Chinese Optics Letters

Year: 2017

<Volume: 15, Issue: 4>

19 Article(s)

About the Cover:

Reviews

Optoelectronics

Low-loss high-extinction-ratio single-drive push-pull silicon Michelson interferometric modulator

Minjuan Wang, Linjie Zhou, Haike Zhu, Yanyang Zhou, Yiming Zhong, and Jianping Chen

Vol. 15, Issue 4, 042501 (2017)

Research Articles

Atomic and Molecular Physics

Recent improvements on the pulsed optically pumped rubidium clock at SIOM

Gongxun Dong, Jianliao Deng, Jinda Lin, Song Zhang, Haixiao Lin, and Yuzhu Wang

Vol. 15, Issue 4, 040201 (2017)

Velocity-tunable cold Cs atomic beam from a magneto-optical trap

Xueshu Yan, Chenfei Wu, Jiaqiang Huang, Jianwei Zhang, and Lijun Wang

Vol. 15, Issue 4, 040202 (2017)

Fiber optics and optical communications

Temperature-insensitive optical Fabry–Perot flow measurement system with partial bend angle

Huijia Yang, Junfeng Jiang, Shuang Wang, Yuheng Pan, Xuezhi Zhang, and Tiegen Liu

Vol. 15, Issue 4, 040601 (2017)

Demonstration of a 400  kbps real-time non-line-of-sight laser-based ultraviolet communication system over 500  m

Kun Wang, Chen Gong, Difan Zou, Xianqing Jin, and Zhengyuan Xu

Vol. 15, Issue 4, 040602 (2017)

Holography

Auxiliary resonant scanner to increase the scanning capability of coarse integral holographic displays 

Jhen-Si Chen, Quinn Smithwick, Jin Li, and Daping Chu

Vol. 15, Issue 4, 040901 (2017)

Modal analysis of 1  ×  3 reflective triangular gratings under normal incidence

Jin Wang, Changhe Zhou, Jianyong Ma, Yonghong Zong, and Wei Jia

Vol. 15, Issue 4, 040902 (2017)

Development of projection-type optical scheme for computer-generated Fourier hologram recorder

E. Yu. Zlokazov, S. B. Odinokov, N. M. Verenikina, and S. S. Donchenko

Vol. 15, Issue 4, 040903 (2017)

Imaging systems

Experimental demonstration of enhanced resolution of a Golay3 sparse-aperture telescope

Zongliang Xie, Haotong Ma, Bo Qi, Ge Ren, Jianliang Shi, Xiaojun He, Yufeng Tan, Li Dong, and Zhipeng Wang

Vol. 15, Issue 4, 041101 (2017)

Optic flaws detection and location based on a plenoptic camera

Yinsen Luan, Bing Xu, Ping Yang, and Guomao Tang

Vol. 15, Issue 4, 041102 (2017)

Integrated optics

Low-crosstalk silicon photonics arrayed waveguide grating

Zhiqun Zhang, Juan Hu, Hua Chen, Fangjiang Li, Lei Zhao, Jinbin Gui, and Qing Fang

Vol. 15, Issue 4, 041301 (2017)

Lasers and laser optics

Picosecond pulse generation in a mono-layer MoS2 mode-locked Ytterbium-doped thin disk laser

Jun Lu, Xiao Zou, Chun Li, Wenkai Li, Zhengzheng Liu, Yanqi Liu, and Yuxin Leng

Vol. 15, Issue 4, 041401 (2017)

33  W continuous-wave single-frequency green laser by frequency doubling of a single-mode YDFA

Shuzhen Cui, Lei Zhang, Huawei Jiang, and Yan Feng

Vol. 15, Issue 4, 041402 (2017)

Mode-locked thulium-doped fiber laser based on 0.3 nm diameter single-walled carbon nanotubes at 1.95  μm

Yanping Chen, Jianpang Zhai, Xintong Xu, Ling Li, Jinzhang Wang, Min Zhang, Shuangchen Ruan, and Zikang Tang

Vol. 15, Issue 4, 041403 (2017)

Optical devices

High-efficiency LED COB device combined diced V-shaped pattern and remote phosphor

Zongtao Li, Huiyu Wang, Binhai Yu, Xinrui Ding, and Yong Tang

Vol. 15, Issue 4, 042301 (2017)

Scattering

Simulation of Brillouin gain properties in a double-clad As2Se3 chalcogenide photonic crystal fiber

Xin Chen, Li Xia, Wei Li, and Chen Li

Vol. 15, Issue 4, 042901 (2017)

Self-calibrated global rainbow refractometry: a dual-wavelength approach

Xuecheng Wu, Haoyu Jiang, Kailin Cao, Yingchun Wu, Can Li, Gérard Gréhan, Sawitree Saengkaew, and Kefa Cen

Vol. 15, Issue 4, 042902 (2017)

Thin films

Temperature coefficient of the refractive index for PbTe film

Lingmao Xu, Hui Zhou, Yanchun He, Kaifeng Zhang, Shenghu Wu, and Yuqing Xiong

Vol. 15, Issue 4, 043101 (2017)

X-Ray Optics

13.5  nm Schwarzschild microscope with high magnification and high resolution

Shenghao Chen, Xin Wang, Qiushi Huang, Shuang Ma, and Zhanshan Wang

Vol. 15, Issue 4, 043401 (2017)