Chinese Optics Letters

Year: 2018

<Volume: 16, Issue: 10>

16 Article(s)

About the Cover:

Wigner distribution (left axis) and temporal profiles (right axis) of laser pulse after reflection from PM with Fpm. (a) 140.0 J/cm2, (b) 50.0 J/cm2, (c) 23.8 J/cm2,(d) 14.0 J/cm2,(e) 9.2 J/cm2, (f) 6.5 J/cm2.

Research Articles

Fiber optics and optical communications

A polarization-independent torsion sensor based on the near-helical long period fiber grating

Zhihang Han, Cuiting Sun, Xiren Jin, Hang Jiang, Chong Yao, Shuo Zhang, Weiliang Liu, Tao Geng, Feng Peng, Weimin Sun, and Libo Yuan

Vol. 16, Issue 10, 100601 (2018)

Passive phase noise compensation for fiber-optic radio frequency transfer with a nonsynchronized source

Tiancheng Lin, Guiling Wu, Hongwei Li, Guoyong Wang, and Jianping Chen

Vol. 16, Issue 10, 100602 (2018)

Plasmonic gold nanoshell induced spectral effects and refractive index sensing properties of excessively tilted fiber grating

Binbin Luo, Huafeng Lu, Shenghui Shi, Mingfu Zhao, Jiao Lu, Yajie Wang, and Xin Wang

Vol. 16, Issue 10, 100603 (2018)

All-fiber linear polarization and orbital angular momentum modes amplifier based on few-mode erbium-doped fiber and long period fiber grating

Jianfei Xing, Jianxiang Wen, Jie Wang, Fufei Pang, Zhenyi Chen, Yunqi Liu, and Tingyun Wang

Vol. 16, Issue 10, 100604 (2018)

Performance comparison among three different Stokes vector direct-detection receivers

Xiaojie Shen, Jiahao Huo, Xian Zhou, Kangping Zhong, Jinhui Yuan, Jiajing Tu, Keping Long, Changyuan Yu, Alan Pak Tao Lau, and Chao Lu

Vol. 16, Issue 10, 100605 (2018)

Holography

Image magnified lensless holographic projection by convergent spherical beam illumination

Chenliang Chang, Yijun Qi, Jun Wu, Jun Xia, and Shouping Nie

Vol. 16, Issue 10, 100901 (2018)

Instrumentation, measurement, and metrology

Absolute surface form measurement of flat optics based on oblique incidence method

Longbo Xu, Shijie Liu, Rihong Zhu, You Zhou, and Jie Chen

Vol. 16, Issue 10, 101201 (2018)

Integrated optics

Integrated optical delay lines: a review and perspective [Invited] 

Linjie Zhou, Xinyi Wang, Liangjun Lu, and Jianping Chen

Vol. 16, Issue 10, 101301 (2018)

Lasers and laser optics

A design of a surface-doped Yb:YAG slab laser with high power and high efficiency

Jiao Liu, Yang Liu, Xiaojun Tang, Chao Wang, Lei Liu, Lu Chen, Ning Li, Ke Wang, Xingbo Liang, Kunpeng Lü, Xue Yang, Hong Zhao, and Nianjiang Chen

Vol. 16, Issue 10, 101401 (2018)

Thermal process of silica glass microchannels fabricated by femtosecond laser ablation

Xiaoyan Sun, Dongmei Cui, Youwang Hu, Dongkai Chu, Guowei Chen, Jinlong Yu, Jianhang Zhou, and Ji’an Duan

Vol. 16, Issue 10, 101402 (2018)

Optical Design and Fabrication

Fabrication of a large-aperture continuous phase plate in two modes using atmospheric pressure plasma processing

Xing Su, Longguang Xia, Kan Liu, Peng Zhang, Ping Li, Runchang Zhao, and Bo Wang

Vol. 16, Issue 10, 102201 (2018)

Optics at Surfaces

Optical rectification in surface layers of germanium

Li Zhang, Fangye Li, Shuai Wang, Qi Wang, Kairan Luan, Xi Chen, Xiuhuan Liu, Lingying Qiu, Zhanguo Chen, Jihong Zhao, Lixin Hou, Yanjun Gao, and Gang Jia

Vol. 16, Issue 10, 102401 (2018)

Spectroscopy

Qualitative and quantitative analysis of atmospheric methanol using a continuous-wave terahertz spectrometer

Han Zhang, Zhaohui Zhang, Xiaoyan Zhao, Xiaotong Zhang, Tianyao Zhang, Can Cao, and Yang Yu

Vol. 16, Issue 10, 103001 (2018)

Ultrafast Optics

Dynamical analysis of the effect of elliptically polarized laser pulses on molecular alignment and orientation

Jingsong Liu, Qiyuan Cheng, Daguang Yue, Xucong Zhou, and Qingtian Meng

Vol. 16, Issue 10, 103201 (2018)

Pulse shape of ultrashort intense laser reflected from a plasma mirror 

Xulei Ge, Xiaohui Yuan, Yuan Fang, Wenqing Wei, Su Yang, Feng Liu, Min Chen, Li Zhao, Zhengming Sheng, and Jie Zhang

Vol. 16, Issue 10, 103202 (2018)