Chinese Optics Letters

Year: 2015

<Volume: 13, Issue: 5>

20 Article(s)

About the Cover:

Atomic and Molecular Physics

Ultrafast gain dynamics in N2+ lasing from highly excited vibrational states pumped by circularly polarized femtosecond laser pulses

Kaixuan Zhai, Ziting Li, Hongqiang Xie, Chenrui Jing, Guihua Li, Bin Zeng, Wei Chu, Jielei Ni, Jinping Yao, and Ya Cheng

Vol. 13, Issue 5, 050201 (2015)

Selection of odd or even harmonics by a multi-color laser field with macroscopic phase-matching

Jiaming Jiang, Pengfei Wei, Zhinan Zeng, Xiaolong Yuan, Yinghui Zheng, Xiaochun Ge, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

Vol. 13, Issue 5, 050202 (2015)

Diffraction and Gratings

Design of two-dimensional apodized grating couplers with Gaussian diffractive mode

Hua Wu, Chong Li, Qiaoli Liu, Bai Liu, Jian Dong, Lei Shi, and Xia Guo

Vol. 13, Issue 5, 050501 (2015)

Fiber Optics and Optical Communications

Tunable negative coefficient microwave photonic filter based on a polarization modulator and a polarization beam interferometer

Yanbing Jin, Erwin H. W. Chan, Xinhuan Feng, Xudong Wang, and Bai-ou Guan

Vol. 13, Issue 5, 050601 (2015)

Magnetostrictive composite material-based polarimetric heterodyning fiber-grating laser miniature magnetic field sensor

Wei He, Linghao Cheng, Qiang Yuan, Yizhi Liang, Long Jin, and Bai-Ou Guan

Vol. 13, Issue 5, 050602 (2015)

Hybrid fiber interferometer for simultaneous measurement of displacement and temperature

Fei Meng, Zhongbao Qin, Qiangzhou Rong, Hao Sun, Jiacheng Li, Zaihang Yang, Manli Hu, and Honggao Geng

Vol. 13, Issue 5, 050603 (2015)

Image processing

Performance analysis of space-shift keying over negative-exponential and log-normal FSO channels

Mohamed Abaza, Raed Mesleh, Ali Mansour, and el-Hadi Aggoune

Vol. 13, Issue 5, 051001 (2015)

Imaging Systems

Instrumentation, measurement, and metrology

Novel calibration optical path of cryogenic radiometer

Weiwei Pang, Xiaobing Zheng, Jianjun Li, Xueshun Shi, Haoyu Wu, Maopeng Xia, Dongyang Gao, Jianmin Shi, Tao Qi, and Qing Kang

Vol. 13, Issue 5, 051201 (2015)

Integrated Optics

Compact grating displacement measurement system with a 3 × 3 coupler

Chunhua Wei, Shuhua Yan, Cunbao Lin, Zhiguang Du, and Guochao Wang

Vol. 13, Issue 5, 051301 (2015)

Lasers and Laser Optics

Modulated bandwidth enhancement in an amplified feedback laser

Liqiang Yu, Lu Guo, Dan Lu, Chen Ji, Hao Wang, and Lingjuan Zhao

Vol. 13, Issue 5, 051401 (2015)

High power red laser generation by second harmonic generation with GTR-KTP crystal

Baitao Zhang, Jian Ning, Zhaowei Wang, Kezhen Han, and Jingliang He

Vol. 13, Issue 5, 051402 (2015)

Resonant ablation rules of femtosecond laser on Pr–Nd doped silicate glass

Zhi Luo, Ji’an Duan, Cong Wang, Xiaoyan Sun, and Kai Yin

Vol. 13, Issue 5, 051403 (2015)

Fabrication and properties of tape-casting transparent Ho:Y3Al5O12 ceramic

Wenchao Wang, Fei Tang, Xuanyi Yuan, Chaoyang Ma, Wang Guo, and Yongge Cao

Vol. 13, Issue 5, 051404 (2015)

Materials

Actively tunable metamaterial resonators based on colossal magnetoresistance in the infrared regime

Cheng Wang, Changchun Yan, Jiebing Tian, Ying Han, Rongyuan Zou, Dongdong Li, and Daohua Zhang

Vol. 13, Issue 5, 051601 (2015)

Spectral properties and laser performance of Nd:Lu3Al5O12 ceramic

Shuqi Qiao, Yang Zhang, Xiangchun Shi, Benxue Jiang, Long Zhang, Xiaojin Cheng, Lei Li, Jianlei Wang, and Luo Gui

Vol. 13, Issue 5, 051602 (2015)

Structure and up-conversion luminescence of Pr3+/Yb3+ co-doped CaNb2O6 thin films by pulsed laser deposition

Yinzhen Wang, Pingping Duan, Ning Li, Juqing Di, Liaolin Zhang, Junyong Deng, Xuwei Sun, Benli Chu, and Qinyu He

Vol. 13, Issue 5, 051603 (2015)

Medical optics and biotechnology

OPTICAL DATA STORAGE

Super-long longitudinal magnetization needle generated by focusing an azimuthally polarized and phase-modulated beam

Wangzi Ma, Dawei Zhang, Linwei Zhu, and Jiannong Chen

Vol. 13, Issue 5, 052101 (2015)

Optics at Surfaces

Variation of coating transmission under intense laser irradiation

Zhiwu Zhu, Feng Shi, Xiangai Cheng, Chao Shen, Wen Wan, and Ye Tian

Vol. 13, Issue 5, 052401 (2015)