Chinese Optics Letters

Year: 2015

<Volume: 13, Issue: 12>

20 Article(s)

About the Cover:

Atmospheric Optics and Oceanic Optics

Second generation solar adaptive optics for 1-m New Vacuum Solar Telescope at the Fuxian Solar Observatory

Changhui Rao, Lei Zhu, Xuejun Rao, Lanqiang Zhang, Hua Bao, Lin Kong, Youming Guo, Xue’an Ma, Mei Li, Cheng Wang, Xiaojun Zhang, Xinlong Fan, Donghong Chen, Zhongyi Feng, Xiaoyun Wang, Naiting Gu, and Zhiyong Wang

Vol. 13, Issue 12, 120101 (2015)

Detectors

Tunable terahertz filter based on alternative liquid crystal layers and metallic slats

Shijun Ge, Jiachen Liu, Peng Chen, Wei Hu, and Yanqing Lu

Vol. 13, Issue 12, 120401 (2015)

Diffraction and Gratings

Filament diameter measurement system based on dual diffraction

Songtao Yang, Bo Chen, Bin Lin, and Xiangqun Cao

Vol. 13, Issue 12, 120501 (2015)

Fiber Optics and Optical Communications

Fabrication and sensing characteristics of intrinsic Fabry–Perot interferometers in fiber tapers

Xiaobei Zhang, Jiabao Xiong, Fan Gu, Jinlong Li, Wenyuan Wang, Fufei Pang, and Tingyun Wang

Vol. 13, Issue 12, 120602 (2015)

Geometric Optics

Multiple-object Shack–Hartmann wavefront sensor design for a wide field of view on the retina

Lebao Yang, Lifa Hu, Dayu Li, Zhaoliang Cao, Quanquan Mu, Ji Ma, and Li Xuan

Vol. 13, Issue 12, 120801 (2015)

Instrumentation, measurement, and metrology

Microstructure measurement based on frequency-shift feedback in a-cut Nd:YVO4 laser

Weiping Wang, Yidong Tan, Shulian Zhang, and Yan Li

Vol. 13, Issue 12, 121201 (2015)

Lasers and Laser Optics

Ultrafast laser system based on noncollinear optical parametric amplification for laser spectroscopy

Dongjia Han, Yanyan Li, Juan Du, Kun Wang, Yongfang Li, Tomohiro Miyatake, Hitoshi Tamiaki, Takayoshi Kobayashi, and Yuxin Leng

Vol. 13, Issue 12, 121401 (2015)

High-power, high-energy Ho:YAG oscillator pumped by a Tm-doped fiber laser

Encai Ji, Qiang Liu, Zhenyue Hu, Ping Yan, and Mali Gong

Vol. 13, Issue 12, 121402 (2015)

Maglev rotating disk laser

Xiahui Han and Jianlang Li

Vol. 13, Issue 12, 121403 (2015)

Machine Vision

Two-dimensional vision measurement approach based on local sub-plane mapping

Fuqiang Zhou, Xinghua Chai, Tao Ye, and Xin Chen

Vol. 13, Issue 12, 121501 (2015)

Materials

Phase-selective fluorescence of doped Ge2Sb2Te5 phase-change memory thin films

Ke Zhang, Jincheng Lin, and Yang Wang

Vol. 13, Issue 12, 121601 (2015)

Geometric optics interpretation for rainbow scattering of a chiral sphere

Zhensen Wu, Qingchao Shang, Tan Qu, Zhengjun Li, and Lu Bai

Vol. 13, Issue 12, 121602 (2015)

Nonlinear Optics

Intensity modulation of light by light in a periodically poled MgO-doped lithium niobate crystal

Ping Hu, Guangzhen Li, Juan Huo, Yuanlin Zheng, and Xianfeng Chen

Vol. 13, Issue 12, 121902 (2015)

Efficient generation of collimated frequency upconversion blue light in rubidium vapor

Rui Cao, Baodong Gai, Jie Yang, Tong Liu, Jinbo Liu, Shu Hu, Jingwei Guo, Yannan Tan, Shan He, Wanfa Liu, Hongxing Cai, and Xihe Zhang

Vol. 13, Issue 12, 121903 (2015)

Optical devices

Linear variable filters fabricated by ion beam etching with triangle-shaped mask and normal film coating technique

Bin Sheng, Peng Chen, Chunxian Tao, Ruijin Hong, Yuanshen Huang, and Dawei Zhang

Vol. 13, Issue 12, 122301 (2015)

Quantum optics

Distribution of a modulated squeezed state over a lossy channel

Shuhong Hao, Xiaowei Deng, Qiang Zhang, and Xiaolong Su

Vol. 13, Issue 12, 122701 (2015)

Thin films

Using lead germanium telluride as a high-index coating material in the mid-wavelength infrared narrow bandpass filters

Ping Xie, Bin Li, Suying Zhang, and Dingquan Liu

Vol. 13, Issue 12, 123101 (2015)

Ultrafast Optics

Bragg reflection in a quantum periodic structure

Yueyue Chen, Xunli Feng, Zhizhan Xu, and Chengpu Liu

Vol. 13, Issue 12, 123201 (2015)