Chinese Optics Letters

Year: 2016

<Volume: 14, Issue: 11>

24 Article(s)

About the Cover:

Atomic and Molecular Physics

Control of molecular excitation during the plasma generation of a femtosecond laser pulse

Quanjun Wang, Yanghua Zhang, Zhenhao Wang, Jingjie Ding, Zuoye Liu, and Bitao Hu

Vol. 14, Issue 11, 110201 (2016)

Diffraction and Gratings

Experimental demonstration of twisted light’s diffraction theory based on digital spiral imaging

Wuhong Zhang, Ziwen Wu, Jikang Wang, and Lixiang Chen

Vol. 14, Issue 11, 110501 (2016)

Fiber Optics and Optical Communications

Decision-free radius-directed Kalman filter for universal polarization demultiplexing of square M-QAM and hybrid QAM signals

Yanfu Yang, Qun Zhang, Yong Yao, Guoliang Cao, Kangping Zhong, Xian Zhou, Alan Pak Tao Lau, and Chao Lu

Vol. 14, Issue 11, 110601 (2016)

High order modulation format identification based on compressed sensing in optical fiber communication system

Bingxiang Hui, Xianfeng Tang, Na Gao, Wenbo Zhang, and Xiaoguang Zhang

Vol. 14, Issue 11, 110602 (2016)

High sensitivity side-hole fiber magnetic field sensor based on surface plasmon resonance

Sijun Weng, Li Pei, Jianshuai Wang, Tigang Ning, and Jing Li

Vol. 14, Issue 11, 110603 (2016)

Circularly polarizing fibers with a triple-lobe stress region

Yueyu Xiao, Jinkui Yan, Lei Peng, and Mingjue Tang

Vol. 14, Issue 11, 110606 (2016)

Free-space optical communication using patterned modulation and bucket detection

Tianyi Mao, Qian Chen, Weiji He, Yunhao Zou, Huidong Dai, and Guohua Gu

Vol. 14, Issue 11, 110607 (2016)

Inter-satellite range-finding method with high precision and large range based on optoelectronic resonance

Bin Chen, Jinlong Yu, Ju Wang, Tianyu Li, Wenrui Wang, Yang Yu, and Tianyuan Xie

Vol. 14, Issue 11, 110608 (2016)

Fourier Optics and Signal Processing

Compact optoelectronic oscillator based on a Fabry–Perot resonant electro-optic modulator

Jian Dai, Yitang Dai, Feifei Yin, Yue Zhou, Jianqiang Li, Yuting Fan, and Kun Xu

Vol. 14, Issue 11, 110701 (2016)

Imaging Systems

Three-dimensional imaging lidar system based on high speed pseudorandom modulation and photon counting

Yufei Zhang, Yan He, Fang Yang, Yuan Luo, and Weibiao Chen

Vol. 14, Issue 11, 111101 (2016)

3D imaging by two-color Ewald spheres with optical lasers

Jian Zhang, Jiadong Fan, Jianhua Zhang, Qingjie Huang, and Huaidong Jiang

Vol. 14, Issue 11, 111102 (2016)

Coprime-frequencied sinusoidal modulation for improving the speed of computational ghost imaging with a spatial light modulator

Quan Li, Zhentao Duan, Huizu Lin, Shaobo Gao, Shuai Sun, and Weitao Liu

Vol. 14, Issue 11, 111103 (2016)

Instrumentation, measurement, and metrology

Lasers and Laser Optics

1.88  μm, Ba(NO3)2-based Raman laser pumped by a potassium-titanyl-phosphate-based optical parametric oscillator laser

Junchi Chen, Xiao Zou, Yujie Peng, Hongpeng Su, and Yuxin Leng

Vol. 14, Issue 11, 111401 (2016)

Low threshold high stability passively mode-locked laser performance of a disordered crystal: Nd3+:Gd0.5Y2.5Al5O12

Chao Feng, Zhaojun Liu, Zhenhua Cong, Xiaodong Xu, Jun Xu, Han Rao, Fen Bai, Ping Li, 青圃 王, and Jiaxiong Fang

Vol. 14, Issue 11, 111402 (2016)

Three-dimensional catadioptric vision sensor using omnidirectional dot matrix projection

Fuqiang Zhou, Xin Chen, Haishu Tan, and Xinghua Chai

Vol. 14, Issue 11, 111403 (2016)

Materials

Temperature-dependent optical response of phase-only nematic liquid crystal on silicon devices

Zichen Zhang, Huan Xu, Haining Yang, Zheng You, and D. P. Chu

Vol. 14, Issue 11, 111601 (2016)

Optical devices

Multi-color-emitting quantum dot-based white LEDs

Xiaoqin Gao, Jian Dang, Liang Wu, Bin Sheng, Jiayu Zhang, and Zaichen Zhang

Vol. 14, Issue 11, 112301 (2016)

Tunable, ultra-narrow-band optical filter based on a whispering gallery mode hybrid-microsphere

Hongdan Wan, Hongye Li, Haohan Zhu, Ji Xu, Yunqing Lu, and Jin Wang

Vol. 14, Issue 11, 112302 (2016)

Slim OFRS based on a grating input coupler and a microprism sensing surface

Ping Ma, Xuecheng Cui, Jun Zheng, Pinchun Kang, and 志成 叶

Vol. 14, Issue 11, 112303 (2016)

Scattering

Research on the fractal model and calibration of the aerosol mass concentration measurement based on the particle group light scattering

Fang Gu, Yi Liu, Jiahong Zhang, Yunyun Chen, and Fengping Cui

Vol. 14, Issue 11, 112901 (2016)

Thin films

Regulation of the magnetic behavior by adjusting oxygen stoichiometry in ZrOx film

Huanfeng Zhu, Jing Li, Kun Chen, Xinyu Yi, Shuai Cheng, Yafei Yuan, and Fuxi Gan

Vol. 14, Issue 11, 113101 (2016)