jianheng Zhao, and Chengwei Sun

Vol. 13, Issue 11, 113201 (2015)