Chinese Optics Letters

Year: 2017

<Volume: 15, Issue: 11>

21 Article(s)

About the Cover:

Research Articles

Atomic and Molecular Physics

Characterizing carrier envelope phase of an isolated attosecond pulse with annular photoionization momentum spectra

Meng Li, Guizhong Zhang, Tianqi Zhao, Xin Ding, and Jian Yao

Vol. 15, Issue 11, 110201 (2017)

Diffraction and gratings

Application of metal nanoparticles/porous silicon diffraction grating in rhodamine 6 G fluorescence signal enhancement

Jiajia Wang, Zhenhong Jia, Changwu Lv, and Yanyu Li

Vol. 15, Issue 11, 110501 (2017)

Fiber optics and optical communications

Performance study of optical triangular-shaped pulse generation with full duty cycle

Ze Hao, Jing Li, Chuangye Wang, and Jin Yuan

Vol. 15, Issue 11, 110601 (2017)

High OSNR and simple configuration dual-wavelength fiber laser with wide tunability in S+C+L band

Ting Feng, Mingming Wang, Dongliang Ding, and X. Steve Yao

Vol. 15, Issue 11, 110602 (2017)

Cascaded fiber Sagnac loop-based microwave photonic multiband bandpass filter with a selectable passband frequency

Jun Gu, Fei Wang, Youxi Lu, Mengmeng Peng, Lun Shi, and Chang-hee Lee

Vol. 15, Issue 11, 110603 (2017)

Theoretical study of stimulated Raman scattering in long tapered fiber amplifier

Chen Shi, Xiaolin Wang, Pu Zhou, and Xiaojun Xu

Vol. 15, Issue 11, 110605 (2017)

Imaging systems

Comparison study of photoacoustic and ultrasound spectrum analysis in osteoporosis detection

Weizhen He, Yunhao Zhu, Ting Feng, Jie Yuan, Qian Cheng, Guan Xu, and Xueding Wang

Vol. 15, Issue 11, 111101 (2017)

Instrumentation, measurement, and metrology

Encoding method of CGH for highly accurate optical measurement based on non-maxima suppression

Xisheng Xiao, Qinghua Yu, Zhentao Zhu, Kai Hu, and Guilin Chen

Vol. 15, Issue 11, 111201 (2017)

Normalized point source sensitivity analysis in GSSM prototype

Qichang An, Jingxu Zhang, Fei Yang, and Hongchao Zhao

Vol. 15, Issue 11, 111202 (2017)

3D shape reconstruction of parabolic trough collector from gradient data based on slope stitching approach

Yinlong Hou, Lin Li, Shanshan Wang, and Qiudong Zhu

Vol. 15, Issue 11, 111203 (2017)

Lasers and laser optics

Population inversion in sodium D2 transition based on sodium-ethane excimer pairs

Shu Hu, Baodong Gai, Jingwei Guo, Pengyuan Wang, Xueyang Li, Hui Li, Jinbo Liu, Shan He, Xianglong Cai, Dong Liu, Ying Chen, Fengting Sang, and Yuqi Jin

Vol. 15, Issue 11, 111401 (2017)

Mid-infrared Er:ZBLAN fiber laser reaching 3.68 μm wavelength

Zhipeng Qin, Guoqiang Xie, Jingui Ma, Peng Yuan, and Liejia Qian

Vol. 15, Issue 11, 111402 (2017)

Materials

H-plane cross-shaped waveguide circulator in magneto-photonic crystals with five ferrite posts

Yong Wang, Dengguo Zhang, Shixiang Xu, Biaogang Xu, and Zheng Dong

Vol. 15, Issue 11, 111601 (2017)

Investigation on optical and photoluminescence properties of organic semiconductor Al-Alq3 thin films for organic light-emitting diodes application

Fan Zhang, Cong Wang, Kai Yin, Xinran Dong, Yuxin Song, Yaxiang Tian, and Ji’an Duan

Vol. 15, Issue 11, 111602 (2017)

Medical optics and biotechnology

Monte Carlo light transport-based blood vessel quantification using linear array photoacoustic tomography

Xiangwei Lin, Mingjian Sun, Naizhang Feng, Depeng Hu, and Yi Shen

Vol. 15, Issue 11, 111701 (2017)

Fast gradational reconstruction for Fourier ptychographic microscopy

Jizhou Zhang, Tingfa Xu, Xing Wang, Sining Chen, and Guoqiang Ni

Vol. 15, Issue 11, 111702 (2017)

Metamaterials-based terahertz sensor for quick diagnosis of early lung cancer 

Xin Xu, Yan Wu, Tangyan He, Yuanyuan Li, Fangrong Hu, Huasheng Liang, Chunxia Yang, and Hong Zhong

Vol. 15, Issue 11, 111703 (2017)

Optical Design and Fabrication

Cross section measurements of scale-model tactical targets by using 0.1 THz compact radar system

Xueying Nie, Yuli Zhang, Feidi Xiang, Jianguo Lu, Xin Huang, Kejia Wang, Jinsong Liu, and Zhengang Yang

Vol. 15, Issue 11, 112201 (2017)

Optical devices

Frequency-tunable wireless access scheme based on the optoelectronic oscillating technique

Houjun Wang, Lianshan Yan, Jia Ye, Bin Luo, Wei Pan, Xihua Zou, and Peixuan Li

Vol. 15, Issue 11, 112301 (2017)

Remote Sensing and Sensors

Photonics-based real-time and high-resolution ISAR imaging of non-cooperative target 

Fangzheng Zhang, Qingshui Guo, Ying Zhang, Yao Yao, Pei Zhou, Daiyin Zhu, and Shilong Pan

Vol. 15, Issue 11, 112801 (2017)