Chinese Optics Letters

Year: 2016

<Volume: 14, Issue: 10>

19 Article(s)

About the Cover:

Atmospheric Optics and Oceanic Optics

First light on an adaptive optics system using a non-modulation pyramid wavefront sensor for a 1.8  m telescope

Shengqian Wang, Kai Wei, Wenjia Zheng, and Changhui Rao

Vol. 14, Issue 10, 100101 (2016)

Prototype of solar ground layer adaptive optics at the 1  m New Vacuum Solar Telescope

Lin Kong, Lanqiang Zhang, Lei Zhu, Hua Bao, Youming Guo, Xuejun Rao, Libo Zhong, and Changhui Rao

Vol. 14, Issue 10, 100102 (2016)

Diffraction and Gratings

Low-cost method of fabricating large-aperture, high efficiency, Fresnel diffractive membrane optic using a modified moiré technique

Jian Zhang, Mengjuan Li, Ganghua Yin, Jianchao Jiao, Zhengkun Liu, Xiangdong Xu, and Shaojun Fu

Vol. 14, Issue 10, 100501 (2016)

Fiber Optics and Optical Communications

Carrier phase estimation scheme for faster-than-Nyquist optical coherent communication systems

Chengcheng Li, Dongwei Pan, Yiqiao Feng, Jiachuan Lin, Lixia Xi, Xianfeng Tang, Wenbo Zhang, and Xiaoguang Zhang

Vol. 14, Issue 10, 100601 (2016)

Raman scattering enhancement characteristic of NbCl5- and Nb2O5-doped silica fibers

Pengxiang Yang, Zhenyi Chen, Na Chen, Shupeng Liu, Bo Lu, and Tingyun Wang

Vol. 14, Issue 10, 100602 (2016)

All-fiber electro-optic modulator based on D-shaped twin-core fiber

Jianshuai Wang, Li Pei, Sijun Weng, Liangying Wu, Tigang Ning, and Jing Li

Vol. 14, Issue 10, 100603 (2016)

Crosstalk-aware RCSA for spatial division multiplexing enabled elastic optical networks with multi-core fibers

Ruijie Zhu, Yongli Zhao, Hui Yang, Haoran Chen, Jie Zhang, and Jason P. Jue

Vol. 14, Issue 10, 100604 (2016)

Geometric Optics

Holography

Generation of edge-preserved noise-added phase-only hologram

P. W. M. Tsang, Y. T. Chow, and T.-C. Poon

Vol. 14, Issue 10, 100901 (2016)

Imaging Systems

Practical millimeter-wave holographic imaging system with good robustness

Yukun Zhu, Minghui Yang, Liang Wu, Yun Sun, and Xiaowei Sun

Vol. 14, Issue 10, 101101 (2016)

Optical readout method based on time-discrete modulation for micro-cantilever array sensing

Xuhong Chu, Liquan Dong, Yuejin Zhao, Xiaomei Yu, and Yun Feng

Vol. 14, Issue 10, 101102 (2016)

Power efficiency of time-stretch imaging system by using parallel interleaving detection

Mengxuan Lv, Bo Dai, Songchao Yin, Dawei Zhang, and Xu Wang

Vol. 14, Issue 10, 101103 (2016)

Integrated Optics

Analysis of an integrated tunable spectrometer for the short to mid-infrared range based on a ring resonator

Jie Huang, Junbo Yang, Hailiang Zhang, Hongqing Wang, Wenjun Wu, DingBo Chen, and Shengli Chang

Vol. 14, Issue 10, 101301 (2016)

Lasers and Laser Optics

Study on the sensitivity of optical cavity length to light power fluctuation

Wen Qi, Yanyi Jiang, Xueyan Li, Li Jin, Zhiyi Bi, and Longsheng Ma

Vol. 14, Issue 10, 101401 (2016)

Characterization of electromagnetic pulses via arrays on ShenGuang-III laser facility laser

Ming Yang, Tingshuai Li, Chuanke Wang, Jinwen Yang, Weiming Yang, Tao Yi, Shenye Liu, Shaoen Jiang, and Yongkun Ding

Vol. 14, Issue 10, 101402 (2016)

Optical devices

Indoor multi-robot intelligent coordination based on omni-directional visible light communication

Zhitong Huang, Cao Yan, Ke Wu, and Yuefeng Ji

Vol. 14, Issue 10, 102301 (2016)

Design of a concise and dual-band tunable metamaterial absorber

Zongzhe Li, Chunya Luo, Gang Yao, Jin Yue, Jie Ji, Jianquan Yao, and Furi Ling

Vol. 14, Issue 10, 102303 (2016)

Coverage of coherent output states in parallel-coupled dual-racetrack microresonators

Wei Jiang and Yating Zhou

Vol. 14, Issue 10, 102304 (2016)